26 Eylül 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30547

YÖNETMELİK

Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanacak olan öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci kabul ve kayıt işlemleri, sınıf geçme, devam zorunluluğu, eğitim-öğretim ve sınavlar ile diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Ders kredilendirilmesinde ortak parametre olarak kullanılan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS-Europan Credit Transfer Systemni,

b) Ara sınav: Zorunlu ve seçmeli derslerin yarıyıl içinde yapılan sınavlarını,

c) Bütünleme sınavı: Final sınavından sonra tüm dersleri kapsayan sınav ile son staj sınavının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılan sınavı,

ç) Bütünleme sınav notu: Dersler ve stajların final sınavlarından sonra yapılan sınavı,

d) Dekan: Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

e) Ders: Fakülte eğitim ve öğretim programında yer alan, öğrencinin alması ve başarmak zorunda olduğu yarıyıl veya yıllık dersleri,

f) Ders sınavı: 1., 2., 3., 4. ve 5. sınıflardaki her bir Anabilim Dalının verdiği derslerin sınavını,

g) Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulu: Eğitim ve öğretimin koordinasyonundan sorumlu öğretim üyelerini,

ğ) Fakülte: Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

h) Fakülte Kurulu: Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurulunu,

ı) Fakülte Yönetim Kurulu: Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

i) Final sınavı: Her ders yarıyıl veya yıl sonunda bütün dersleri kapsayan sınavı,

j) Final sınav notu: Final sınavından alınan notu,

k) Öğrenci: Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı her düzeydeki lisans öğrencisini,

l) Seçmeli ders: Diş Hekimliği Fakültesinde bir yarıyıl süren, öğrencilerin eğilimlerini dikkate alan, Diş Hekimliği Fakültesi eğitim programında ya da Bingöl Üniversitesine bağlı diğer Fakülte eğitim programlarında yer alan teorik ya da uygulamaları,

m) Seçmeli ders sınavı: Her yarıyıl içinde bir ara, yarıyıl sonunda bir final ve bir bütünleme sınavını,

n) Staj: 3., 4. ve 5. sınıflarda teorik ve uygulamalı (pre-klinik, klinik) eğitimin birlikte yapıldığı dersleri,

o) Staj sınavı: Her bir stajın sonunda yapılan teorik ve uygulamalı sınavı,

ö) Rektör: Bingöl Üniversitesi Rektörünü,

p) Senato: Bingöl Üniversitesi Senatosunu,

r) Üniversite: Bingöl Üniversitesini (BÜ),

s) Yarıyıl veya yıl sonu başarı notu: Zorunlu ve seçmeli derslerin ara ve final veya bütünleme sınavında alınan notların belirli bir oran dâhilinde hesaplanmasıyla elde edilen notu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul, Yatay Geçiş, Kayıt Yenileme

Kontenjan, kabul ve kayıt şartları

MADDE 5 – (1) Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine alınacak öğrenci sayısı, eğitim olanakları göz önüne alınarak Fakülte Kurulunun kararı, Üniversite Senatosunun onayı ve Yüksek Öğretim Kurulu kararına göre belirlenir.

(2) Diş Hekimliği Fakültesine, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Öğrenci kayıtları Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süre içinde yapılır. ÖSYM sınav sonuçlarına göre Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan aday kayıt hakkını kaybeder. İlk kayıt için 23/11/2012 tarihli ve 28476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, kayıt ve kabul işlemleri Bingöl Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

Yatay geçiş

MADDE 6 – (1) Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine diğer bir Diş Hekimliği Fakültesinden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvuru belgeleri, 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen muafiyet ve intibak işlemleri yönergesine göre yürütülür. Yatay geçişler ilgili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, intibak işlemleri bu kurullar tarafından yapılır.

