29 Eylül 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30550

YÖNETMELİK

İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DİYABET UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Diyabet hastalığının tıbbi temellerinin (fizyopatolojisinin) daha iyi anlaşılması ve hastalık gelişiminin önlenmesine (prevansiyonuna) yönelik bilimsel çalışmalar yürütmek.

b) Ülkemizdeki diyabet tedavisinin standartlarının yükseltilmesi için Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak aile hekimleri, iç hastalıkları uzmanları ve endokrinoloji uzmanlarının diyabet alanındaki yetkinliklerinin güncelleştirilmesi ve süregenleştirilmesi hususunda bilimsel toplantılar, kurslar düzenlemek.

c)                Toplumun diyabet konusunda bilinçlenmesi için halka yönelik toplantılar düzenlemek, bilgilendirici broşürler ve kitapçıklar hazırlamak.

ç) Diyabetin tedavisi ve komplikasyonlarının önlenmesi için temel, klinik, moleküler ve genetik çalışma projeleri hazırlamak ve yürütmek.

d) Bireyselleştirilmiş yeni tedavi modaliteleri geliştirmek için bilimsel çalışmalar yapmak.

e)                Diyabet yönetiminde yenilikçi yöntemler belirlenmesi ve diyabetik hastalarının yaşam kalitelerinin arttırılmasını sağlayacak tedaviler için temel ve klinik bilimler alanında çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Diyabetin çok kompleks metabolik ve kardiyovasküler bir hastalık olmasından dolayı, multidisipliner bakış açısının güçlendirilmesi için diğer temel ve klinik birimlerle ulusal ve uluslararası alanda işbirliği sağlamak, ortak projeler hazırlamak, diyabetle ilgili klinik çalışmalar yürütmek, yürütülen çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlarda paylaşmak.

b) Diyabeti ilgilendiren temel ve klinik bilimler alanında çalışmalar yapacak bilim insanlarının yetişmeleri için uygun alt yapı hazırlamak.

c) Merkezin uluslararası alanda önde gelen bir mükemmeliyet merkezi olması için gerekli bilimsel, teknik ve işgücü olanağının sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

ç) Diyabet alanında hizmet veren sağlık bireylerinin (hemşire, doktor ve benzeri) diyabetle ilgili bilgi ve tecrübelerinin standardizasyonu, güncellenmesi ve devamlılığının sağlanması için kurslar, paneller, sempozyumlar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Merkez Yönetim Kurulu.

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi Merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine Merkez Müdürünün belirleyeceği yardımcılarından birisi vekâlet eder.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkez Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık yapmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, iki müdür yardımcısı ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin kalan süresini tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine en az ayda bir kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan rapor hakkında görüş bildirmek.

ç) Eğitim programları düzenlemek ve bu programlar sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri vermek.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek Üniversite öğretim elemanları arasından veya istekleri halinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden en az beş, en çok on beş kişiyi Rektöre Merkez Danışma Kurulu üyesi olarak önerir. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden Merkez Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine yenisi aynı usulle görevlendirilir. Gerektiğinde konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler Merkez Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır ve toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

(3) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunmak ve istişari nitelikte görüş bildirmek.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak.

c) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.