22 Eylül 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30543

YÖNETMELİK

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Anabilim dalı akademik kurulu: Bir anabilim dalında lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez çalışması yöneten, Üniversitedeki tam zamanlı öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

c) Anabilim dalı başkanı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim dalı başkanını,

ç) Anabilim dalı kurulu: EABD başkanı başkanlığında, akademik kurul üyesi olma koşuluyla varsa yardımcıları ve EABD’yi oluşturan bilim dalları başkanlarından oluşan kurulu,

d) Asenkron: Eş zamanlı olmayan, farklı yer ve zamanlarda gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerini,

e) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Bir dersten başarılı olunabilmesi için öğrencinin yapması gereken; teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden değeri,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere enstitü yönetim kurulu (EYK) tarafından atanan öğretim üyesini,

g) Enstitü: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı enstitüleri,

ğ) Enstitü anabilim dalı (EABD): Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

h) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan ve enstitü öğrenci temsilcisi, fakülte dekanları ile yüksekokul müdürlerinin oy hakkı olmaksızın katılabileceği kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

j) GMAT: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören Graduate Management Admission Testini,

k) GRE: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören Graduate Record Examination Sınavını,

l) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

m) Kredi: Enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayıyla başka bir şekilde belirlenmediği takdirde, bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değerini (bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saati ile uygulama, alan ya da atölye çalışması veya laboratuvar/klinik çalışması saatinin yarısının toplanması sonucu bulunan değer),

n) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,

o) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

p) Senato: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,

r) Senkron: Eş zamanlı gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerini,

s) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezini,

ş) Tez izleme komitesi (TİK): Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca atanan en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

t) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

u) Uzaktan öğretim: Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı coğrafi mekânlarda olduğu, ders malzemesi aktarımı ve etkileşimin teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim biçimini,

ü) Uzaktan öğretim dersi: Belirli bir dersin içeriğinin uzaktan öğretim teknolojileri kullanılarak aktarılmasına yönelik organizasyonu,

v) Üniversite: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

y) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

z) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,

aa) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

bb) ÖKS: Ön kayıt sistemi, lisansüstü programlara kontenjan dahilinde yerleştirilecek öğrencilerin müracatlarının takibi ve değerlendirilmesi için kullanılan internet tabanlı bilgisayar programını,

 ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü, Giriş Sınavları, Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 5 – (1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, ilgili EABD kurulu tarafından belirlenerek enstitüye önerilir. Bu kontenjanlar enstitü kurulunda görüşülerek Senatoya sunulur ve karara bağlanır, ayrıca Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, başvuru için istenen belgeler ve varsa diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler enstitü tarafından yürütülür.

Lisansüstü programlara başvuru esasları

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara başvurular EABD kurulunun önerisi üzerine EYK’nin belirlediği niteliklere göre yapılır. Başvurular sırasında uyulacak esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların;

1) İlgili alanda veya anabilim dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunun belirlediği alanlarda Lisans geçici mezuniyet belgesi/lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b)Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların;

1) İlgili alanda veya anabilim dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunun belirlediği alanlarda Lisans geçici mezuniyet belgesi/lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

2) ALES’e katılmış olmaları, bu sınavdan başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

c) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların;

1) Bir tezli yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi/yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli tıp, eczacılık, diş hekimliği ve veteriner fakültesi diplomasına ya da Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları,

2) ALES’e katılmış olmaları, bu sınavdan başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

3) Anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan veya bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları,

 gerekir.

ç) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için adayların;

1) Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına sahip olmaları ve TUS’un temel tıp bilimleri birinci bölümünden elde edilen puanın 0,70, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen puanın 0,30 ile çarpılarak toplanması sonucu elde edilen temel tıp puanından en az 70 veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan almaları, ayrıca anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan veya bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları,

2) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların tezli yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine sahip olmaları ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan almaları, ayrıca anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan veya bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları,

 gerekir.

d) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programlarına başvurabilmek için adayların;

1) ALES’e katılmış olmaları, bu sınavdan başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

2) İlgili alanda veya anabilim dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunun belirlediği alanlarda Lisans geçici mezuniyet belgesi/lisans diplomasına sahip olmaları ve Lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya buna eşdeğer bir puana sahip olmaları,

3) Anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan veya bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları,

 gerekir.

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde uygulanacak esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylar;

1) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda; varsa ALES puanının %20’si, lisans not ortalamasının %60’ı ve mülakat puanının %20’si alınarak elde edilen toplam puanlara göre sıralama yapılır.

b) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların;

1) EABD kurulunun önerisi üzerine EYK’nin belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına ve/veya mülakata katılmış olmaları,

2) Başarı değerlendirmesinde; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucunun %30’u toplamının, 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir.

c) Doktora programlarına başvuran adayların;

1) EABD kurulunun önerisi üzerine EYK’nin belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına ve/veya mülakata katılmış olmaları,

2) ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav puanının veya eşdeğerliği kabul edilen sınav puanının %15’i ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucunun %20’si toplamının, 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

ç) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların;

1) EABD kurulunun önerisi üzerine EYK’nin belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yazılı ve/veya mülakat olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına katılmış olmaları,

2) ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav puanının veya eşdeğerliği kabul edilen sınav puanının %15’i ve yazılı ve/veya mülakat olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %20’si toplamının, 100 üzerinden en az 70 puan olması,

3) Tıp fakültesi mezunları için ALES puanının %50’si veya temel tıp puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav puanının veya eşdeğerliği kabul edilen sınav puanının %15’i ve yazılı ve/veya mülakat olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %20’si toplamının, 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

d) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programlarına başvuran adayların;

1) EABD kurulunun önerisi üzerine EYK’nin belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına ve/veya mülakata katılmış olmaları,

2) ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav puanının veya eşdeğerliği kabul edilen sınav puanının %15’i ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucunun %20’si toplamının, 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

(2) Lisansüstü programlarda başarı sıralaması kontenjan sayısı kadar ‘Asıl Kayıt Hakkı Kazananlar’, başarı değerlendirmesinde baraj notu ile Asıl Kayıt Hakkı Kazananlar arasında kalanlar için ‘Yedek Kayıt Hakkı’ verilir ve enstitü tarafından ilan edilir. Listeler en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

(3) Lisansüstü programalar için yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına ve/veya mülakata girmeyen aday başarısız sayılır.

(4) Lisansüstü programlara başvuru yapan öğrenci adaylarının, lisans/yüksek lisans diploma not ortalamaları değerlendirmeye alınırken, öncelikle Senato tarafından kabul edilen 100’lük not çevirim tabloları kullanılır. Aksi halde YÖK Başkanlığının 100’lük not sistemine karşılığı kabul edilen not çevirim tabloları kullanılır.