Öğrencilerin kayıt yenilemesi

MADDE 7 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinin ders kayıtları, eğitim yarıyılı başında akademik takvimde ilan edilen günler içerisinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrenci tarafından yapılır. Normal eğitim süresini aşan öğrenciler öğrenci bilgi sisteminde belirtilen öğrenim katkı miktarını ödedikten sonra ders kaydını yapar. Ders kayıtları Danışman Öğretim Üyesi tarafından incelenir ve onaylanır. Mali yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin giriş veya yarıyıl/yıl kaydı yapılmaz, derslere ve/veya sınavlara girmelerine izin verilmez. Sınavlara girenlerin sınavları bütün sonuçları ile geçersiz sayılır. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt silme veya sildirme halinde, alınan harçlar iade edilmez.

(2) Yeni kayıt yaptıran her öğrenci için birinci yarıyıl derslerinin başlamasından en az bir hafta önce Dekan tarafından bir öğretim üyesi akademik danışman olarak atanır.

(3) Akademik danışman, danışmanı olduğu öğrencinin eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarında yol gösterir ve yardımcı olur. Öğrencilerin kayıt yenileme ve ders alma işlemleri akademik danışman gözetiminde yapılır. Danışmanlık hizmetlerinin belirlenen esaslara göre yürütülmesinden Dekanlık sorumludur.

(4) Ders kayıtlarında Bingöl Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süresi, Yabancı Dil, Eğitim Şekli ve Ders Muafiyeti

Eğitim süresi

MADDE 8 – (1) Fakülte, beş yıllık bir eğitim-öğretim süresini kapsar. Her yıl güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Öğrenciler, beş yıl olan lisans öğrenimlerini en fazla sekiz yılda tamamlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde mezun olamayan öğrencilere; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Fakültede eğitim-öğretim, yıl esasına göre örgün eğitim şeklinde yapılır ve sınıf geçme sistemi uygulanır.

(3) Bir eğitim-öğretim yılı, her yarıyılda en az on dört hafta olmak üzere en az yirmi sekiz haftadan oluşur. Final ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(4) Stajlar, akademik takvimin teorik eğitim, ara tatil ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir. Stajlar, gerekli görüldüğü durumlarda akademik takvimden daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

(5) Eğitim-öğretim dönemleri, gerektiğinde Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun teklifi, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir.

(6) Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri eğitim-öğretim günü olarak sayılmaz. Ancak gerekli görülen hallerde, Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun teklifi, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile cumartesi ve/veya pazar günlerinde de ders ve/veya sınav yapılabilir.

Kayıt dondurma

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin, kayıt dondurmaya (öğrenime ara vermeye) yönelik olarak Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen geçerli mazeretleri eğitim süresi dışında tutulur. Disiplin cezası olarak alınan uzaklaştırma cezaları eğitim süresinden sayılır. Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde Bingöl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 37 nci maddesi uygulanır.

Yabancı dil

MADDE 10 – (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, ilk yarıyıl/yıl ders kayıtlarında öğrenci işleri otomasyon sisteminden kayıt yaptığı yabancı dili izlemek zorundadır. Öğrenci ilk yarıyılda/yılda kayıtlı olduğu yabancı dilini daha sonraki yarıyıllarda değiştiremez.

(2) Yabancı dil muafiyet sınavı akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınavda 70 ve daha yukarı not alan öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar.

Eğitim şekli

MADDE 11 – (1) Öğretim 1., 2., 3., 4. ve 5. sınıflarda ders ve staj sınavları esasına göre yapılır. Ders ve staj sınavları yarıyıl/yıllık programlar şeklinde düzenlenir. Ancak seçmeli dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(2) Her yarıyıl Fakülte Kurulunun teklifi üzerine Senatoca belirlenen seçmeli dersler açılabilir. Öğrenci o yarıyıl açılan seçmeli dersler içinden ve ders programında verilen sayıda tercihlerini Akademik takvimde belirlenen ders kaydı sırasında öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapar ve ilgili danışman öğretim üyesine onaylatır.

(3) Fakültede öğretim dili genel olarak Türkçe olmakla birlikte, bazı seçmeli dersler Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kısmen veya tamamen yabancı dille okutulabilir.

Ders sınavları, stajlar ve dersler

MADDE 12 – (1) Her dersin sınavını (ara, final ve bütünleme sınavı) dersi veren öğretim elemanı/üyesi yapar. Dersi veren öğretim elemanı/üyesi, ders ağırlığına göre sınav sorularının düzenlenmesi, basımı, sınavların yapılması ve sınav sonuçlarının ilanından sorumludur.

