24 Eylül 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30545

YÖNETMELİK

Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının ön lisans ve lisans kayıt, eğitim-öğretim ve sınav esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Siirt Üniversitesinin Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki kayıt, eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5,14, 43, 44, 45, 46 ve 49 uncu maddeleri ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 5, 6 ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

c) Kurul: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulunu,

ç) Çift anadal programı: Başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan öğrencinin üniversitenin iki diploma programından eşzamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

d) Değişim programları: Yurt içi/yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla protokol çerçevesinde yürütülen programları,

e) Ders kredisi: Bir yarıyıl içinde haftada bir saatlik teorik ders 1 krediyi, öğretim programındaki uygulamalı derslerin 1 saati ½  krediyi,

f) Ortak diploma programları: İlgili birim kurulunun kararı, Senatonun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumuyla imzalanan protokol ve anlaşmalar çerçevesinde ortaklaşa yürütülecek lisans/ön lisans eğitimine yönelik diploma programını,

g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Siirt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

h) Rektörlük: Siirt Üniversitesi Rektörlüğünü,

ı) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,

i) Sertifika programı: Üniversitede bir uzmanlık alanına yönelik bağımsız olarak açılan ve dersleri ön lisans ve lisans programlarına ders transferi yapılamayan programı,

j) Uzaktan eğitim: Öğretim etkinliklerinin bilişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı eşzamanlı/eşzamansız biçimde verilen öğretimi,

k) Üniversite: Siirt Üniversitesini,

l) Üniversite Yönetim Kurulu: Siirt Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

m) Yandal programı: Üniversitede bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen koşulları taşıması kaydıyla, Üniversite içinde ayrı bir lisans programı anlamı taşımayan ve diploma programı yerine geçmeyen ve belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersin karşılığında sertifika verilen programını,

n) Yönetim Kurulu: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt-Kabul, Kayıt Yenileme, Kayıt Sildirme, İlişik Kesme,

Yatay ve Dikey Geçişler, Kayıt Dondurma

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu programlarının birinci sınıflarına öğrenci kabulü, ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına göre yapılır.

(2) Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde Rektörlüğün belirleyeceği usul ve esaslara göre Üniversite tarafından yapılır.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Rektörlük tarafından belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır.

Kayıt işlemleri

MADDE 6 – (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt tarihleri ÖSYM'nin belirlediği tarihler arasında yapılır. Belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybeder. Kayıt için istenilen belgeler ÖSYM ve Üniversite tarafından belirlenir.

(2) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, e-devlet üzerinden veya Üniversite tarafından belirlenip ilan edilen kayıt merkezlerinde şahsen ya da belirlediği yasal vekili aracılığıyla kayıt yaptırabilir. Öğrencinin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan adresi veya kayıt işlemlerinde beyan etmiş olduğu tebligat adresidir.

(3) Kayıt için istenen belgelerin e-devlet üzerinden doğrulanması durumunda belge istenmeksizin adayın kaydı yapılır ancak e-devlet üzerinden sorgulanmayan/doğrulanamayan belgelerin ise aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu bilgi ve belgelerin doğru olmadığı anlaşılırsa ilgili yönetim kurulu tarafından kayıtları iptal edilir. Söz konusu şahıslara verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilerek haklarında gerekli kanuni işlem yapılır.

(4) Üniversiteye kayıt olmak isteyen yabancı uyruklu adaylar ile Üniversitenin başka bir yükseköğretim kurumu ile uluslararası ortak yürüteceği programlara kayıt yaptıracakların kayıt işlemleri, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ile diğer mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

(5) Kayıt için belirtilen sürelerde kesin kayıt işlemlerini yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez.

(6) Öğrenci, Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre kaydını yaptırır.

Kayıt yenileme ve ders kayıt koşulu

MADDE 7 – (1) Birinci ve ikinci yarıyıl öğrencileri kayıtlı oldukları programdaki tüm dersleri almakla yükümlüdür. Lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Seçmeli dersler, öğrencinin zorunlu dersler dışında kendi alanı içinden veya dışından ve kendi isteği ile aldığı derslerdir. Öğrenci bu dersi, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi başka programların aynı dönemdeki ortak seçmeli dersler arasından da seçebilir.