(5) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Yüksek lisans ve doktora giriş sınavları

MADDE 8 – (1) Yüksek lisans ve doktora giriş sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınavlar, EABD kurulunun önerisi üzerine EYK tarafından belirlenen en az üç kişiden oluşan sınav jürileri tarafından yapılır. Giriş sınav sonuçları ve belgeleri, sınav gününü izleyen günün sonuna kadar jüri başkanlığınca bir yazı ile birlikte enstitüye teslim edilir. Sınav sonuçları enstitü tarafından ilan edilir.

b) Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu adaylardan YÖK tarafından diploma denkliği onaylanmış olanlar lisansüstü eğitime başvurabilirler.

c) Enstitü tarafından yayımlanan öğrenci alım duyurusunda yer alan ÖKS’ye yüklenecek belgeleri tam ve eksiksiz olarak istenen formatta yükleyip başvurusu Enstitü tarafından kabul edilen aday, aynı duyuru içinde yer alan ve gönderilecek evrakları tam ve eksiksiz olarak Enstitüye teslim ettiğinde başvurusu tamamlanmış olur.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yükseköğretim lisans öğrencileri veya mezunları, belirli bir konuda bilgilerini artırmak için EABD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile en az bir öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. EABD’ler için özel öğrenci kontenjanları, enstitünün öğrenci alımları için en son ilana çıkılan kontenjan sayısının %20’sini geçemez. Öğrenci veya mezuniyet belgesine sahip olmaları ve öğrenci katkı payını her yarıyılın kayıt yenileme döneminde ödemeleri koşuluyla, başvuru sahipleri özel öğrenciliğe kabul edilir. Lisans programının son sınıfında bulunan öğrencilerin özel öğrenci olarak kabul edilebilmeleri için genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir.

(2) Özel öğrenciler, kabul edildiği programlardaki derslerin toplam sayısının en çok %50’sini alabilirler. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp, süresi iki yarıyılı geçemez. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar ve kendilerine öğrenci kimliği ve öğrenci belgesi verilmez, askerlik tehir işlemleri yapılmaz. Söz konusu öğrencilere; derslere devam koşulları, sınavlar, başarı notu, ders tekrarı ve diğer konular hakkında öğrencinin ders aldığı programa ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

(3) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenci için, yazılı başvurusu halinde aldığı dersleri veya başarı durumunu gösterir bir belge düzenlenir. Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenci kabulü, kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, EABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile gerçekleşir. Öğrenci, Senato tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Ancak Türkiye Cumhuriyetinden veya kendi devletinden burslu olduğunu belgeleyen öğrenciler öğrenci katkı payını ödemekle yükümlü değildir.

(2) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak, lisansüstü öğrenim görmek üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylar, kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, EABD kurulunun görüşü, EYK kararı ve Senato onayı ile öğrenci olarak kabul edilirler.

(3) Yabancı uyruklu öğrenci adayları için ALES puanı koşulu aranmaz. Lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2,00 yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2,50 olması gerekir.

(4) Kayıtlar her yıl akademik takvimde belirlenen enstitü kayıt süresi içinde, diğer öğrenci kayıtları ile aynı tarihte yapılır. Adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Başvuru sırasında sureti, kesin kayıt esnasında aslı veya onaylı sureti verilmesi gerekli belgeler şunlardır:

a) YÖK tarafından denkliği onaylanmış diploma ya da mezuniyet belgesi ve onaylı tercümesi,

b) Not döküm belgesi (transkript) ve onaylı tercümesi,

c) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği ve onaylı tercümesi,

ç) Senato tarafından belirlenen öğrenci katkı payının yatırıldığına dair banka dekontu,

d) Doktora programlarına başvuru yapacak adayların anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olduğunu gösteren belge.

(5) Kayıtları alınan adayların, ilgili EABD kurulunun görüşü doğrultusunda, lisansüstü programı yürütebilecekleri düzeyde Türkçe bilgisine sahip olup olmadıkları değerlendirilir. Yetersiz olmaları durumunda Türkçe hazırlık sınıfına alınırlar. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı süresine dâhil edilmez.

(6) Kayıtları alınan adayların, ilgili EABD kurulunun görüşü doğrultusunda, lisansüstü programı yürütebilecekleri düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. Yetersiz olmaları durumunda bilimsel hazırlık programına alınırlar. Bilimsel hazırlık programı uygulamalarında, 13 üncü madde hükümleri uygulanır.

(7) Yabancı uyruklu öğrenci alımına ilişkin diğer esaslar EYK kararlarıyla belirlenir.

Yatay geçiş ve programlar arası geçiş

MADDE 11 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenime başlayan tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi, enstitü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarına EABD kurulunun uygun görüşü ve EYK kararı ile kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik süresi dikkate alınarak; öğrenim süresi, alacağı zorunlu dersler ve muafiyetler EABD kurulunun uygun görüşü üzerine EYK tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş başvuruları her yarıyılın başlangıcından iki ay öncesinden EABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Öğrenci başvuruları her yarıyıl için akademik takvimde belirlenen kayıt yenileme süresi içinde alınır. Yatay geçiş başvurusu için öğrencinin;

a) Aynı programda olmak koşulu ile diğer bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programda kayıtlı olması,

b) Tezsiz yüksek lisans programı için bir yarıyılı tamamlamış, ancak ikinci yarıyılına başlamamış olması,

c) Yüksek lisans programı için en az bir yarıyılı tamamlamış, ancak dördüncü yarıyılına başlamamış olması,

ç) Doktora programı için en az bir yarıyılı tamamlamış, ancak yedinci yarıyılına başlamamış olması,

d) Herhangi bir başarısız dersinin bulunmaması,

e) Yüksek lisans programı için öngörülen ALES puanına sahip olması,

f) Doktora programı için öngörülen ALES puanı koşulunu ve yabancı dil sınavından en az 55 puan alma koşulunu taşıması,

g) Disiplin cezası almamış olması,

 gerekir.

(2) Yatay geçişe/programlar arası geçişe ilişkin esaslar şunlardır:

a) Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez. Program isimleri farklı, ders içerikleri aynı olan lisansüstü programlara EABD kurulunun önerisi ve EYK kararı gerekir.

b) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, ilgili enstitünün tezli lisansüstü programlarının amaç ve içerikleri aynı olmak koşuluyla ve tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari koşulları (bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat dâhil olmak üzere) yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Geçişe ilişkin kontenjan sayıları ve diğer asgari koşullar EABD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile belirlenir.

c) Örgün öğretimden uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul edilebilir. Ancak uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş kabul edilmez.