(2) Fakültede dersler; mesleki zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler ve stajlar (klinik uygulamalar) gibi öğretim etkinliklerinden oluşur.

a) Mesleki zorunlu dersler; öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri olup 1. sınıfta okutulan ortak zorunlu derslerdir.

c) Seçmeli dersler; Üniversitenin belli programı içinde, öğrencilerin kendi istekleri göz önüne alınarak Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla belirlenen derslerdir. Bu dersler mesleki seçmeli dersler ve genel seçmeli dersler şeklinde olabilir. Seçmeli dersin değiştirilmesine veya bırakılmasına akademik danışman veya öğrencinin talebi üzerine veya talebe gerek olmaksızın Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Genel seçmeli dersler, Üniversitenin ortak seçmeli ders havuzu ve/veya diğer fakülte ve yüksekokullarından da alınabilir. Ortak zorunlu veya seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler bir üst sınıftan ders alabilir ve kaldığı derslerin ara sınav ve final sınavlarına girerler. Final sınavından başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavlarına girerler. Öğrencinin, beşinci sınıfa başlayabilmesi için bu derslerden başarılı olması gerekir.

ç) Stajlar (klinik uygulamalar); mesleki zorunlu ders statüsündedirler. Stajlar üçüncü, dördüncü ve beşinci akademik yıllarda bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve hasta üzeri uygulamalardır. Öğrenciler bir eğitim-öğretim yılında aynı anda birden fazla ana bilim dalında staj yapamazlar.

Derslerin işlenişi

MADDE 13 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinde teorik ve uygulamalı ders süreleri 50 dakikadır. 10 dakika ders arası verilir. Dersler, Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen haftalık ders programı saatleri içerisinde yapılır. Öğretim üyelerinin ders saatlerini değiştirme zorunluluğu varsa en az 15 gün önceden gerekçeleriyle birlikte Dekanlık Makamına yazılı olarak bildirir. Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleştirilir.

(2) Anabilim Dalı Başkanlıkları, yeni akademik takvime uygun bir şekilde akademik kurullarında belirledikleri haftalık ders programı saatlerini, ders konu başlıklarını ve dersleri verecek öğretim üyelerinin isimlerini içeren ders programlarını ilgili sınıf koordinatörüne verirler.

(3) Sınıf koordinatörü gerekli düzenlemeleri yaparak ilgili sınıfın düzenlenmiş ders programını Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu Başkanlığına iletir.

Ders muafiyeti

MADDE 14 – (1) Diş Hekimliği Fakültesine kayıt olan ve daha önce diğer Fakültelerde okudukları derslerden muaf olmak isteyen öğrenciler, Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesi ile Bingöl Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesinin 5 inci maddesinde belirtilen süre ve istenilen evraklarla birlikte Dekanlığa başvurmak zorundadırlar. Muafiyet İşlemleri Yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde sonuçlandırılır.

(2) Muafiyet istenen derslerin sınıf geçme notu en az 100 üzerinden 60 puan olmalıdır. Dersin içeriği ve adı Fakültemizdeki ders adı ve içeriği ile uyumlu olmalı ve AKTS’si Fakültemizdeki dersin AKTS’sinden az olmamalıdır. Bir öğrenci, bir sınıfın bazı derslerinden muaf olmuşsa, sadece o derslere girmez. Bu durumdaki öğrenci, bir üst sınıftan ders alamaz. Bir sınıfın tüm derslerinden muafiyet kazanılmışsa, öğrencinin bir üst sınıfa kaydı yapılır. Bu tür öğrencilerin durumu, Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu görüşü alındıktan sonra Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülür ve karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslere Devam ve Sağlık Raporu

Derslere devam

MADDE 15 – (1) Eğitim-Öğretim süresince öğrencilerin teorik derslerin %70’ine ve uygulamaların %80’ine devam zorunluluğu vardır.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı sonunda toplam teorik ve seçmeli derslerin %70’ine ve uygulamalarının %80’ine devam etmeyen öğrenciler; ara, final ve bütünleme sınavlarına alınmazlar.