(2) Öğrenci, hiç almadığı ya da devam şartı sağlamadığı ders/dersleri öncelikle almak zorundadır. Bu dersler farklı dönemlerde ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait dersleri alır. Derslerin toplamı öğrenci danışmanının onayını almak kaydıyla her yarıyılda en az 30 AKTS, üçüncü yarıyıldan itibaren şartları sağlaması durumunda en çok 45 AKTS, yaz okulunda açılan derslerden ise en çok 3 dersi geçmemek şartıyla en fazla 16 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Yaz okulu sonu itibarıyla mezun olma durumundaki öğrenci ise 4 dersi geçmemek üzere en fazla 20 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Üst sınıftan ders alan öğrencilerin aldıkları derslerin başarı notları genel ağırlıklı not ortalamasına katılır.

(3) Öğrenciler; her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde bilgisayar ortamında kayıtlarını yenilemek ve danışmanlarına onaylatmak zorundadır. Ancak harç yatırmakla yükümlü olan öğrenciler, harçlarını yatırdıktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir. Ders kayıt sürecinde haklı veya geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenilemeyen, ayrıca mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmeyen öğrenciler; o yarıyıldaki derslere, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Mazeretleri nedeniyle kayıt süresi içerisinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin, kayıt yenileme süresinin bitimini izleyen beş işgünü içerisinde ilgili birime dilekçe ile başvurması gerekir. İlgili yönetim kurulu tarafından mazeretlerinin uygun görülmesi halinde kayıt işlemi yapılır. Öğrenci akademik danışmanının onayını almak koşuluyla ilgili dönemin ekle/sil haftası içinde ders değiştirebilir, ders bırakabilir veya yeni derse/derslere kaydolabilir.

(4) Ders/derslere kayıt ve yenileme işlemlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler.

(5) Üçüncü yarıyıldan itibaren ön şartlı dersler hariç, kayıtlı oldukları programda bulundukları yarıyıla kadar almaları gereken derslerin tümünü alarak başarılı olan ayrıca genel akademik başarı not ortalamaları 3.00 ve üstü olan öğrenciler, bir yarıyılda alabileceği azami 45 AKTS’yi aşmayacak şekilde bir üst sınıftan en fazla 15 AKTS’ye karşılık ders alabilir.

Kayıt dondurma

MADDE 8 – (1) Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin derslerin başlama tarihini takip eden üçüncü haftanın son işgünü mesai bitimine kadar dilekçe ile müracaatta bulunmaları gerekmekte olup bu tarihten sonraki kayıt dondurma talepleri işleme alınmaz. Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler kayıt dondurma talepleri için ilgili akademik birimin öğrenci işlerine başvurur. Talebin uygun görülmesi halinde başvuru tarihi esas alınarak kayıt dondurma işlemi ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile öğrenci otomasyon sistemine işlenir. Öğrenciye bir yarıyıl veya bir öğretim yılı süreyle izin verilebilir. Bu izin, toplam öğrencilik süresinde iki yılı (dört yarıyılı) geçemez. Bu şekilde izin alan öğrenci, derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. İzni biten öğrenci, ayrıldığı yarıyıl başından itibaren öğrenciliğine devam eder. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak, daha önce katkı payı ödenmiş ise iade edilmez. Öğrencinin kayıt dondurduğu sürede öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı ödeyip ödemeyeceği ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Öğrenciler, kayıt dondurma başvurularının sonuçlarını izlemek ve öğrenmekle yükümlüdür.

(2) Öğrencinin kaydının dondurulabilmesi için haklı ve geçerli nedenlerin bulunması gerekir. Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Sağlık sorunu nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda kalması ve bunu üniversite hastaneleri veya diğer sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararıyla ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir yazıyla belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi ve bu durumun ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilebilir olması,

d) Ekonomik nedenlerle izin talep eden ve bu durumunu belgeleyen öğrencinin, ilgili yönetim kurulunun izniyle eğitim ve öğretimine ara verilmesi,

e) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet halinin veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli olarak çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

f) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması sureti ile askere alınması,

g) Öğrencinin tutukluluk hali,

ğ) İlgili birim yönetim kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilecek diğer hallerin ortaya çıkması.

Kayıt sildirme

MADDE 9 – (1) Öğrenciler; ilgili birime dilekçe ile başvurarak kendi istekleriyle kayıtlarını sildirebilirler. Kaydı silinen öğrenciye, ödemiş olduğu harç ve ücretler iade edilmez.

