21 Eylül 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30542

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye kayıt; ÖSYM tarafından yapılan sınavla ve özel yetenek sınavı ile birimlere kayıt hakkı kazanan ve başka bir yükseköğretim kurumunda eşdeğer örgün öğretim programına kayıtlı olmayan adayın başvurusuyla ya da elektronik kayıt yoluyla yapılır. Elektronik kayıt yapamayan adayların kaydı şahsen başvurmaları ya da noter onaylı vekilinin aracılığı ile yapılabilir. Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılamaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.”

“(3) Öğrencilerin, her dönem akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Öğrencinin kayıt yenileyebilmesi için ilgili mevzuatla belirlenen öğrenim katkı payını ya da öğrenim ücretini ödemiş olması ve ders kaydı yapması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçer; ders seçimi sonucu ilgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek suretiyle kayıtlarını yenilemiş olurlar. Öğrenciler ders kayıt raporunun çıktısını almak zorundadır. Kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıt yenilemedikleri süre öğrenim süresinden sayılır ve öğrenci bu süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

“(6) Staj yapılması zorunlu olan programlarda öğrencilerin birimleri tarafından ilan edilen staj takvimine uymaları zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ders muafiyetine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.”

“(4) Her eğitim-öğretim yılı başında zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülmeyen programlara yeni kaydolan öğrenciler için ilan edilen tarihlerde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından bir yabancı dil yeterlik sınavı yapılır. Bu sınavda mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 üzerinden en az 70 başarı notu alan öğrenciler yabancı dil derslerinden muaf sayılır.”

“(5) Her eğitim-öğretim yılı başında yeni kaydolan öğrencilere zorunlu okutulmasına karar verilen programlar için enformatik bölüm başkanlığı tarafından bilişim teknolojileri ve uygulamaları dersi muafiyet sınavı yapılır. Üniversitenin ilgili birimi tarafından eğitim-öğretim yılının ilk iki haftası içinde yapılan bu sınavdan mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 üzerinden en az 60 başarı notu alan öğrenciler bu dersten muaf sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Önlisans, lisans programlarından mezun olabilmek için, önlisans öğrencilerinin en az 120 kredi, lisans öğrencilerinin en az 240 kredi, Diş Hekimliği ve Eczacılık gibi bütünleşik program öğrencilerinin en az 300 kredi, Tıp Doktorluğu programı için en az 360 kredi ders almaları gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir öğrencinin her yarıyıl/yılda alacağı normal ders yükü; öğrencinin 15 inci madde uyarınca tespit edilecek o yarıyıl/yıla ait derslerin kredi değerleri toplamıdır.”

“(5) Üst yarıyıldan alınacak derslerin ders programında çakışması halinde öğrenci, birinci öğretim öğrencisi ise bu derslerden birini birinci öğretimin varsa diğer şubesinden ya da ikinci öğretimden, öğrenci ikinci öğretim öğrencisi ise bu derslerden birini ikinci öğretimin varsa diğer şubesinden ya da birinci öğretimden alabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile herhangi bir önlisans/lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, konu bakımından kendi önlisans/lisans programlarına yakın olan bir başka önlisans/lisans programını birlikte yürüterek; ikinci bir önlisans/lisans diploması almalarını sağlayan çift anadal programı uygulanabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yan dal programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve bölüm/anabilim dallarının işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir önlisans/lisans programına kayıtlı öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara, kendi önlisans/lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yan dal programını izlemelerine olanak verilir. Yan dal programı ayrı bir önlisans/lisans programı anlamını taşımaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci ve on üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yarıyıl/yılsonu sınavları ilgili birim tarafından belirlenerek ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. İlgili kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama veya laboratuvar sınavları açılabilir. Yarıyıl/yılsonunda aldığı derslerden başarısız olan öğrenciler için akademik takvimde belirtilen tarihte bütünleme sınavı yapılır.”

“(13) Engelli öğrencilerin sınavları ile ilgili düzenlemeler engellilik durumlarına göre ilgili kurullar tarafından belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Sınav değerlendirme esasları, Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri ile Hazırlık Sınıflarında Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Geçer notlar; AA, BA, BB, CB ve CC notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır. Staj dersini başarı ile tamamlayan öğrencilere G (geçer) notu verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler istekleri halinde DC veya DD notu aldıkları dersleri tekrar edebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrenciler not yükseltmek amacıyla; 16 ncı madde uyarınca lisans ve önlisans öğrenimi süresince aldıkları ve başarılı oldukları dersleri de, kayıt yaptırmak koşulu ile verildiği yarıyıl/yılda tekrarlayabilirler. Yukarıdaki ikinci fıkrada belirtilen ve devam şartı aranmayan derslerin kredileri ders yükünden sayılır.

(5) Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. Alttan devam zorunluluğu olan dersler ile ilk defa alınacak derslerin ders programında çakışması halinde öğrenci, bu derslerden alt yarıyılda olan dersi almak zorundadır. Öğrenci birinci öğretim öğrencisi ise bu derslerden birini birinci öğretimin varsa diğer şubesinden ya da ikinci öğretimden, öğrenci ikinci öğretim öğrencisi ise bu derslerden birini ikinci öğretimin varsa diğer şubesinden ya da birinci öğretimden alabilir. Öğrencinin öğrenim gördüğü programın şubesi ya da diğer öğretim türü yoksa öğrenci dönem dersini bırakır ve alttan dersi alır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca azami öğrenim süresi sonunda yapılan ek sınavlarda başarısız ders sayısını beş derse düşüremeyen öğrencinin kaydı silinir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için, 27 nci maddede belirtilen kanuni süre içinde eğitim-öğretim ders planında yer alan sayıda zorunlu/seçmeli ders almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/5/2012

28309

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/10/2012

28449

2-

23/10/2014

29154

3-

10/7/2016

29766

4-

23/3/2017

30016