(3) 3. sınıfta klinik gözlemde ve 4-5. sınıflarda her bir stajdaki uygulamaların %80’ine devam zorunludur. Mazeretli ya da mazeretsiz olarak bu sınırın altında kalan öğrenciler stajı/gözlemi tekrar ederler. Staj tekrarı yapan öğrenciler için de devam zorunluluğu vardır.

(4) Öğrencilerin zorunlu ve seçmeli dersler ile stajlara/gözleme devamı, sorumlu öğretim üyesi/elemanı tarafından her derste yapılacak yoklamalar ile belirlenir. Ders bitiminin ardından öğretim üyesi/elemanı yoklama listesini imzalayarak öğrenci sistemine girilmek üzere öğrenci işleri birimine bizzat kendisi teslim eder. Devamsız öğrencilerin listesi ders sınavlarında dersi veren öğretim üyesi/elemanı tarafından sınavdan en geç bir gün önce öğrenci panosuna asılır. Devamsız öğrenciler sınava giremez.

(5) Derslere devam ettiği halde sınavda başarısız olan öğrencilerin derslere devam zorunluluğu yoktur. Ancak bu öğrenciler, başarısız oldukları derslerin tüm sınavlarına girmek zorundadırlar.

(6) 3., 4. ve 5. sınıf stajlarında/klinik gözleminde öğrenci yoklamaları stajı/gözlemi veren öğretim üyeleri tarafından yapılır. Öğretim üyeleri yoklama listelerini her stajın bitiminde ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı başkanı yoklamaları öğrenci bilgi sistemine girerek devamsız öğrencileri staj sınavından bir gün önce ilan eder. Devamsız öğrenciler sınavlara alınmazlar. 3.sınıf klinik gözlemde öğrencinin devamsızlık yaptığı anabilim dalları tarafından final sınav tarihine kadar telafi süresi verilebilir.

(7) Yurt içinde ve yurt dışında bilimsel, sportif, kültürel ya da sanatsal etkinliklere katılmak üzere Rektörlük tarafından izin verilen öğrencilerin bu izinleri devamsızlık olarak değerlendirilmez.

Sağlık raporu

MADDE 16 – Öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde de devamsız sayılırlar. Ancak bu öğrenciler rapor süresi dolmadan derslere ve sınavlara girmek isterlerse, dilekçe ile Dekanlığa başvurur ve Dekanlıkça durumları değerlendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Sınavlarla İlgili Esaslar

Sınavlarla ilgili genel kurallar

MADDE 17 – (1) Sınavlar; ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, staj sonu sınavı, iki ders sınavı, muafiyet ve mazeret sınavlarından oluşur. Bu sınavlar; yazılı, sözlü, çoktan seçmeli, uygulamalı olarak ya da bunların birkaçı şeklinde yapılabilir. Bu sınavlar her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında önceden ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır. Öğrenciler, ilan edilen yer, gün ve saatte sınava girmek ve istenildiğinde öğrenci kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar. Dini ve milli bayramlar dışında gerekli görülen hallerde Cumartesi ve/veya Pazar günleri ya da hafta içi öğle aralarında da sınav yapılabilir. Sınavlara ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir:

a) Ara sınav; yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı olmak zorundadır. Bu sınav dışında proje, ödev, bitirme çalışması, laboratuvar gibi öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar ve benzerlerinin yarıyıl içi değerlendirmeleri de ara sınav yerine geçer. Ara sınav tarihi sorumlu öğretim üyesi/üyeleri tarafından en az bir hafta öncesinden hem öğrencilere hem de Dekanlığa bildirilir. Bir günde en fazla iki farklı dersten ara sınav yapılabilir. Ara sınava girmeyen öğrencinin mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilirse, giremediği ara sınav için mazeret sınavı açılır. Ara sınav not ortalaması öğrencinin ara sınavlardan aldığı not toplamının ara sınav sayısına bölünmesiyle elde edilir.