İlişik kesme

MADDE 10 – (1) Öğrencilerin aşağıda belirtilen durumlarda Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması.

b) Öğrencinin sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğini, sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi ve raporun ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi.

(2) Kendi isteği ile kaydı silinen veya mezun olarak Üniversiteden ayrılan öğrencilerin ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

(3) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını 2 yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

(4) Azami öğrenim süresi içinde 4 yıl üst üste katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen ve kayıt yenilemeyen öğrenci için ilgili birimin teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayıyla öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Yatay geçiş yolu ile başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapan öğrencilerin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 11 – (1) Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişler 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının Siirt Üniversitesine bağlı lisans programlarına dikey geçişleri 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 12 – (1) Üniversitede, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile örgün eğitim, yaygın eğitim, ikinci öğretim, açıköğretim, uzaktan eğitim, programları açılabilir.

Eğitim-öğretim takvimi ve dönemleri

MADDE 13 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda eğitim-öğretim, Senatonun belirlediği akademik takvime göre yürütülür.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı yarıyıl esasına göre yapılır. Eğitim-öğretim süresi bir yılda güz ve bahar olmak üzere en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini değiştirebilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 14 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Öğrenim süresinin hesaplanmasında kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz; ancak Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğretim süresinden ve devamsızlıktan sayılır.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 15 – (1) İlgili birimlerde; teorik ve uygulamalı zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminer, staj, uygulama, klinik, atölye ve laboratuvar çalışmaları ve inceleme, gezi, ödev, bireysel çalışma, sınava hazırlanma, alan ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet-bitirme tezi, proje ve benzeri diğer etkinlikler yer alabilir.

(2) Eğitim programlarında yer alacak zorunlu teorik ve uygulamalı derslerin yarıyıllara dağılımı, yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim dalının önerisiyle ilgili kurullarca düzenlenerek Senatonun onayına sunulur. Seçmeli dersler bölüm/anabilim dalının önerisi, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayıyla açılır veya kaldırılır. Eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın başında ilgili kurullarca düzenlenerek ilan edilir.

(3) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri, bütün öğrenciler için verilen zorunlu ortak derslerdir. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.

(4) Eğitim-öğretim programlarında staj, işyeri eğitimi olan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında, öğrencilerin staja, işyeri eğitimine başlama şartları ile uygulama esasları, eğitim-öğretimin özelliği göz önünde bulundurularak, ilgili kurulun teklifi ile Senato tarafından düzenlenir. Eğitim-öğretim programlarında zorunlu staj olmayan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında ise isteğe bağlı olarak öğrenci staj yapabilir. Bu öğrenciler içinde staja başlama şartları ile staj uygulama esasları için aynı usul uygulanır.  

Derslerin kredi değerleri

MADDE 16 – (1) Haftada bir saat teorik ders, iki saat teorik ders uygulaması, laboratuvar, atölye ve klinik çalışması gibi uygulama çalışmaları ve üç saatlik inceleme, gezi, ödev, sınava hazırlanma, bireysel çalışma, mezuniyet tezi, proje çalışmaları gibi diğer etkinlikler bir kredidir. Alınan derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) karşılık gelen kredi değerleri bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

(2) Bir akademik yılı herhangi bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak tamamlamak için gereken toplam çalışma zamanına göre ilgili dersin ne kadarlık çalışma gerektirdiğini belirtmek için AKTS kullanılır.  1 AKTS, 25-30 saatlik öğrenci çalışma yükü karşılığı olup bir akademik eğitim-öğretim yılı 60 AKTS ve 1500-1800 saat iş yüküne tekabül eder. Dört yıllık lisans programlarının en az 136 kredi, iki yıllık ön lisans programlarının ise en az 68 kredilik dersleri kapsaması gerekmektedir.

(3) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için ön lisans programlarında en az 120, lisans programlarında en az 240 AKTS almış olması gereklidir.

Ön koşullu dersler

MADDE 17 – (1) Ön koşullu dersler ve koşulları, bu dersleri veren bölüm tarafından gerekçeleri belirtilerek ilgili kurula önerilir ve bu kurulların onayından sonra kesinleşir. Ön koşul niteliğindeki dersler başarılmadıkça ön koşula bağlı olan dersler alınmaz.

