27 Eylül 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30548

YÖNETMELİK

Yozgat Bozok Üniversitesinden:

BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2016 tarihli ve 29684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, 2 nci maddesinin birinci fıkrasında, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h), (ı) ve (i) bentlerinde, aynı fıkranın mevcut (n), (ö) ve (s) bentlerinde, 32 nci maddesinin birinci fıkrasında ve geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bozok” ibarelerinden önce gelmek üzere “Yozgat” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“m) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile yabancı dil dersi ile Temel Bilgi ve İletişim Dersini,”

“n) Öğrenci: Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıtlı her düzeydeki öğrenciyi,

o) Öğretim üyesi: Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli profesör, doçent, doktor öğretim üyesini,

 ö) Ön şart ve ön şartlı dersler: Bir derse kayıt yaptırabilmek için başarılmış olması şartı aranan dersler (ön şart dersi) ile kaydolunması bir ön şart dersinin başarılmasına bağlı olan ve ders sorumlularının önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından belirlenip Senato tarafından onaylanan dersleri (ön şartlı ders),”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Tıp Fakültesine yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Yarı zamanlı öğrenci kabul edilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen süreler içinde öğrenimini tamamlayamayan öğrenciler de her dönem başında Cumhurbaşkanınca öngörülen ücreti ödeyerek kaydını yeniler. Bu durumdaki öğrencilerin ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 –  Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Fakültede eğitim-öğretim aşamalarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tıp doktorluğu eğitim-öğretim süresi altı dönemdir. Birbirini izleyen üç devreden oluşur. Bu devreler şunlardır;

1) Temel tıp bilimleri: Dönem I, dönem II ve dönem III,

2) Klinik tıp bilimleri: Klinik, poliklinik gibi uygulamalı alanları ve laboratuvar çalışmalarını içeren dönem IV ve dönem V,

3) İntörnlük: Klinik, poliklinik ve laboratuvar çalışmalarını içine alan, teorik ve pratik eğitimin yapıldığı on iki aylık bir süreyi kapsayan dönem VI.

b) Fakültede dönem geçme esası uygulanır. Akademik eğitimin her bir yılının başarılmış olması bir sonraki yılın ön şartıdır. Bu nedenle ön koşullu olmayan ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler dışında bir dönemin bütün dersleri ve uygulamaları, stajları başarılmadan bir üst döneme geçilmez. Öğrenci seçmeli ve ortak zorunlu derslerinden dönem III'ün sonuna kadar başarılı olamazsa bir üst döneme devam edemez.

c) Öğrenciler, bir yıl süreli isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi altı yıl olan programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

ç) Azami süreler içinde katkı payı ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı ödenmemesi nedeni ile kayıt yeniletmeyen öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

d) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar, Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) ve Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Değişim Programları çerçevesinde öğrenci değişim programı uygulanabilir.

e) Dördüncü ve beşinci yılda öğretim, ders ve seminerlerle, hasta başı uygulamalarını, klinik, poliklinik, acil servis ve laboratuvar çalışmalarını kapsar. Fakülte Kurulunca gerekli görülen durumlarda bir dersin öğretimi Fakülte dışındaki sağlık kuruluşlarında yapılabilir.

f) Tıp Fakültesinde ikinci yıl eğitimini başarı ile tamamlayanlara Temel Tıp Bilimlerinde ön lisans diploması öğrencinin isteğine bağlı olarak verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ)’e ilişkin esaslar bu Yönetmelik uyarınca hazırlanan yönerge ile belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Dönem I, II ve III’te yer alan her ders kurulunun sınavına girebilmek için o ders kurulunda yer alan teorik derslerin kuruldaki toplam ders saati üzerinden en az %70’ine, uygulamalı derslerin en az %80’ine katılmak zorunludur. Devamsızlığı mazeretsiz olarak bu sınırları aşan öğrenci DZ notu alır ve o ders kurulunun sınavına giremez. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazereti nedeniyle devamsızlığın bu sınırları aşması durumunda öğrenci MZ notu alır ve o ders kurulunun sınavına giremez. MZ notu alan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Bir eğitim yılında tüm ders kurullarında toplam devamsızlığın teorik derslerin %30’unu, uygulamalı derslerin %20’sini geçmesi durumunda ise genel sınava ve bütünleme sınavına giremez.”

