21 Eylül 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30542

YÖNETMELİK

Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/10/2017 tarihli ve 30198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, (d) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını, öğrencinin programa girişinden itibaren kayıt olunan derslerin AKTS kredileri ile harf notlarına karşılık gelen notların çarpımlarının toplamının, toplam AKTS kredisine bölünmesiyle elde edilen sayıyı,”

“n) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını, o yarıyıl kayıt olunan derslerin AKTS kredileri ile harf notlarına karşılık gelen notların çarpımlarının toplamının toplam AKTS kredisine bölünmesiyle elde edilen sayıyı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Azami öğretim süresi sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Kayıtlı bulundukları programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınavına girdiği her bir ders için Mütevelli Heyetince belirlenen sınav ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversiteye ilk kayıt olduğu akademik yılın güz ve bahar yarıyılları dışında, Tıp Fakültesi hariç, fakültelerde GANO’su, 1.80-1,99 aralığına kadar olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü 35 AKTS’ye; GANO’su 2,00-2,49 aralığında olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü 40 AKTS’ye; GANO’su 2,50 üzerinde olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü 45 AKTS’ye kadar danışman onayıyla artırılabilir. Fakülte dışında kalan yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ise GANO’su 1,50-1,79 aralığına kadar olan öğrencilerin ders yükü 30 AKTS’ye; GANO’su 1,80-1,99 aralığına kadar olan öğrencilerin ders yükü 35 AKTS’ye GANO’su 2,00-2,49 aralığında olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü 40 AKTS’ye; GANO’su 2,50 üzerinde olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü 45 AKTS’ye kadar danışman onayıyla artırılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kayıt yaptıracakları dersleri seçerken, öğrencilerin başarısız olduğu dersleri öncelikle almaları gerekir. Ancak, tekrarlanacak dersleri bulunan ve bu uygulamanın yol açacağı ders çakışmaları nedeniyle öğrenim süresi uzayacak öğrenciler için yerine getirilmemiş ön koşulu bulunmayan, niteliği öğrenci danışmanınca uygun bulunan ve bölüm/program başkanlığınca onaylanan derslerde bu kural uygulanmayabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ders geçme esası uygulanan fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, alınması gereken yarıyılda alınmayan veya alınan fakat başarısız olunan dersler, o derslerin verildiği ilk yarıyılda, en alt yarıyıldan başlayarak, öncelikle alınmak zorundadır.”

“(5) Tıp Fakültesi ve bağıl sistem kullanan birimler dışında bir dersten yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavından 50’nin altında not alan öğrenci o dersten (FF) notu ile kalır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tıp Fakültesi dışındaki bölüm/programlar için bütünleme sınavlarına ilgili dersten o yarıyıl başarısız olan ve (DC) notu alan fakat YANO/GANO’su 2,00’nin altında olan öğrenciler girer. YANO/GANO’su 2,00’nin üstünde olan ve ilgili dersten (DC) notu alan öğrenciler bütünleme sınavına girmeyi talep edebilir. İlgili talep öğrenci tarafından Dekanlığa/ Müdürlüğe resmi olarak iletilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Ara sınav sonuçları en geç sınavı izleyen on işgünü, yarıyıl/yılsonu sınav sonuçları en geç beş işgünü ve bütünleme sınav sonuçları en geç üç işgünü içerisinde ilan edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) (M) harfi, bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş/dikey geçişle kabul edilen veya daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam eden öğrencilerin daha önce izledikleri ön lisans/lisans programında aldıkları ve başarılı oldukları derslerin eşdeğerliliğini ifade eder. (M) harfi ortalama hesaplarına dahil edilir. (M) harfinin karşılığı fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından öğrencinin not döküm belgesinde yer alan bilgiler doğrultusunda tespit edilir. Öğrencinin muafiyeti fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunda karar verildikten sonra uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci, genel ağırlıklı not ortalamasını yükseltmek amacıyla daha önce başarmış olduğu dersleri tekrar edebilir ve buna göre alınan en son not hesaba katılır. Bu durum gerekli AKTS sınırlarını aşmamak koşuluyla geçerlidir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci yarıyıl hariç, kayıtlı bulunduğu her yarıyıl sonunda GANO’su Meslek Yüksek Okulu/Yüksekokullarında 1,50; Tıp Fakültesi hariç, Fakültelerde 1,80’den daha düşük olan öğrencinin, staj dersleri hariç, daha önce almadığı bir dersi alabilmesi için GANO’sunu Meslek Yüksek Okulu/Yüksekokullarında en az 1,50’ye, Tıp Fakültesi hariç, Fakültelerde 1,80’e çıkarması gerekir. Tıp Fakültesi hariç, Fakültelerde GANO’su 1,80’in altında olan ve Meslek Yüksek Okulu/Yüksekokullarında GANO’su 1,50’nin altında olan öğrenci sınıf tekrarı yapar. Tıp Fakültesi hariç, bu durumdaki öğrenci, GANO’sunu belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları (FF), (FD), (DD) harf notlu dersleri tekrarlar. Daha önce almadığı dersi alamaz. Öğrencinin ders tekrarladığı yarıyıllar öğretim süresinden sayılır.”

“(3) Tıp Fakültesinde YANO, Tıp Fakültesi hariç fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarında GANO’su 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılır ve bu öğrencilere başarı belgesi verilir. Başarı bursunu hak etmeye ilişkin hususlar Üniversite tarafından yönerge ile düzenlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Tıp Fakültesi hariç bir yarıyılı kapsayan ders ve/veya derslerin (işbaşında eğitim, blok uygulama, klinik staj) dışında mezuniyetine;

a) Tek dersi kalan öğrenci yarıyıl ücretinin %25’inin tamamını,

b) İki dersi kalan öğrenci yarıyıl ücretinin %50’sinin tamamını,

c) Tek veya iki dersi kalan öğrenci bu derslerin bahar döneminde alması durumunda, ders almadığı güz döneminde öğrencilik haklarının devam edebilmesi için güz dönemi yarıyıl ücretinin %25’inin tamamını,

öder. Bahar döneminde ise bu fıkranın (a) veya (b) bentlerinden uygun olanı uygulanır.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/10/2017

30198

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/11/2017

30245

2-

13/6/2018

30450