Derslere devam

MADDE 18 – (1) Öğrenciler; derslere, uygulamalara, öğretim elemanlarınca uygun görülen çalışmalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Teorik derslerin %30’undan, uygulamalı derslerin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin sınavlarına giremez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Yükümlülükleri ve Sınavlar

Sınav çeşitleri ve düzenlenmesi

MADDE 19 – (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve muafiyet sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Güz ve bahar dönem sonu (final) sınavları, ait oldukları yarıyıl sonlarında yapılır. Dönem sonu sınavlarının yapılacağı yer, dekanlık/yüksekokul müdürlüğünce belirlenir ve ilk sınavdan en az on gün önce ilan edilir. Öğrenciler, ilan edilen gün, saat ve yerde sınava girmek, kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Ara sınava mazereti nedeniyle katılmayan öğrenciler hariç, diğer öğrenciler sınavlara katılmazlarsa başarısız sayılır.

(2) Sınavlarda kopya çekenler, kopya çekme girişiminde bulunanlar veya kopya çekilmesine yardım edenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da çekilmesine yardım ettiği belirlenen öğrenciler, o sınavlardan sıfır almış sayılır ve haklarında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Sınav not çizelgeleri ve sınav kâğıtları sınavın yapıldığı dönem sonuna kadar ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Sınav not çizelgeleri ve sınav kâğıtları, ilgili birim tarafından mezuniyetten sonra en az iki yıl saklanır.

(3) Engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak mevcut mevzuat çerçevesinde ilgili birim yönetim kurulunca özel eğitim-öğretim programı ve sınav yöntemleri uygulanabilir.

Sınav çeşitleri

MADDE 20 – (1) Üniversitede uygulanan sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve muafiyet sınavından oluşur.

Ara sınav

MADDE 21 – (1) Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla, ara sınavların sayı, kapsam, biçim ve değerlendirme esasları fakülte/yüksekokul kurulu kararı ile belirlenir. Aynı yarıyıla ilişkin derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde yapılabilir.

Mazeret sınavı

MADDE 22 – (1) Ara sınava giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler; ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde dekanlık/yüksekokul müdürlüğünce belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz. Yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Rektörlükçe Üniversiteyi temsil etmek üzere görevlendirilen öğrenciler mazeret sınavına alınır.

(2) Sağlık mazereti nedeniyle ara sınava veya ara sınavlara giremeyen öğrencilerin giremedikleri ara sınav veya sınavlara girebilmeleri için; herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlık kuruluşuna giriş yaptırılan saatin gösterildiği sağlık raporu almış olmaları gerekir. Yönetim kurulu sağlık raporu üzerindeki saati kontrol ederek öğrencinin mazeret sınavına girip/girmemesine karar verir. Öğrenci, rapor süresince devamsız sayılır.

(3) Sağlık raporu alarak mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler, sağlık raporlarını bağlı bulundukları akademik birimin sekreterine raporun alındığı tarihten itibaren 5 işgünü içerisinde ulaştırmak zorundadır.

(4) Ara sınavına girilen dersler için sağlık raporu kabul edilmez.

Yarıyıl sonu sınavı

MADDE 23 – (1) Yarıyıl sonu sınavı, dersin devam koşulunun yerine getirilmiş olması kaydıyla yarıyıl sonunda ilgili kurullar tarafından ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır.

Bütünleme sınavı

MADDE 24 – (1) Bütünleme sınavına, yarıyıl sonu sınavına girme hakkına sahip olduğu halde sınava katılamayan veya sınava girdiği halde başarısız olan öğrenciler girebilir.

Tek ders sınavı

MADDE 25 – (1) Mezuniyet durumunda olup sadece bir dersten başarısız olan öğrencilere güz ve bahar yarıyılı sonunda tek ders sınavı açılır. Yapılacak sınavda alınan not ara sınavlar dikkate alınmadan değerlendirilir. Öğrencinin gireceği tek ders sınavının ait olduğu yarıyıl için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini yatırması zorunludur. Tek ders sınavıyla ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Eğitim-öğretim programındaki tüm dersleri alıp da devam koşulunu sağlayan, ancak mezuniyetleri için başarısız tek dersi kalan öğrenciler ilgili yarıyılda dersin açılıp açılmadığına bakılmaksızın akademik takvimde belirtilen sürelerde ilgili bölüm başkanlığına başvurularını yaparak, akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girebilirler.

b) Mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını yerine getirerek geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2,00 GANO’sunu sağlayamayan öğrencilere seçecekleri bir dersten, öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir.

c) Tek ders sınavı sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi genel not ortalamasını 2,00’ye yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(2) Bitirme çalışması, yönlendirilmiş çalışma ve yaz stajı gibi uygulamaları tamamlamamış öğrenciler de tek ders sınavına girebilirler.

