27 Eylül 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30548

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu dışındaki fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencinin her yarıyıl alabileceği azami kredi sayısı, öğrencinin akademik ortalamasına göre tespit edilir. Akademik ortalamayı oluşturan derslerin kredi toplamının 30 ve üzerinde olması durumunda; akademik ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler bir yarıyılda en fazla 30 kredi, 2.00-2.49 arası olanlar en fazla 36 kredi, 2.50 ve üzeri olanlar ise en fazla 42 kredi alabilir. Akademik ortalamayı oluşturan derslerin kredi toplamı 30’un altında ise, öğrenci en fazla 30 kredilik ders alabilir.  Yaz okulu hariç mezuniyet aşamasının son yarıyılında bulunan güz döneminden devamını alıp da geçemediği dersi olan ve üç ders sınavına girerek mezun olabilecek durumdaki öğrenciler de dâhil olmak üzere bir defaya mahsus en fazla ilave iki ders, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile verilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci, on birinci ve on üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar; yarıyıl/dönem içi ve genel sınavlar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Yarıyıl/dönem içi sınavlar; kısa sınav, ara sınav ve mazeret sınavı olarak öğrencinin yarıyıl/dönem içi çalışmalarını değerlendirmek amacıyla yapılır. Genel sınavlar ise öğrencinin dersin tümü üzerindeki başarısını belirlemek için yarıyıl/dönem sonu sınavı, bütünleme sınavı, üç ders sınavı, ek sınav ve muafiyet sınavı olarak yapılır. Yarıyıl/dönem sonu ve bütünleme sınavı dışındaki genel sınav sonuçları tek başına dersin başarı puanını belirler.”

“(11) Mezuniyet için devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları en fazla üç dersi kalan öğrenciler üç ders sınavına girebilirler. Üç ders sınavı genel bir sınavdır. Üç ders sınavında başarılı olmaları durumunda mezun olabilecek öğrenciler yazılı dilekçeyle başvurmaları halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla, üç ders sınavına akademik takvimde belirtilen sürelerde girmeye hak kazanırlar. Üç ders sınav hakkını her öğrenci bir kez kullanabilir.”

“(13) Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde yapılacak ara sınav; yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak gerçekleştirilebilir. Yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme, üç ders ve azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlar ise yüz yüze gözetimli olarak gerçekleştirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci,  üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır.

(3) Azami öğrenim süreleri sonunda, hiç almadıkları ve/veya derse devam koşulunu yerine getirmedikleri ders sayısı altı veya daha fazla olan öğrenciler azami süre sonu ek sınavlarına giremezler. Bu durumda olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Azami öğrenim süreleri sonunda ek sınavlara girme hakkı kazanan öğrencilere, daha önce alıp başarısız oldukları dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan başarısız dersler, hiç alınmayan dersler ile devam koşulu yerine getirilmeyen derslerin sayısının toplamını beşe indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ek sınavlarda alınan not başarı notu yerine geçer.

(5) Bu sınavlar sonunda başarısız olduğu, hiç almadığı ve/veya devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısını beş ve beşin altına indirenlere bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre tanınır. Ek süre verilen öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Ek süreler sonunda mezun olabilmek için birden fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Ek süre kullanmadan ya da ek süreler sonunda bir dersi kalan öğrencilere sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınırsız sınav hakkına sahip öğrenciler bu haklarını akademik takvimde belirtilen birinci ek sınav tarihlerinde kullanır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.” 

“(7) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(8) Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(9) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrenciler takip eden eğitim öğretim yılı başında talepleri doğrultusunda dil yeterlik sınavına girebilirler.  Başarılı olanlar ilgili bölüme ders kaydı yaptırabilirler. Başarılı olamayanların ise ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler; Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, takip eden eğitim öğretim yılının başında ilgili birime dilekçe ile başvurarak kayıt yaptırabilirler.

(10) Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayanların, ders alma ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamaları hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/8/2013

28742

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/7/2014

29066

2-

 15/9/2014

29120 

3-

19/5/2015

29360

4-

9/7/2015

29411

5-

10/12/2015

29558

6-

20/3/2016

29659

7-

14/8/2016

29801

8-

22/11/2016

29896

9-

3/1/2017

29937

10-

13/2/2017

29978

11-

15/4/2018

30392

12-

4/6/2018

30441