ç) Tezli lisansüstü programlardan, öğrencinin (enstitünün öğrenci alımları takvimi içinde olmak kaydıyla) talebi ve ilgili programın tezsiz yüksek lisans programı bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri asgari koşullarını yerine getirmek kaydıyla tezsiz lisansüstü programlara geçiş yapılabilir.

d) Kadrosunun bulunduğu bölümle ilgili lisansüstü program bulunmadığı için bir başka yükseköğretim kurumunda kadrosuyla ilgili anabilim dalında lisansüstü öğrenim gören Üniversitenin araştırma görevlileri, görev yaptıkları bölümde bir lisansüstü program açılması durumunda, yatay geçiş koşulları aranmaksızın, ilgili EABD kurulunun uygun görüşü ve EYK kararı ile söz konusu programa yatay geçiş yapabilir.

e) Araştırma görevlisi kadrosunda olanlar hariç, yatay geçişi kabul edilen öğrenci, öğrenci katkı payını ödemek zorundadır.

f) Yatay geçişler ancak yarıyıl başlarında öğrenci kabulü başvuruları sırasında yapılabilir.

Yatay geçiş başvurusu için gerekli belgeler

MADDE 12 – (1) Noter veya kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumları tarafından onaylanmış olmak koşulu ile aşağıdaki belgeler ile başvuru yapılır:

a) Başvuru dilekçesi,

b) Öğrenci belgesi,

c) Diploma onaylı sureti,

ç) ALES (veya GRE ya da GMAT sınavı) sonuç belgesi,

d) Doktora için yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olduğunu gösteren belge,

e) Biyometrik fotoğraf,

f) Not döküm belgesinin (transkript) aslı ya da sureti,

g) Not döküm belgesinde yer alan derslerin onaylı ders içerikleri,

ğ) Disiplin cezası almadığına dair belge,

h) Yurt dışında bulunan yükseköğretim kurumlarından başvuru olması halinde denklik belgesi.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlarına kabul edilen adayların bilimsel eksikliklerini gidermek amacıyla EABD başkanlığı tarafından bilimsel hazırlık programı açılabilir. Bilimsel hazırlık programının uygulama esasları, 5 inci madde gereğince Rektörlük tarafından ilan edilen kontenjanların diğer açıklayıcı bilgiler kısmında belirtilir. Hangi adaylara bilimsel hazırlık programı uygulanacağı ve alınacak olan dersler ile toplam AKTS kredi miktarı, EABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABD’nin önerisi ve EYK’nin onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyılda 15 AKTS kredisini aşmamak üzere bulunduğu anabilim dalının doktora ve yüksek lisans programlarından daha önce almamış olmak şartı ile en fazla 2 ders, bilimsel hazırlık programında ders açılmamış ise lisans programlarından da ders aldırılabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam durumu, dersler ve sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve benzeri konularda bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Lisansüstü eğitim programlarına kesin kayıt

MADDE 14 – (1) Yüksek lisans ve doktora temel tıp bilimleri ve birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programlarına yerleştirilmeye hak kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Belirlenen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt hakkını kaybederler ve herhangi bir hak iddia edemezler. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday, kayıt hakkı kazanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(3) Yerleştirilmeye hak kazanmış adaylar kesin kayıt yaptırabilirler. Belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunanların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile tespit edilmesi durumunda kaydı iptal edilir.

(4) Kesin kayıt sırasında öğrenci katkı payı veya öğrenim harcı ödemesi gereken öğrencilerin, bu ödemeleri yapmamaları durumunda kaydı yapılmaz.

Kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için Senato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen dersleri seçerek ders kaydını yenilemek zorundadır. Her eğitim-öğretim yılı başlangıcında Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine İlişkin Karar gereğince öğrenciler kayıt yenileyebilmek için katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemek zorundadırlar. Lisansüstü programların normal eğitim süresini dolduran öğrenciler kayıt yenileme sırasında, öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Aksi halde kayıtları yenilenmez. Söz konusu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kayıt yenilemediğinde ilgili kurumlara bildirilir.

 (2) Süresi içinde öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödeyen, ancak sorumlu olduğu ders seçimlerini yapmayan öğrencilere, mazeretleri EYK tarafından uygun görüldüğü takdirde, derslerin başlama tarihinden itibaren üç hafta içinde açılmış olan derslerden seçme hakkı verilir. Ancak kayıt yenileme süresi içinde olmak kaydıyla, ilgili dönemin öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödeyen fakat derse/teze kaydını yaptırmayan öğrencilerin öğrenim süresi devam eder. Programa kaydını yenileyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Programa kaydını yenilemeyenler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve benzeri nedenlerden kaynaklanan özel durumlarını özel durumun sona ermesinden itibaren en geç 10 gün içinde belgeleyen öğrencilerin mazeretleri EYK tarafından değerlendirmeye alınır. Süresinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(4) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süreler içinde danışmanının onayı ile ders ekleyebilir ve/veya ders bırakabilir.

(5) Öğrenciler, EABD kurulunun önerisi üzerine ve EYK tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir yükseköğretim kurumundan bu Yönetmelikte belirlenen ders sayısı sınırlarını aşmamak kaydıyla ders/dersler alabilirler. Söz konusu derslerin değerlendirilmesi bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

(6) Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludurlar ve kayıtlarını kendileri yaptırmakla yükümlüdürler.

(7) Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi sırasında öğrenciler ve öğrenci danışmanları aşağıdaki hususları uygulamakla yükümlüdür:

a) Tezsiz lisansüstü programlara kayıt yaptıracak bir öğrenci, birinci ve ikinci yarıyıl için ders seçiminde 45 AKTS kredisi almakla yükümlüdür. İkinci yarıyıldan sonra AKTS kredisi alma sınırı yoktur.

b) Tezli lisansüstü programlara ilk kez kayıt yaptıracak bir öğrenci, birinci yarıyıl için ders seçiminde 30 AKTS kredisi alır. İkinci yarıyıldan itibaren öğrenciler ders seçiminde en az 30, en fazla 45 AKTS kredisi alabilir.

Danışman atanması

MADDE 16 – (1) Her öğrenciye en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, akademik takvimde belirtilen süre içinde alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları için öğrencinin de görüşü alınarak, EABD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesi danışman olarak atanır. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD başkanı yürütür. Tez çalışması niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, EABD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanına danışmanlık ücreti ödenmez. Danışman değişiklik önerileri için aynı usul uygulanır. Birinci ve ikinci derece akrabaların etik açıdan uygun olmadığı için danışman/jüri atamaları yapılamaz (ikinci danışman ataması dahil).