b) Final sınavı; yarıyıl veya yıl sonunda derslerin bitimini takiben yapılan sınavdır. Bir dersin final sınavına girebilmek için öğrenci; ilgili derse kayıt yaptırmış olmak, teorik derslerin en az %70’ine ve pratik derslerin ise en az %80’ine devam etmiş olmak, her yarıyıl içinde açılacak en az bir ara sınava katılmak ve ilgili dersler için her yıl eğitim öğretim dönemi başlamadan Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve Dekanlık tarafından onaylanan eğitim gereklerini başarmak zorundadır. Final sınav sonuçları sınav bitimini takiben en geç beş iş günü içerisinde ve bütünleme sınavları başlamadan önce Dekanlığa bildirilmek zorundadır.

c) Bütünleme sınavı; ilgili dersin final sınavı ve stajın sözlü/uygulamalı-yazılı sınavı sonucunda başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır. Bu sınava, final sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen, final sınavına girdiği halde başarısız olan öğrenciler girebilir. Güz yarıyılındaki dersler için final ve bütünleme sınavları bahar yarıyılı başlamadan bitirilmek zorundadır.

ç) Staj sonu sınavı; staj süresince öğrencilerin klinik yeterliliklerinin değerlendirilmesi için yapılan sınavdır. Stajlarda, Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunda görüşülen Dekanlık tarafından onaylanmış olan, anabilim dalları kliniğine ait staj barajlarını, ödevleri ve etkinlikleri eksiksiz yaparak başarı kriterlerini sağlayan öğrenciler staj sonu sınavlarına girebilirler.

d) İki ders sınavı; mezun olmak için gerekli bütün dersleri başarıp yalnızca iki dersi kalan öğrencilere iki ders sınav hakkı verilir. Öğrencinin sınavına gireceği iki dersin devam koşulunu yerine getirmiş olması gerekir. Bir dersin tamamı teorik veya % 50’si teorik % 50’si uygulamadan oluşuyorsa iki ders sınavı uygulanır. Dersin tamamı uygulamadan oluşuyorsa o ders için iki ders sınavı uygulanmaz. İki ders sınavları akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır. İlgili yönetim kurulları iki ders sınavlarının başvuru süresini ve sınav günlerini belirler. Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrenciler başarısız oldukları iki dersin sınavına girebilmek için, dekanlığa başvurmak zorundadır. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için iki ders sınavından her bir ders için en az altmış (60) notu alması gerekir. Bu sınavlardan alınan not, o dersin başarı notu olarak değerlendirilir.

e) Muafiyet sınavı; ilk yıla başlarken Senato tarafından belirlenen tarih ve saatte yabancı dil için yapılır.

f) Mazeret sınavı; Fakülte Yönetim Kurulunun kabul ettiği haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara katılmayan öğrenciler için yapılan sınavdır. Herhangi bir nedenle mazeret sınavına giremeyen öğrenciler için ayrı bir mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır. Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o dersten başarısız olmuş sayılır. Disiplin işlemleri ayrıca yürütülür.

(3) Daha önceden belirlenmiş sınavların tarihleri öğrenciler tarafından değiştirilmek istenildiğinde, değişiklik isteği sınava girecek tüm öğrencilerin rızalarının alındığını gösteren belge ile Dekanlık öğrenci işlerine başvurulur. Dersi veren öğretim üyesinin görüşü alınarak Fakülte Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

Mazeret sınavları

MADDE 18 – (1) Rektörlükçe görevlendirilen veya Fakülte Yönetim Kurulunca aşağıda belirtilen herhangi bir mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır:

a) Sağlıkla ilgili bir mazeretin bulunması (sağlık raporları ile belgelemek zorundadırlar),

b) Öğrencinin yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı durumunda, vefat belgesini,

c) Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci, sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğramışsa, trafik şubesinden alacağı kaza zaptını ibraz etmesi,

ç) Öğrencinin ikamet ettiği binada sınav arifesi veya sınav günü, sınava girmesini engelleyecek nitelikte bir olayın (yangın, sel, deprem, çökme, yıkım) vukuu bulması, bu sebeple konutun hasar görmesi veya yıkılması halinde, resmi makamlardan alacağı belgeyi ibraz etmesi,

d) Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüş ve bundan dolayı sınava girememişse, ilgili karakol amirinden alacağı belgeyi ibraz etmesi,

e) Öğrenci gözaltına alınmışsa, ilgili savcılıktan alacağı belgeyi ibraz etmesi,

f) Öğrenci tutuklanmış ise tutuklama kararının bir suretinin ibrazı.