Muafiyet sınavı

MADDE 26 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmayan birimlere yeni kaydolan öğrenciler için eğitim-öğretim yılı başında ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet sınavı açılabilir. Bu sınav ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Önceki öğrenmelerin tanınması amacıyla Senato kararı ile başka ortak zorunlu derslerden de muafiyet sınavı açılabilir.

Sınavlara giriş şartları

MADDE 27 – (1) Muafiyet sınavı dışındaki sınavlara girebilmek için; kayıt yenilemiş olmak, teorik derslerin en az % 70'ine devam etmek, uygulamalı derslerin uygulamalarının en az % 80'ine katılmak ve uygulamalarda başarılı olmak gerekir. Ancak, teorik derslerde bir defa devam almış olan öğrenci, bir daha devam etmek zorunda değildir. Uygulamalarda başarısızlık halinde ders tekrar alınır.

(2) Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve gerektiğinde bunların birbiriyle bağlantılı olduğuna ilgili kurul karar verir.

Ders başarı notu

MADDE 28 – (1)Bir dersteki başarı notu, öğrencinin yıl içerisindeki aktivitelerinin ve sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir.

(2) Eğer bir derste herhangi bir aktivite yapılmamışsa öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için; yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında en az 50 puan almak koşuluyla, ara sınavlarının ortalamasının %40'ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav sonuçlarının %60'ının toplamı aşağıdaki tabloya göre harf notu ve katsayısı olarak derecelendirilir.

(3)Yıl içindeki çalışmalarından ara sınav dışında kalan ödev, proje gibi tüm aktiviteler “Diğerleri” olarak adlandırılır ve değerlendirme sonucu otomasyon sisteminde ayrı bir not olarak girilir. Bu aktivitelerin başarı notuna katkı oranı ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Herhangi bir dersten yapılacak aktivitelerin başarı notuna katkısı ilgili yönetim kurulu kararı alınarak birim öğrenci işleri daire başkanlığına bildirilir.

(4) Bir dersin başarılmış sayılabilmesi için, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı notunun, tam notun % 50’sinden, ders başarı notunun da tam notun % 50’sinden az olmaması gerekir.

(5) Bir öğrenciye verilecek yarıyıl başarı notu olarak bu maddede belirtilen hususlar göz önünde tutularak, öğretim elemanı tarafından aşağıda gösterilen notlardan biri verilir:

             NOT ARALIĞI        HARF NOTU            KATSAYI           DERECELER

             90-100                               AA                          4,00                GEÇER

             86-89                                  AB                          3,75                GEÇER

             81-85                                  BA                          3,33                GEÇER

             76-80                                  BB                          3,00                GEÇER

             70-75                                  BC                          2,75                GEÇER

             65-69                                  CB                          2,33                GEÇER

             60-64                                  CC                          2,00                GEÇER

             57-59                                  CD                          1,75                KOŞULLU GEÇER

             54-56                                  DC                          1,33                KOŞULLU GEÇER

             50-53                                 DD                          1,00                KOŞULLU GEÇER

             0-49                                    FF                          0,00                GEÇMEZ*

                                                         F1                                                  GEÇMEZ, DEVAMSIZ

                                                         F2                                                  GEÇMEZ, SINAVA GİRMEDİ

                                                         G                                                  GEÇER (Kredisiz Dersler)

                                                         K                                                   GEÇMEZ (Kredisiz Dersler)

                                                         M                                                  GEÇER (Muaf Edilen Dersler)

a) F1 notu: Devamsız, genel ve yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen devamsız olan öğrencilere de ara sınav notu olarak F1 notu verilir.

b) F2 notu: Devam eden, ancak genel veya yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen ara sınava girmeyen öğrencilere de ara sınav notu olarak F2 notu verilir.

c) G notu: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrenciler için verilir.

ç) K notu: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciler için verilir.

d) M notu: Öğrencinin muaf tutulduğu dersler için verilir.