(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, tez çalışmaları, atanan danışman tarafından yürütülür. Danışman, lisansüstü programda açılması kararlaştırılan dersler arasından, öğrencinin alacağı dersleri belirler. Öğrenci tarafından doldurulan ders seçim formları EABD kurulunca her yarıyılın akademik takvimde belirtilen ders kayıt tarihleri içinde enstitüye bildirilir. Danışmanın altı aydan fazla yurt içinde başka bir kuruma veya yurt dışına görevlendirilmesi durumunda EABD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile öğrenciye yeni bir danışman atanır. Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(3) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı 12’dir. Ancak Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönen öğrenciler için bu sayı %50 oranında artırılabilir. Hâlihazırda öngörülen üst sınırın üzerinde danışmanlıkları bulunan öğretim üyeleri, sayılar bu sınırın altına düşene kadar yeni danışmanlık alamazlar. Tezsiz yüksek lisans programları danışman sayısı sınırlamasına tabi değildir.

(4) Tez yönetebilmek için öğretim üyelerinin; doktora programı için en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl bir tezli yüksek lisans programında ders vermiş olmaları ve en az bir yüksek lisans tezi (ikinci danışman olmamak kaydıyla) yönetmiş olmaları, yüksek lisans programı için ise en az iki yarıyıl bir lisans programında ders vermiş olmaları gerekir.

(5) Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan tez danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Ancak ilgili EABD kurulunun önerisi ve EYK’nin kararı ile danışman değişikliğine gidilebilir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 17 – (1) Uzmanlık alan dersi, tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki özel bilgi ve deneyimlerinin aktarılması, bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel yayınları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılmasına yönelik bilimsel temellerin oluşturulması amacıyla uygulanan teorik, ulusal kredisiz, ancak AKTS kredisi olan bir derstir. Bu ders, öğrenci sayılarına ve hangi enstitüde olduğuna bakılmaksızın haftada sekiz saattir.

(2) Uzmanlık alan dersi, EYK’nin danışman olarak atadığı tarihten başlayarak danışmanlık görevi süresince ve güz yarıyılında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(3) Öğrenci, uzmanlık alan dersine her yarıyıl kayıt yaptırmak ve devam sağlamak zorundadır. Danışman, dersi alan öğrencinin durumunu bir sonraki dönem başlamadan YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak değerlendirir.

(4) Öğrencinin ikinci danışmanı bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece birinci danışman tarafından yürütülür. Öğrencinin birinci danışmanının başka bir yükseköğretim kurumundan olması durumunda söz konusu ders EABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile Üniversitedeki tam zamanlı öğretim üyelerinden biri tarafından yürütülür.

(5) Uzmanlık alan derslerinin ücretlendirilmesinde YÖK kararları uygulanır.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında, EABD kurulu her öğrenci için tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. EABD kurulunun önerisi EYK tarafından karara bağlanır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü için tez öneri formu ile birlikte Etik Kurulu Onay Belgesi de enstitüye sunulur.

(2) Sonraki dönemlerde yapılan tez konusu önerilerinin, yarıyıl başlangıcından itibaren üç hafta içinde enstitüye ulaştırılması gerekir. Aksi halde tez çalışması süresine ilgili yarıyıl dâhil edilmez.

Tez konusu değişikliği

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında azami sürenin dolmasına en az iki yarıyıl kalıncaya kadar, EABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile tez konusu değişikliği yapılabilir.

(2) Doktora programlarında;

a) Azami sürenin dolmasına en az dört yarıyıl kalıncaya kadar tez izleme komitesinin önerisi ve EYK kararı ile tez konusu değişikliği yapılabilir.

b) TİK tarafından tez önerisi birinci kez reddedilen öğrenci isterse tez konusu değişikliği yapabilir.

Tez başlığı değişikliği

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlarda tez çalışmasının her aşamasında tez başlığı değişikliği önerilebilir. Öneri, ayrıntılı gerekçeleri içeren tez başlığı değişikliği formu doldurulmak suretiyle yapılır.

(2) Doktora programları için tez izleme komitesinin, yüksek lisans programları için EABD kurulunun başvurusu ile yapılan değişiklik önerileri EYK tarafından karara bağlanır. Tez savunması sonunda jüri üyelerinin ortak imzası ile tez başlığı değişikliği önerilebilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 21 – (1) Derslere devam zorunludur. Öğrenciler ilgili EABD kurullarının kararı ile teorik derslere %70, uygulama derslerine ise %80’den az olmamak koşulu ile devam eder. Öğrencinin devam durumu, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından takip edilir.

(2) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler ile Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlerle bir dersten devam koşulunu yerine getiremeyen öğrenci, o dersin yarıyıl sonu genel ve bütünleme sınavlarına giremez.

(3) Dersi başarısızlık nedeniyle ikinci kez alanlar, dersi ilk aldıklarında devam koşulunu sağlamışlarsa, derse devam etme zorunluluğu aranmaz. Ancak devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler için derslere devam zorunluluğu aranır.

(4) Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenci başarısız kabul edilir ve öğrenciye o dersle ilgili olarak DZ (devamsız) notu verilir.

(5) Uygulaması olan derslerden kalan öğrenci, devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olsa bile kaldığı dersin uygulamasına devam etmek zorundadır.

Ders tekrarı

MADDE 22 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu veya seçmeli dersleri öncelikle tekrarlamak ve dersin açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Dersin herhangi bir nedenle açılamaması durumunda, kayıt yenileme tarihinin başlangıcından itibaren en geç üç hafta içinde olmak kaydıyla;

a) Başarısız olunan ders zorunlu ise danışmanının da uygun görüşü doğrultusunda EABD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile buna eşdeğer bir dersi ya da diğer lisansüstü programlardaki eşdeğer bir dersi,

b) Başarısız olunan ders seçmeli ise danışmanının da uygun görüşü doğrultusunda EABD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile eşdeğer tutulan ve açılan başka bir seçmeli dersi

alabilir.

Ders saydırma

MADDE 23 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrencilerin veya başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenci statüsünde ders almış ve kaydı silinmiş öğrencilerin, kabul edildikleri lisansüstü programında alınması gereken derslerin toplam sayısının %50’sini geçmemek koşuluyla başarılı oldukları dersler ile tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerin, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari koşulları yerine getirmek kaydıyla, tezsiz yüksek lisans programında aldıkları dersler, EABD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Bu şekilde dersleri sayılan öğrencilerin notlarıyla birlikte ders intibakları yapılır.

(2) 11 inci madde gereği EABD programlarına yatay geçiş yapan öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersi/dersleri EABD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla yatay geçiş yaptığı programındaki dersin/derslerin yerine sayılabilir. Bu şekilde dersi/dersleri kodları, adları ile birebir sayılan dersin/derslerin başarı notları için Üniversitenin uyguladığı 4’lük not sistemi karşılığındaki harf notu uygulanır. AKTS kredileri mevcut programdaki AKTS kredilerine intibak edilir.