(2) Öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren beş gün içerisinde mazeret belgesi ile Dekanlığa yazılı başvuruda bulunur. Fakülte Yönetim Kurulunca mazereti uygun görülenlere ara sınavlar için sonraki ara veya final sınavından önce mazeret sınav hakkı verilir.

(3) Mazeret sınavına herhangi bir nedenle katılmayan öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz.

(4) Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, Ulusal ve Uluslararası kültür, sanat ve spor etkinliklerinde Ülkemizi ya da Üniversitemizi temsil etmek üzere, Rektörlüğümüz tarafından görevlendirilen ve bu nedenle final ve bütünleme sınavlarına katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, Fakülte Yönetim Kurulunca saptanır ve ilgililere duyurulur.

(5) Mazeret sınavı yazılı ve/veya sözlü yapılır.

Sınıf geçme ve puanı

MADDE 19 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır. Ancak öğrenci alt sınıftan en fazla iki ders alabilir.

(2) Fakülte anabilim dalları tarafından verilen branş derslerine ait mesleki zorunlu teorik ve pratik dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğrenimine bağlı ön şartlı derslerdir. Bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve kaldığı dersi/dersleri tekrar eder. Bununla birlikte ortak zorunlu derslerden devamsızlıktan kalanlar, bir sonraki dönemde devam mecburiyeti aranarak kaldıkları derslerin sınavlarına girmek zorundadır. Ancak devamsızlıktan kalmamak şartıyla ortak zorunlu derslerden başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa geçer ve devam mecburiyeti aranmadan müteakip dönemlerde ilgili dersin sınavlarına girerler.

(3) Öğrenci ortak zorunlu derslerin haricinde en fazla iki dersi alt sınıftan alabilir. Ancak alt sınıftan alabilecekleri dersler anabilim dallarının branş derslerine ait teorik ve pratik derslerden biri olamaz.

(4) Anabilim dallarının branş dersi niteliğindeki teorik ve pratik dersler ile stajda başarısız olan öğrenciler üst sınıftan ders alamazlar.

(5) Birinci sınıfın tek veya iki dersinden kalan öğrenci, üçüncü sınıftan; ikinci sınıfın tek veya iki dersinden kalan öğrenci dördüncü sınıftan; üçüncü sınıfın tek veya iki dersinden kalan öğrenci beşinci sınıftan ders alamaz.

(6) Sınavlarda 100 üzerinden alınan puanlar 21 inci maddedeki kriterlere göre nota çevrilir.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 20 – (1) Ortak zorunlu dersler Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilebilir. Bu durumda ders geçme kriterleri hakkında Rektörlükçe belirlenen usuller uygulanır. Seçmeli ve Zorunlu Derslerin ara sınav not ortalamasının %40'ı, final veya bütünleme sınav notunun %60'ı alınır. Ders geçme notu 100 tam puan üzerinden, 60 puan olmalıdır. Ancak final veya bütünleme sınavlarından en az 55 puan almak zorunludur.

Not değerlendirmeleri

MADDE 21 – (1) Sınavların değerlendirilmesinde 100 üzerinden alınan not esasına dayanan mutlak değerlendirme yöntemi uygulanır. Ders başarı notunun kesir kısmı 0,5 ya da daha büyükse bu sayı tam sayıya yükseltilir. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Başarı Notu (Harfle)                    Puanlar                   Anlamı

AA                                               90-100                    Geçer

BA                                                85-89                     Geçer

BB                                                75-84                     Geçer

CB                                                70-74                     Geçer

CC                                                60-69                     Geçer

FF                                                  0-59                    Geçmez

MU                                                  --                         Muaf

(2) Notların 4’lük sistemdeki karşılığı, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği değerlere göre düzenlenir.