(6) Öğrencinin bir programda üst sınıftan ders alabilmesi için o eğitim-öğretim yılının bahar dönemi sonunda en az 1,80 Ağırlıklı Not Ortalamasını sağlaması gerekir. Genel akademik başarı not ortalaması 1,80’in altında kalan öğrencilerin ortalamalarını 1,80’e yükseltebilmek için notu CD ve altı olan derslerden tekrar ders almaları gerekmektedir.

(7) Öğrencinin bir programdan mezun olabilmesi için alması gereken tüm dersleri başarmış ve genel akademik başarı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Ortalaması 2,00’nin altında kalan öğrencilerin ortalamalarını 2,00’ye yükseltebilmek için notu CD ve altı olan derslerden tekrar ders almaları gerekmektedir.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, dönem sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanır. Bu hesaplama sırasında, öğrencinin dönem akademik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir. Bir yarıyılın akademik başarı not ortalamasını hesaplamak için; öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerden elde ettiği notlar ile o derslerin AKTS kredisi değerlerinin çarpımından oluşan toplam AKTS kredisi bulunur, daha sonra bütün derslerden alınan toplam AKTS kredisi, derslerin AKTS kredisi değerleri toplamına bölünür. Bu değer akademik başarı not ortalaması olarak adlandırılır. Genel akademik başarı not ortalaması yarıyıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 30 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının otomasyon sisteminde ilan edilmesinden itibaren beş işgünü içerisinde ilgili bölüme dilekçe vererek itiraz edebilirler. İtirazlarla ilgili esaslar şunlardır:

a) İtiraz üzerine, maddi hata yönünden sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren en geç üç işgünü içerisinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir, ilgili birimce iki işgünü içerisinde sonuç ilan edilir.

b) Sonucun ilanı itibariyle iki işgünü içerisinde, ikinci defa itiraz edilmesi halinde, müracaat ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır. Dekan veya müdür, ilgili kurulun kararı ile dersi okutan öğretim elemanı dışında ilgili bölümdeki öğretim elemanlarından en az üç kişilik komisyon kurarak, sınav evrakını yeniden incelettirir, en geç iki işgünü içerisinde inceleme tamamlanarak sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir, ilgili birimce iki işgünü içerisinde sonuç ilan edilir.

(2) Öğrenci itirazı olmadan ilan edilen sınav sonucunda herhangi bir maddi hatanın öğretim elemanı tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, düzeltme talebini ve gerekçeli başvurusunu akademik takvimde belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine girilmesinin son gününden itibaren iki işgünü içerisinde ilgili dekanlık veya müdürlüğe yapmak zorundadır.

(3) Not değişikliği, ilgili yönetim kurulunun kararı ile ivedi olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrenci otomasyon sisteminde gerekli düzeltme yapılır.

Muafiyet ve intibak

MADDE 31 – (1) ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek, birinci sınıfa kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren on beş gün içinde başvurmaları halinde, daha önce kayıtlı oldukları diğer yükseköğretim kurumlarından başarmış oldukları derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilir. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmaz. AKTS değerleri dikkate alınarak eğitime başlayacağı yarıyıl aşağıdaki tabloya göre yapılır. Ancak; ön lisans programında 2 nci sınıfa intibakı yapılan öğrenci, mezun olabilmek için Siirt Üniversitesinden en az 30 AKTS’lik ders almalıdır. Lisans programında 4 üncü sınıfa intibakı yapılan öğrenci mezun olabilmek için Siirt Üniversitesinden en az 60 AKTS’lik ders almalıdır. Bu durumda intibak ettirilen süre azami öğrenim süresinden düşülür.

          Kredi Transferi Yapılan AKTS Toplamı            Sınıf

                                     0-45                                           1

                                    46-90                                          2

                                   91-135                                        3*

                                  136-180                                       4*

* Ön lisans öğrencileri hariç.

(2) Muafiyet başvurusunda bulunulan her dersin AKTS’sinin en az eşdeğer olması ve ders içeriklerinin en az %75 uyumlu olması gerekmektedir.

(3) Diğer yükseköğretim kurumlarından aldığı derslerin notları okumuş olduğu üniversitenin not geçme sistemine göre başarılı ise o dersler muaf edilir. Muaf olunan dersler genel akademik ortalamasına katılmaz ve transkript belgesinde (M) ile gösterilir.