(3) 15 inci maddenin beşinci fıkrası gereği EABD kurulunun önerisi üzerine EYK tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir yükseköğretim kurumundan alınan dersin/derslerin kodları, adları ile AKTS kredileri birebir sayılan dersin/derslerin başarı notları için Üniversitenin uyguladığı 4’lük not sistemi karşılığındaki harf notu uygulanır.

(4) Başarısız olunan dersin/derslerin hiçbir şekilde ders intibakları ve yerine sayma işlemleri yapılmaz.

(5) Ders saydırmaya ilişkin diğer esaslar EYK kararlarıyla belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlar ve Sınavlar, Değerlendirme, Notlara İtiraz, Ortalama,

Kayıt Dondurma ve İlişik Kesme

Programlar ve sınavlar

MADDE 24 – (1) EABD lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili EABD başkanlığının önerisi üzerine EYK tarafından belirlenir.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(4) Sınav türleri, ayrıntısı aşağıda açıklanan ödev, ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavıdır. Bu sınavlar ders programlarında belirtildiği gibi yazılı, sözlü, sözlü ve yazılı ya da uygulamalı olarak yapılır. EABD başkanlığı yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavları, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir ve ölçmenin hangi sınav türü ile yapılacağına dersi yürüten öğretim üyesi karar vererek yarıyıl başında enstitüye bildirir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler, YÖK tarafından belirlenir.

a) Ara sınav: Bir yarıyılda her ders için en az bir ara sınav yapılır.

b) Mazeret sınavı: Sadece ara sınavlardan herhangi birine, Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için, EYK kararı ile mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler mazeretlerinin bitim tarihini takip eden üç gün içinde (dönem sonu sınavları başlamadan önce olması kaydıyla), mazeretlerini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile enstitüye başvurmak zorundadır.

c) Yarıyıl sonu sınavı: Her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu sınavı yapılır.

ç) Bütünleme sınavı: Lisansüstü programlar için her yarıyıl sonunda, yarıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır.

d) Tek ders sınavı: Seminer, uzmanlık alan dersleri, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç lisansüstü öğrencilerinin ders aşamasındaki ve programındaki tüm dersleri alan, derslere devam koşulunu yerine getiren, ders tekrarlarında en az bir yarıyıl devam koşulunu yerine getiren ve tek dersten başarısız olan öğrencileri kapsar. Bu durumdaki öğrenciler enstitüye dilekçe ile müracaat ederler. Durumlarının incelenmesi ve uygun bulunması halinde, EYK’nin belirlediği tarihlerde sınava girerler. Tek ders sınavlarında ders başarı notu yüksek lisans programları için 65-CC, doktora programları için 70-CB’dir. Tek ders sınavı neticesinde başarısız olan öğrencilerin bu sınavdan aldıkları not geçersiz sayılır ve transkriptlerine işlenmez. Tek ders sınavlarının not değerlendirmesinde yarıyıl içinde alınan diğer notlar dikkate alınmaz.

(5) Sınavı yapan öğretim elemanı sınav sonuçlarını yedi iş günü içinde Üniversitenin not sistemine girerek ilan eder. Sınav tutanağının bir nüshası, sınav belgeleri, ödev dosyaları ve diğer notlar sınav tarihinden itibaren iki yıl süreyle dersi veren öğretim elemanı tarafından saklanır.

Değerlendirme

MADDE 25 – (1) Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notlarının ders başarı puanının hesaplanmasında esas alınacak katkı oranları, dersin yürütücüsü tarafından enstitüye yazılı olarak bildirilir.

(2) Öğrencinin bir dersten başarı notu, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve harf notu olarak takdir edilir. Bu amaçla bağıl değerlendirme ve mutlak değerlendirme yöntemlerinden istatistiksel ölçütlere göre uygun olan yöntem kullanılır. Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

(3) Diğer harf notları şunlardır:

a) YT (yeterli): Not ortalamalarına katılmayan ders, seminer, uzmanlık alan dersi, proje, tez çalışmaları ve benzeri çalışmalarda başarılı olduğunu gösterir.

b) YZ (yetersiz): Not ortalamalarına katılmayan ders, seminer, uzmanlık alan dersi, proje, tez çalışmaları gibi çalışmalarda başarısız olduğunu gösterir.

c) DZ (devamsız): Kredili derslerde devam koşulunu sağlamayan öğrencilere verilir ve başarı ortalamasına katılır.

Sınavlarda kopya

MADDE 26 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden, kopya veren; ödev, rapor, bitirme tezi ve benzeri çalışmalarda referans vermeden alıntı yapan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Ayrıca öğrenci hakkında disiplin işlemi yapılır.

Disiplin

MADDE 27 – (1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrenciler, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidirler.

Notlara itiraz

MADDE 28 – (1) Öğrenciler, lisansüstü derslerinde aldıkları notlara maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtirazlar not ilanından itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak enstitüye yapılır ve dersi veren öğretim üyesi tarafından incelenir. İtirazlar öğretim üyesinin raporuna istinaden, EABD kurulunun görüşü üzerine EYK tarafından karara bağlanır.

Öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi

MADDE 29 – (1) Öğretim üyesinin sınav notunu düzeltme başvurusu, söz konusu dersin sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren yedi iş günü içinde gerekçesini belirten bir dilekçe ve düzeltmeye esas olacak ekleri ile EABD’ye müracaatı ile gerçekleşir. Düzeltme işlemi EABD kurulunun görüşü ve EYK kararı ile kesinleşir.

Not ortalaması

MADDE 30 – (1) Her yarıyıl sonunda, öğrencilerin başarı durumu YANO ve GANO ile belirlenir. Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredisinin değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam AKTS kredisi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa YANO, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa GANO elde edilir.

(2) Not ortalaması, tamsayıdan sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Ortalamanın yükseltilmesi

MADDE 31 – (1) Öğrenciler daha önce geçer not aldıkları dersleri, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere, lisansüstü öğrenimi süresi içinde tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Kayıt dondurma ve izinli sayılma

MADDE 32 – (1) Lisansüstü programlarda öğrencilerin kayıt dondurma ve izinli sayılmaları ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlere uygun olarak mazeretini kanıtlaması ve bu mazeretin EYK tarafından kabul edilmesi kaydıyla en fazla iki yarıyıl (askerlik görevini yapacak olan öğrenciler de en fazla üç yarıyıl) için kayıt dondurabilir. Bu durumda, öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Öğrenci kayıt dondurduğu süre içinde öğrenimine devam edemez, sınavlara giremez, sınava girmiş olsa bile aldığı notlar geçerli sayılmaz. Kayıt dondurma, EYK’nin kabul kararı verdiği yarıyıl başlangıcından o yarıyıla ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsar.

