27 Eylül 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30548

YÖNETMELİK

Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM SINAV

VE KLİNİK DERS YÜKÜ PRATİK UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/9/2013 tarihli ve 28774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav ve Klinik Ders Yükü Pratik Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim yapılır. Tüm dersler için devam zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçme esası ve işleyişi

MADDE 17 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır. Herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci üst sınıfa geçemez ve takip eden eğitim-öğretim yılında başarısız olduğu ders/derslere tekrar devam eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1)  Sınavlar; ara sınav, yılsonu sınavı, klinik ders yükü pratik uygulama sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı olarak ya da bunların birkaçı şeklinde yapılabilir. Sınavların ne şekilde olacağına ve mesleki zorunlu ders uygulama, klinik ders yükü pratik uygulama ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine, ilgili dersten sorumlu anabilim dalı ya da dallarının önerisi ile fakülte yönetim kurulu karar verir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/9/2013

28774

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/7/2017

30131