(4) ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin muaf edilen derslerin notları genel akademik ortalamaya katılmaz.

(5) Öğrencilerin yaz okulunda diğer üniversitelerden alarak başarılı olduğu derslerin notları otomasyon sistemine işlenerek genel not ortalamasına dahil edilir.

(6) İntibak ettirildiği üst sınıfta öğrencinin alması gereken haftalık ders yükü 45 AKTS’ den fazla olamaz.

(7) Üniversitede lisans programında kayıtlı öğrencinin aynı anda Üniversitede örgün ön lisans programına devam etmesi durumunda lisans programında başarılı olduğu ders veya dersleri her yarıyıl başında ön lisans programındaki ders veya derslerden muaf olmak için başvuru yapabilir, ders veya derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilir. Ancak ön lisans programında başarılı olunan ders veya dersler aynı anda lisans programındaki ders veya derslere saydırılamaz.

(8) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar uyarınca kurumlar arasında öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(9) Öğrencilerin değişim programları kapsamında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetleri; öğrencinin kendi program müfredatındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın teklifi ve ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulu kararı ile değişim programına gitmeden önce belirlenir.

(10) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı dersler hakkında, danışmanın önerisi de dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu kararıyla intibak işlemi yapılır.

(11) Eşdeğerliliği tanınan ve intibakı yapılan derslerin kredi ve notları, transfer kredisi olarak sayılır ve öğrencinin not döküm çizelgesine işlenir. Not sistemine göre elde edilen başarı notlarının 4’lük sisteme dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüştürme tabloları ve AKTS not dönüşümü sistemi kullanılır.

(12) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri, ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili birim yönetim kurullarının kararları ile yürütülür. Öğrencilere seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir not döküm çizelgesi verilir.

Kalite süreçleri

MADDE 32 – (1) Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

Çift anadal programı

MADDE 33 – (1) Çift anadal programına alınacak öğrenciler için Siirt Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesindeki usul ve esaslara göre işlem tesis edilir.

Yandal programı

MADDE 34 – (1) Yandal programına alınacak öğrenciler için Siirt Üniversitesi Yandal Programı Yönergesindeki usul ve esaslara göre işlem tesis edilir.

Yaz okulu

MADDE 35 – (1) Yaz okulunda ders alan öğrenciler için Siirt Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesindeki usul ve esaslara göre işlem tesis edilir.

Özel öğrenci

MADDE 36 – (1) Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin; kendi üniversitelerindeki hakları saklı kalmak kaydıyla, Siirt Üniversitesinin veya diğer üniversitelerin yükseköğretim programlarından ders alan öğrenciler için Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Özel Öğrenci Yönergesindeki usul ve esaslara göre işlem tesis edilir.

Akademik danışmanlık

MADDE 37 – (1) Eğitim ve öğretimin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak ve öğrencilerin sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için bölüm başkanlığının önerisi ilgili birim tarafından ders kayıtları başlamadan önce her öğrenci için bir akademik danışman görevlendirilir. Akademik danışmanlar Siirt Üniversitesi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesine göre faaliyetlerini sürdürür.

Mezuniyet

MADDE 38 – (1) Öğrenciler, bu Yönetmelikte belirtilen koşulları ve kayıtlı bulundukları eğitim-öğretim programları için ilgili kurullarca belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek mezuniyete hak kazanırlar.

(2) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için ön lisans programlarında en az 120, lisans programlarında en az 240 AKTS kredisi almış olması gereklidir.

Diploma ve diploma eki

MADDE 39 – (1) Diploma ve diploma eki verilmesi için Siirt Üniversitesi Diploma, Diploma Eki, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diğer Belgelerin Düzenlemesine İlişkin Yönerge doğrultusunda işlem tesis edilir.

Disiplin işleri

MADDE 40 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 41 – (1) Tebligat; öğrencinin kendisine elden veya Üniversiteye bildirdiği adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır. Ancak Üniversiteye bildirilen adresin eksik veya yanlış olması halinde MERNİS’teki adresi tebligat adresi olarak kabul edilir. Adrese yapılmış tebligat öğrenciye yapılmış sayılır.

(2) Öğrenciler, ilgili birim ve Üniversitenin resmi internet sitesinde yapılan duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43 – (1) 5/6/2012 tarihli ve 28314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü           

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrenciler; 43 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine tabidirler.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.