b) Doğal afet, anne, baba, eş, kardeş ve çocuğun ölümü ve benzeri öngörülemeyen durumlarda; öğrencinin mazeretli veya izinli sayılabilmesi için olayın vuku bulduğu tarihten itibaren en geç 10 gün içinde dilekçe ve mazeretini kanıtlayan belgelerle birlikte enstitüye başvurması durumunda EYK öğrencinin ne kadar süre ile mazeretli-izinli sayılacağına karar verir. Bu sürede beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez. Mazereti kabul edilenlerin kaydı dondurulmuş sayılmaz. Öğrencinin mazeretli veya izinli olduğu günler, derslerini yürüten öğretim elemanlarına enstitü tarafından yazılı olarak bildirilir.

c) Rektörlük onayı ile öğrenci değişimi programından yararlanacak öğrencilerin durumları, EABD başkanlığınca hazırlanan intibak programı incelenerek EYK tarafından karara bağlanır. EYK kararı ile öğrenci değişimi programından yararlanan öğrenci, toplam öğrenim süresi dâhilinde izinli sayılır. Öğrenci bu süre içinde uzmanlık alan dersinden muaf tutulur.

İlişik kesme/kayıt silme

MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlara devam eden öğrencilerin ilişik kesme/kayıt silme durumlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarında; en çok üç yarıyıl sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayanlar ile dönem projesinde başarılı olduğu halde azami süre içinde dönem projesini ve gerekli diğer belgeleri teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

b) Tezli yüksek lisans programlarında;

1) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini en az CC ve seminer dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlayamayan,

2) Azami süreler içinde tez çalışmasında başarısız olan, tez savunmasına girmeyen veya tez savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunarak reddedilen,

3) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç üç ay sonunda düzeltme yapılmış tezini aynı jüri önünde yeniden savunduğu halde başarısız bulunan,

4) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç üç ay sonunda aynı jüri önünde tezini yeniden savunmayan,

5) Tez sınavında başarılı olduğu halde azami süre içinde tezini ve gerekli diğer belgeleri teslim etmeyen,

 öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Doktora programlarında;

1) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini CB ve seminer dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlayamayan,

2) Kredili ve kredisiz tüm derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını azami süreler içinde tamamlayamayan,

3) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen,

4) Doktora yeterlik sınavında iki kez başarısız olan,

5) Tez önerisi tez izleme komitesince iki kez reddedilen,

6) Doktora tez çalışmasında tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan,

7) Tez savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunarak reddedilen,

8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde düzeltme yapılmış tezini aynı jüri önünde yeniden savunduğu halde tezi başarısız bulunarak reddedilen,

9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde aynı jüri önünde tezini yeniden savunmayan,

10) Tez sınavında başarılı olduğu halde azami süre içinde tezini ve gerekli diğer belgeleri teslim etmeyen,

 öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programlarıyla İlgili Esaslar

Yüksek lisans

MADDE 34 – (1) Yüksek lisans programı tezsiz ve tezli olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Ayrıca YÖK kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü tezli veya tezsiz lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, YÖK tarafından belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim şekillerinde yapılabilir.

Tezsiz yüksek lisans programlarında ders yükü

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda ilgili EABD’ye yazılı rapor vermek zorundadır.

(3) Öğrenci lisans eğitimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan lisans programlarından danışmanın önerisi, EABD kurulunun görüşü ve EYK kararı ile en çok üç ders alabilir.

(4) Öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan yüksek lisans programlarından ders alamaz.

(5) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde, dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre hesaplanan AKTS kredisi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti tutarı üzerinden öğrenim ücreti alınır.

Tezsiz yüksek lisans programlarının süresi

MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden YT (yeterli), CC veya bunun üzerinde bir not alması ve dönem projesinden YT (yeterli) notu alması gerekir.

(3) Azami sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 38 – (1) Kredili derslerinden ve dönem projesinden başarılı olmak kaydıyla, dönem projesinin dijital kopyası ile en az bir adet ciltlenmiş nüshasını dönem projesini başarıyla tamamladığı tarihten itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden öğrenciye EYK kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. EYK başvuru halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirinceye kadar öğrencinin mezuniyet işlemlerine başlanmaz. Öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde öğrencinin enstitü ile ilişkisi kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, anabilim dalı giriş koşullarını sağlamak kaydı ile ders dönemini bitirdikten sonra ilgili anabilim dalının önerisi ve EYK kararıyla anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenecek olan kontenjan oranında tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapacak öğrencilerin geçiş şartları EYK kararıyla belirlenir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan lisansüstü dersler EYK kararıyla uygunluğu incelenerek tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim şekillerinde yapılabilir.

Tezli yüksek lisans programlarında ders yükü

MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans programı en az yedi ders –21 kredi (uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç) ile uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenci lisans eğitimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan lisans programlarından danışmanın önerisi, EABD kurulunun görüşü ve EYK kararı ile en çok iki ders alabilir.

(3) Öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan yüksek lisans programlarından danışmanın önerisi, EABD kurulunun görüşü ve EYK kararı ile en fazla iki ders alabilir. Kapatılan ya da öğretim elemanı koşulunu sağlayamayan lisansüstü programlarda bu zorunluluk aranmaz.

(4) Normal öğretim veya ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde, dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre hesaplanan AKTS kredisi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti tutarı üzerinden öğrenim ücreti alınır. Normal öğretim programlarındaki bir dersin ikinci öğretim yoluyla alınması tercihinde de aynı kural uygulanır.

Tezli yüksek lisans programlarının süresi

MADDE 41 – (1) Bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç olmak üzere, tezli yüksek lisans programını normal tamamlama süresi her yarıyıl kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl ders ve en az iki yarıyıl tez çalışması olmak üzere dört yarıyıldır. Azami süre altı yarıyıldır. Ancak öğrenci kayıtlı olduğu programdaki alması gereken tüm derslerden başarılı olması, kayıt yaptırarak tez aşamasında en az iki yarıyıl süre kullanması, toplam 120 AKTS’yi tamamlamış olması ve tezinden bir makalenin hakemli uluslararası ya da ulusal dergilerden birinde yayınlanması ya da yayına kabul edilmesi koşulu ile üçüncü yarıyılın sonunda tez savunma sınavına girebilir.

(2) Tezli yüksek lisans programında öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden YT (yeterli), CC veya bunun üzerinde bir not alması gerekir.