“c) İyi Hekimlik dersi sınavına girebilmek için dersin; teorik ders saati üzerinden en az %70, uygulamalı ders saati üzerinden en az %80’ine katılmak zorunludur. Dersin değerlendirmesi iki vize, bir final sınavı üzerinden yapılır. İlgili öğretim üyesi sınav sorularını ilgili dönem koordinatörüne iletilir. Sınav sonuçları kurul sonu sınavına dâhil edilmez. Sınav sonuçları ilgili dönem koordinatörlüğü tarafından Dekanlığa iletilir. Öğrencinin başarı durumu transkript belgesinde gösterilir.”

MADDE 10 –  Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin mazeretli izinli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin, kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren bir hafta içinde Dekanlığa bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Öğrencilerin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmeleri için hastalığını bağlı bulunduğu üniversite hastanesinden ve/veya diğer kamu hastanelerinden alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Öğrenciler raporlu oldukları süre içinde derslere ve sınavlara giremez, girmiş oldukları derslerin yoklamaları ve sınavların notları geçersiz sayılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı fıkraya aşağıdaki bent, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Geçmez notlar şunlardır:

1) DZ: Mazeretsiz devamsız, sınava girme hakkı yok.

2) GR: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.

3) FF: Ön şartlı ve ön şartsız derslerde başarı notu %60’ın altında (Katsayı:0,00-1,99, Başarı Puanı: 0-59 arası), başarısız. Dönem IV ve dönem V stajlarında pratik sınavda başarısızlığı nedeniyle teorik sınava girme hakkı tanınmayan öğrencilere de bu not verilir.

4) MZ: Mazeretli devamsız, sınava girme hakkı yok.”

“c) Özel notlar şunlardır (Ortak zorunlu dersler, iyi hekimlik uygulamaları ve muaf dersler için geçerlidir):

1) “ST” notu Üniversiteye başka yükseköğretim kurumlarından yatay veya dikey geçiş yolu ile gelen ya da ÖSYM sınavı ile Üniversiteye yeniden kayıt olan öğrencilere önceden almış oldukları ve denkliği ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir.

2) “GT” notu not ortalamasına katılmayan derslerden başarı gösteren öğrencilere verilir. Şartlar sağlanırsa BNDS (Bağıl Not Değerlendirme Sistemi) uygulanır.

3) “UT” notu not ortalamasına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir. Şartlar sağlanırsa BNDS uygulanır.

4) “ET” notu Senato tarafından belirlenen derslerden ilgili birimlerce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda kredisiz olarak muaf tutulan öğrencilere verilir. Not ortalamasına katılmaz.

5) “NT” notu derse devam şartını veya ders uygulamasına ilişkin şartları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. Not ortalaması hesabında “FF” notu işlemi görür.”

“(2) Dönem IV ve V’de her stajın sonunda o staj eğitimini kapsayan staj sınavı yapılır. Staj sınavı yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü olarak yapılır. Sınavın ne şekilde yapılacağına ilgili anabilim dalınca karar verilir. Eğer hem yazılı hem sözlü şeklinde yapılacaksa sözlü sınavın %40’ı, teorik sınavın %60’ı staj sonu notunu belirler. Not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da belgelemek şartı ile göz önüne alınır. Staj sınavından öğrencinin başarılı sayılabilmesi için staj sınav notunun en az CC olması zorunludur. Staj sınavı ve staj bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş; aynı maddenin üçüncü fıkrası ile beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Ders kurulu sınavı; her ders kurulu sonunda yapılan sınavdır. Ders kurullarındaki derslerin ders saatleri ağırlığına göre soru sayıları belirlenir. Her ders kurulu sonunda sınav, teorik veya teorik ve pratik olarak yapılır. Ders kurulu sınavında alınan nota ders kurulu puanı denir. Ders kurulu sınavının sonucu, sınavdan sonra en geç bir hafta içinde ilan edilir.”