Yıl sonu başarı notu

MADDE 22 – (1) Yarıyıl derslerin ara sınav notunun %40’ı ile final veya bütünleme sınavı notunun %60’ı alınır. Yıllık derslerin ise ara sınav notları ortalamasının %40’ı ile final veya bütünleme sınavı notunun %60’ı alınır. Bir dersin başarı notunun kesirli olması halinde, 0,5 ve üzeri kesirler bir üst sayıya tamamlanır. Sınıf geçme notu 100 tam puan üzerinden 60’tır. Ancak final veya bütünleme sınavlarından en az 55 puan almak zorunludur.

Stajlar ve sınavları

MADDE 23 – (1) Stajlar Diş Hekimliği Fakültesi akademik takviminde belirtilen eğitim ve öğretim dönemi içinde yaptırılır. Staj eğitim konuları, uygulama ve sınavların düzenlenmesinden anabilim dalı başkanları sorumludur. Başarı kriterlerini tamamlayan devamsız olmayan öğrenciler stajın son haftası içinde ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen gün/günlerde sözlü/uygulamalı ve yazılı şeklinde sınav yapılarak öğrenci başarı notu belirlenir. Staj başarı notu diğer derslerde olduğu gibi 100 puan üzerinden 60 puandır. Sınav sonuçları öğrenci bilgi sistemine girildikten sonra, sınav evraklarıyla birlikte Dekanlığa teslim edilir. Sözlü sınavdan başarılı olamayan öğrenci yazılı sınava alınmaz ve eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan bütünleme (sözlü/yazılı) sınavına girmek zorunda kalır. Başarı kriterlerini tamamlayamayan öğrencinin yılsonu gerçekleşecek olan bütünleme sınavı öncesine kadar telafi hakkı vardır. Başarı kriterini tamamlayan öğrenci bütünleme sınavına girmeye hak kazanır. Aksi takdirde öğrenci staj tekrarı yapmak zorundadır. Sınıf geçme notunda 21 inci maddede gösterildiği şekilde işlem yapılır.

Staj, bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

MADDE 24 – (1) 4. ve 5. sınıflarda staj sonu sınavlarında başarılı olamayan öğrenci, akademik takvimde ilan edilen tarihte bütünleme sınavına girebilir. Her bir staj için sadece bir bütünleme hakkı verilir. Öğrenci, bütünleme sınav/sınavlarından başarısız olduğu takdirde bir sonraki dönemde staj/stajları tekrar eder.

Sınava itiraz hakkı

MADDE 25 – (1) Öğrenciler ara sınav, final ve bütünleme sınavlarına sadece maddi hata gerekçesiyle sınav notunun ilanından itibaren beş gün içerisinde dekanlık öğrenci işleri birimine dilekçe ile itiraz edebilirler. Bu süre içerisinde yazılı itirazda bulunmayan öğrenciler bu haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılırlar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt sildirme, ilişik kesme ve kayıt dondurma

MADDE 26 – (1) Kayıt sildirme, kayıt dondurma ve ilişik kesme konularında Bingöl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 34 üncü, 37 nci ve 44 üncü maddelerinin hükümleri uygulanır.

Diploma

MADDE 27 – (1) Diş hekimliği eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere diş hekimliği diploması ve diş hekimi unvanı verilir. Diploma verilebilmesi için, öğrencinin, alması gereken dersleri başarı ile tamamlamış ve en az 60 genel not ortalamasını sağlamış olması gerekir. Derecelendirme, diş hekimliği eğitim–öğretim süresini beş yılda tamamlamış mezunlar arasında ve not ortalamalarına göre yapılır.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi hâlinde diploma ikinci nüsha olarak yeniden düzenlenir. Diplomalar, Dekan ve Rektör tarafından imzalanır ve Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilir.

(3) Diş hekimliği programına kayıtlı öğrencilerden ilk iki yıldaki bütün derslerin sınavlarını başaranlara, öğrenimlerine devam etmemeleri ve istemeleri halinde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ön lisans diploması verilir.