(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini en az CC ve seminer dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Azami süreler içinde tez çalışmasında başarısız olan, tez savunmasına girmeyen veya tez savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması

MADDE 42 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, tezini enstitünün belirlediği yazım kurallarına uygun bir biçimde yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezleri savunmaya alınmadan önce öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve dijital kopyasını tez jüri atama formu ile birlikte EABD başkanlığı aracılığıyla tez savunma tarihinden en geç 30 gün önce enstitüye ulaştırır. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine bildirir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere EYK’ye gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABD kurulunun görüşü, EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden, iki danışmanlı tezlerde ise biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun ilgili olması gerekir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, EYK tarafından atandığı tarihten itibaren en erken on gün, en geç 30 gün içinde toplanarak savunma sınavını gerçekleştirir. Sınav tarihi belirlendikten sonra ilgili EABD başkanlığı tarafından internet sayfaları ya da ilan panoları aracılığıyla sınav yeri ve tarihi ilan edilir. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, savunma sınavından önce EABD başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni öğrenci danışmanlığı ve lisansüstü ders yürütme görevi verilmez.

(5) Yüksek lisans tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tezin sunum kısımları dinleyicilerin (öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanları) katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi savunma sınavında başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve tezini sınav tarihinden en geç yedi gün önce jüri üyelerine ulaştırır. Danışman, yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve dijital kopyasını EABD başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine bildirir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere EYK’ye gönderilir. Öğrenci, üç aylık süre koşulunu aşmayacak başka bir tarihte aynı jüri önünde tezini yeniden savunur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında, salt çoğunlukla kabul veya ret kararı verir. Bu karar EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Öğrencinin tezinin reddedilmesi durumunda enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç üç ay içinde aynı jüri önünde tezini yeniden savunmayan öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır. Jürinin duruma ilişkin olarak hazırlayacağı tutanak EABD başkanlığınca üç gün içinde enstitüye teslim edilir ve öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi ilk savunmada veya düzeltme sonrasında reddedilen öğrencinin talep etmesi ve ilgili alanda tezsiz yüksek lisans programı bulunması durumunda, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri asgari koşullarını yerine getirmek kaydıyla, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 43 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tezinin dijital kopyası ve en az üç adet ciltlenmiş nüshası ile YÖK Başkanlığı Ulusal Tez Merkezince gerekli görülen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından onaylanan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir. EYK başvuru halinde teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Öğrenci bu koşulları yerine getirinceye kadar mezuniyet işlemlerine başlanmaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu EABD programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programlarıyla İlgili Esaslar

Doktora programının amacı

MADDE 44 – (1) Doktora programının amacı, YÖK’ün belirlediği ilkeler çerçevesinde, öğrenciye, bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak, analiz etmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) İkinci öğretim ve uzaktan eğitim yoluyla doktora programı yürütülemez.

Doktora programlarında ders yükü

MADDE 45 – (1) Doktora programı en az 10 ders-30 kredi (uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç) ile uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 240 AKTS kredisinden ve yeterlik sınavından oluşur. Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlik aşamasına geçebilir.

(2) Diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan doktora programlarından, danışmanın önerisi, EABD başkanlığının görüşü ve EYK’nin onayı ile öğrenciler en fazla iki ders alabilirler. Kapatılan ya da öğretim elemanı koşulunu sağlayamayan lisansüstü programlarda bu koşul aranmaz.

(3) Danışmanın önerisi, EABD başkanlığının görüşü ve EYK’nin onayı ile lisans/yüksek lisans dersleri alınabilir. Ancak bu dersler ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(4) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programı ise en az 17 ders-51 kredi (uzmanlık alan dersi, iki adet seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç) ile uzmanlık alan dersi, iki adet seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden ve yeterlik sınavından oluşur. Öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan doktora programlarından, danışmanın önerisi, EABD başkanlığının görüşü ve EYK’nin onayı ile en fazla dört ders alabilir. Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlik aşamasına geçebilir.

(5) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin önerisi ve Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir.

Doktora programlarının süresi

MADDE 46 – (1) Doktora programlarını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi ise 12 yarıyıldır.

(2) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programlarını tamamlama süresi 10 yarıyıl olup, azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

(3) Doktora programında, öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden YT (yeterli), CB veya bunun üzerinde bir not alması gerekir.

(4) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Kredili ve kredisiz tüm derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını 12 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programına başvurmuş öğrencilerin gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programına başvurmuş öğrencilerden kredili ve kredisiz tüm derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 (8) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına bu Yönetmelikte belirlenen şartları sağlaması kaydıyla ilgili programın tezsiz yüksek lisans programına EABD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla geçiş yapabilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 47 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Doktora için gerekli olan yabancı dil puan koşulunu ve 45 inci ve 46 ncı maddelerinde belirtilen koşulları sağlaması durumunda yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, kayıt yenileme dönemlerinde bu isteğini yazılı olarak ilgili EABD başkanlığına bildirir.

(3) Doktora yeterlik sınavı yılda iki kez yapılır ve sınav tarihleri EYK tarafından belirlenir.

(4) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Aksi halde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, her anabilim dalı için EABD kurulunun görüşüne istinaden EABD başkanlığınca önerilen ve EYK tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla her bir öğrenci için en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışmanı dâhil beş öğretim üyesinden doktora yeterlik sınav jürilerini oluşturur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavının sözlü bölümleri dinleyicilerin (öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanları) katılımına açık olarak yapılır.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavını ayrı ayrı değerlendirir. Yazılı ve sözlü sınav notlarının en az 70 olması gerekir. Yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sınav jürileri öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar EABD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili EYK kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, EABD kurulunun görüşüne istinaden, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi (TİK) oluşturulur.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanı ve en az biri ilgili EABD dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere toplam üç üye yer alır. Varsa ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılır, ancak TİK üyesi olamaz.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde bu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi

MADDE 49 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en erken üç ay, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde dinleyicilerin (öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanları) katılımına açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en geç 15 gün önce komite üyelerine ulaştırır. Geçerli bir mazereti olmaksızın tez önerisi savunmasına belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve tez önerisi reddedilir. Duruma ilişkin TİK tarafından hazırlanan tutanak EABD başkanlığınca en geç üç gün içinde enstitüye bildirilir.

(2) TİK öğrencinin sunduğu tez önerisi ile ilgili kabul, ret veya düzeltme kararını salt çoğunlukla verir. Bu karar EABD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü için ayrıca Etik Kurulu Onay Belgesi tutanağa eklenir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar EABD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda kendisine yeni bir danışman ve TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci yeni bir tez konusu önermek koşuluyla üç ay içinde, danışmanı ve tez konusu değişen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenci için TİK tarafından hazırlanan tutanak EABD başkanlığınca üç gün içinde enstitüye bildirilir. Tez önerisi iki kez reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en geç 30 gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak belirlenir ve hazırlanan bir tutanakla EABD başkanlığınca en geç üç gün içinde enstitüye bildirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunma sürecinde yapılan TİK toplantıları öğrencinin mezuniyet şartında aranan TİK toplantısı sayısına dâhil edilmez.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 50 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini enstitülerde mevcut tez yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tezleri savunmaya alınmadan önce öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve dijital kopyasını tez jüri atama formu ile birlikte EABD başkanlığı aracılığıyla tez savunma tarihinden en geç 30 gün önce enstitüye ulaştırır. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine bildirir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere EYK’ye gönderilir.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporunun başarılı olması gerekir.