“c) Dönem I kurul sınav puanı pratik sınavın %10’u, teorik sınavın %90’ı, Dönem II ve III kurul sınavında ise pratik sınavın %20’si, teorik sınavın %80’i eklenerek dönem kurul sonu sınav puanı belirlenir.”

“(3) Genel kurul ortalama notu; bir dönemde ders kurulu sınav notları toplamının o dönemdeki ders kurulu sayısına bölünmesi ile elde edilen nottur.”

“a) Genel kurul ortalama notunun %60'ı ile genel sınavdan alınan notun %40'ının toplanması ile elde edilen nottur. Bütünleme sınavına ve not yükseltmek için sınava giren öğrencilerin dönem sonu başarı notları hesaplanırken genel sınavdan aldıkları not yerine bütünleme sınavından aldıkları not dikkate alınır.”

 “ç) Genel kurul yılsonu ortalaması kesirli sayı çıkması halinde ondalık kısmı 0,5 ve üzeri olanlar tam puana tamamlanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Staj sınavı; IV ve V inci dönemlerde her stajın sonunda yazılı veya sözlü, hem yazılı hem sözlü sınav şeklinde stajı oluşturan derslerin ağırlığına göre staj sorumlusu olan ilgili anabilim dalı öğretim üyelerince yapılır. Bu sınav hasta veya olgu sunumu, fizik muayene, klinik beceri uygulaması, hasta başı görüşme ve benzeri gibi uygulamalı yapılabilir. Dönem IV ve dönem V stajlarında sözlü sınav yapılmasına karar verilen stajlarda sözlü sınava girmeyen öğrenci teorik sınava giremez. Sözlü sınavın %40’ı, teorik sınavın %60’ı staj sonu sınavının notunu belirler. Staj sonu sınavı başarısız bulunan öğrenciler o stajın bütünleme sınavına girerler. Sözlü sınavda sorulacak sorular ve cevapları sınav sırasında tutanakla belirlenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Staj sonu başarı notu; staj sonu pratik sınav puanı ile staj sonu teorik ve/veya sözlü sınav puanının ortalamasıdır. Ortalamada 60 ve üzeri notlar geçer not olarak kabul edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve alan çalışmalarında öğretim üyesi ile öğretim görevlisi gözetiminde çalışır. Dönem VI intörnlük döneminde öğrencilerin başarısı, her stajda yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve alan çalışmaları, yaptıkları hasta görüşmeleri, epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, klinik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak, 17 nci maddede belirtilen notlarla değerlendirilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her stajdaki çalışmalarından en az CC notu alması zorunludur. Öğrencilerin uygulama karnesi ve staj değerlendirme formu Dekanlığa iletilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin tespiti için okudukları bütün dönemlerin notlarının ortalaması aşağıda gösterildiği şekilde dereceye çevrilir:

Dönem Notları Ort.          Başarı Puanı         Başarı Derecesi             Harf Notu

   3,50-4,00                          90-100               Üstün Başarı                    AA

   3,00-3,49                           80-89                     Pekiyi                         BA

   2,50-2,99                           70-79                        İyi                            BB

   2,00-2,49                           60-69                       Orta                    CB (65-69)

                                                                                                          CC (60-64)

   0,00-1,99                            0-59                     Geçmez                        FF

                   ”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav tarihleri, 8 inci maddede yer alan akademik plan dâhilinde belirlenir. Gerektiğinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ders kurulu sınav tarihlerinde değişiklik yapılabilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik hükümleri 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibarıyla kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/4/2016

29684