25 Eylül 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30546

YÖNETMELİK

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yüksek lisans programlarına sadece ALES puanı ile öğrenci kabul edilebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması ve yazılı ya da yazılı ve sözlü sınavdan oluşan bilim sınavı sonucunun da değerlendirmeye alınması hususları Senatoca belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri ile üçüncü fıkrası ve dördüncü fıkrasının son cümlesi sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.”

“(3) Tez danışmanı atanan ve derslerini tamamlayan tüm tezli yüksek lisans öğrencileri, danışmanı tarafından açılan tez ve uzmanlık alan derslerine kayıt takvimi içerisinde kayıt yaptırmak zorundadır.”

“Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders, ders yüküne saydırılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim üyeleri veya yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişiler de ikinci tez danışmanı olarak atanabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezuniyet tarihi, tez çalışmasının sınav jürisi tarafından imzalı nihai nüshasının ilgili Enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim üyeleri veya yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişiler de ikinci tez danışmanı olarak atanabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezuniyet tarihi, tez çalışmasının sınav jürisi tarafından imzalı nihai nüshasının ilgili Enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci tez danışmanı, doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim üyeleri veya yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden atanabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezuniyet tarihi, tez çalışmasının sınav jürisi tarafından imzalı nihai nüshasının ilgili Enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/12/2016

29925