Eğitim ve öğretim koordinasyon kurulu

MADDE 28 – (1) Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Başkanını Dekan atar. Başkan, yardımcısını ve beş sınıfın koordinatörleri ile onların yardımcılarını belirler ve Dekanlığa bildirir. Dekan ve Dekan Yardımcıları Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulunun doğal üyesidirler.

(2) Dekan, Başkanı ve diğer kurul üyesi eğitim koordinatörleri bir yıl için görevlendirir. Dekanın görevi bitince kurul üyelerinin de görevleri sona erer. Yeni atanan Dekan, Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kuruluna aynı yolla yeniden atama yapar.

(3) Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulu Başkanı’nın herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda yeni atanan başkan isterse mevcut üyelerle çalışabilir veya yeni üyeler belirleyebilir.

(4) Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulu Başkanı, sadece Dekana karşı sorumludur. Kurul, görevlerin gerektireceği araç, gereç ve maddi kaynak gereksinimini Dekanlık bütçesinden sağlar. Yazışmalar öğrenci işleri birimi tarafından yürütülür.

Eğitim ve öğretim koordinasyon kurulunun görevleri

MADDE 29 – (1) Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulu, ayda bir toplanarak aşağıdaki konularda kararlar alır. Bu kararlar Dekanlığa sunulan tavsiye kararlarıdır. Bu kararlar Dekanın veya gerekirse Fakülte Kurulu/Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

a) Her yıl Diş Hekimliği Fakültesinin akademik takvimini hazırlamak.

b) Eğitimin yasa ve yönetmeliklere uygun bir şekilde düzenli yürütülmesini ve eşgüdümünü sağlamak.

c) Eğitim yılı başında, eğitim ve diğer konularla ilgili bilgileri içeren, Diş Hekimliği Fakültesi eğitim öğretim kılavuzunu hazırlamak, gerekirse kitapçık halinde bastırarak öğrencilere ve ilgili yerlere dağıtımını sağlamak veya Fakültemiz web sayfasında yayınlamak.

ç) Her sınıf için akademik takvime uygun haftalık ve yıllık ders programları düzenlemek.

d) Ara sınav, final ve bütünleme sınav tarihlerini saptamak.

e) Ders programları, yönetmelik ve eğitim ihtiyaçları ile ilgili öneriler yapmak ve değişiklikler ile ilgili görüş bildirmek.

f) Fakülte eğitim olanakları çerçevesinde öğrenci kontenjanları, yatay ve dikey geçiş konularında Fakülte Kuruluna görüş bildirmek.

g) Dekanın Eğitim ve Öğretim ile ilgili olarak istediği çalışmaları yapmak.

ğ) Verilecek burs ve maddi yardımlar için öğrenci seçiminde Dekanlığa yardımcı olmak.

h) Staj sürelerinin saptanması, staj gruplarının belirlenmesi ve stajların düzenlenmesini sağlamak.

Sınıf eğitim koordinatörlerinin görevleri

MADDE 30 – (1) Sınıf eğitim koordinatörlerinin görevleri şunlardır:

a) İlgili sınıfın yıllık ders programını hazırlamak. Bu amaçla anabilim dalı başkanlıklarından gelen ders konusu değişim isteklerini ders programına işler ve programın eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Ders veren öğretim üye/elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, yoklamaların öğrenci bilgi sistemine girilmesini denetlemek ve final veya bütünleme sınavına giremeyecek öğrencileri belirlemek.

c) Kendi sınıflarında bulunan öğrencilerin eğitim, öğretim, sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik sorunlarının çözümüne yardımcı olmak üzere danışmanlık yapmak.

Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 31 – (1) Öğrenciler, Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur. Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da öğrencilere tazmin ettirilir.

Öğrencilerin giyimi

MADDE 32 – (1) Öğrencinin pratik ve klinik uygulamalardaki giyimi ile ilgili kurallar Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 33 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği daimi adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır veya Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Dekanlığa dilekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri süremezler.

Bu yönetmelikte bulunmayan hükümler

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.