(3) Doktora tez jürisi, tez danışmanı ve EABD kurulunun görüşü, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile atanır. Jüri üçü öğrencinin tez izleme komitesinden ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun ilgili olması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, söz konusu tezin üyelere teslim edildiği tarihten itibaren en erken on gün, en geç 30 gün içinde toplanarak savunma sınavını gerçekleştirir. Sınav tarihi belirlendikten sonra ilgili EABD başkanlığı tarafından internet sayfaları ya da ilan panoları aracılığıyla sınav yeri ve tarihi ilan edilir. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, gerekçelerini savunma sınavından önce EABD başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni öğrenci danışmanlığı ve lisansüstü dersi yürütme görevi verilmez.

(5) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tezin sunum kısımları dinleyicilerin (öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanları) katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi savunma sınavı sonucunda başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar. Takip eden süreçler için bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır. Öğrenci altı aylık süreyi aşmayacak başka bir tarihte aynı jüri önünde tezini yeniden savunur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul veya ret kararı verir. Bu karar EABD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Öğrencinin tezinin reddedilmesi durumunda enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde aynı jüri önünde tezini yeniden savunmayan öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır. Jürinin duruma ilişkin olarak hazırlayacağı tutanak EABD başkanlığınca üç gün içinde enstitüye teslim edilir ve öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süre içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara ya da doktora tezinde başarılı olamayanlara talep etmeleri ve ilgili alanda tezsiz yüksek lisans programı bulunması durumunda, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje ve benzeri asgari koşullarını yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora programında bilimsel yayın koşulu

MADDE 51 – (1) Doktora öğrencilerinin tez savunmasına girebilmesi için, doktora tezi konusu ya da alanı ile ilgili olmak koşuluyla ulusal ya da uluslararası indekslerde taranan dergilerde en az bir makale yayınlama veya yayına kabul edilme şartı aranır.

Doktora diploması

MADDE 52 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin dijital kopyası ve en az üç adet ciltlenmiş nüshası ile YÖK Başkanlığı Ulusal Tez Merkezince gerekli görülen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından onaylanan öğrenciye doktora diploması verilir. EYK başvuru halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Öğrenci bu koşulları yerine getirinceye kadar mezuniyet işlemlerine başlanmaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde, EABD programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uzaktan öğretime ilişkin uygulanacak usul ve esaslar

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan uzaktan öğretimle ilgili hususlarda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Disiplinler arası anabilim dalı başkanları

MADDE 54 – (1) Enstitülerde disiplinler arası anabilim dalı başkanları Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümlerine göre atanır.

(2) Disiplinler arası EABD kurulları en az üç kişiden oluşur. Kurul üyeleri ilgili EABD’de ders veren öğretim üyeleri arasından EABD başkanı tarafından EYK’ye önerilir. EABD kurul üyeleri EYK’nin onayı ile üç yıl için atanır. Sürelerinin dolması sonucunda aynı yol izlenir.

Öğrenci değişimi programı

MADDE 55 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumu/yüksek teknoloji enstitüsü arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebilir. Program kapsamında gönderilen öğrencilerin kayıtları bu süre içinde enstitüde devam eder ve söz konusu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Öğrenciler o dönem için kendi programlarında almaları gereken dersler yerine, gittikleri üniversitede aldıkları derslerden sorumludurlar. Derslerin seçimi öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar AKTS kredi sistemine göre değerlendirilir. Aynı değişim kapsamında diğer üniversitelerden gelen öğrencilere de, Üniversitede okudukları süre içinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve kendilerine aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 56 – (1) Öğrenci, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini öder.

(2) Öğrenci katkı payı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim-öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme esnasında, ikinci taksit ise diğer yarıyıl başında kayıt yenilenirken ödenir.

(3) Öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.

(4) Disiplin cezası alan öğrenciler hariç, kayıtlarını kayıt yenileme döneminden önce donduran öğrencilerden dondurma süresini kapsayan yarıyıl/yarıyıllar için öğrenci katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili daha önce ödenmiş öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti varsa iade edilmez.

(5) Öğrenci katkı paylarıyla ilgili diğer hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Öğrencilere yapılacak genel duyurular

MADDE 57 – (1) Öğrencilere yapılacak genel duyurular yazılı olarak birimlerdeki duyuru panoları veya enstitünün internet sitesi vasıtasıyla ilan edilir. Şahsi tebligatlar ise öğrencinin kayıt esnasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya enstitüde ilan edilmek suretiyle duyurulmuş sayılır.

(2) Uzaktan öğretim programında eğitim-öğretim ile ilgili tüm resmî duyurular, internet üzerinden yapılır. Danışmanlara ait özel duyurular, internet üzerinde, danışman bilgilendirme platformları ya da sıkça sorulan sorular bölümlerinde yer alır. Uzaktan öğretim programında öğrencilerin eğitim için yönetime bildirdikleri e-posta adresi aynı zamanda tebligat adresidir. Bu adreslere gönderilen her türlü yazışma ve tebligat öğrenciler tarafından alınmış sayılır.

Adres değişiklikleri

MADDE 58 – (1) Enstitüye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu enstitüye bildirmemiş, yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, bildirdiği adrese tebligat yapılmış olması halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır ve öğrenci aksini iddia edemez.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.

Süreçler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 14 üncü maddenin ikinci fıkrası 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.

(2) 24 üncü maddenin üçüncü fıkrası 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrencilere nasıl ve ne şekilde uygulanacağı ilgili EYK Kararı ile belirlenir.

(3) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulanması ve belirlenmiş azami süreler 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar.

(4) 50 nci ve 58 inci maddelerin ikinci fıkrası hükümleri 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler için uygulanmaz.

(5) 51 inci maddenin birinci fıkrası ile 59 uncu maddenin birinci fıkrası 2010-2011 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren kesin kayıt yaptıran öğrencileri kapsar.

(6) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce doktora yeterlik sınavlarında başarılı olan öğrenciler, kayıt yaptırarak tez aşamasında en az üç yarıyıl süre kullanmaları ve uluslararası indekslerde (SCI, SCI-EXPANDED, SSCI veya SSCI-EXPANDED) taranan dergilerde tezleriyle ilgili en az bir makalenin yayınlanması ya da yayına kabul edilmesi koşulu ile altıncı yarıyılın sonunda tez savunma sınavına girebilirler.

Yürürlük

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.