19 Eylül 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30540

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen ve yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfları: Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlara kayıt yaptıran öğrencilere yönelik yabancı dil hazırlık sınıflarını,

b) Seviye belirleme sınavı: Hazırlık öğretimi alacak öğrencilerin yabancı dil seviyelerini belirlemek amacıyla Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından uygulanacak olan sınavı,

c) Müdür: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,

ç) Müdürlük: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,

d) Program ve materyal geliştirme komisyonu: Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki yabancı dillere ait eğitim, öğretim program ve materyalinin belirlenmesini, geliştirilmesini, bu gelişimin sürekliliğinin sağlanmasını ve materyal arşivi oluşturulmasını, kullanılması gereken ek materyalin ve proje konularının belirlenmesini ve duyurulmasını sağlamak amacıyla; Müdür tarafından Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıl için seçilen ve o eğitim-öğretim yılındaki ihtiyaca göre sayısı belirlenen komisyonu,

e) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,

g) Sınav ve değerlendirme komisyonu: Program ve materyal geliştirme komisyonu ile işbirliği içerisinde kısa süreli sınav, seviye belirleme sınavı, ara sınavlar, final ve yeterlik sınavının içeriğinin ve uygulanma yönteminin belirlenmesini sağlamak amacıyla oluşturulan, Müdür tarafından Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıl için seçilen ve o eğitim-öğretim yılındaki ihtiyaca göre sayısı belirlenen komisyonu,

ğ) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

h) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ı) Yüksekokul Kurulu: Müdür, müdür yardımcıları, bölüm başkanları ve öğretim üyeleri temsilcilerinden oluşan kurulu,

i) Yükseköğretim programları: Selçuk Üniversitesi yükseköğretim programlarını,

j) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

k) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfları: Eğitim-öğretimin yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği önlisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilere öğretim yapan ve yabancı dil öğretimi yapan yükseköğretim programlarına kayıt yaptıran öğrencilere yönelik yabancı dil hazırlık sınıflarını,

l) Hazırlık intibak komisyonu: Yatay geçişle hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara yerleşen öğrencilerin geldikleri üniversitede aldıkları hazırlık eğitimlerinin tanınmasına karar vermek amacıyla oluşturulan, Müdür tarafından Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan öğretim elemanları arasından seçilen en az 3 kişilik komisyonu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim

MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilere, kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilin okuma, anlama, yazma, konuşma gibi temel becerilerini öğretmek, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisini edindirmek ve sosyal hayatta gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini kazandırmaktır.

(2) Hazırlık sınıflarında öğrenim süresi bir akademik ders yılıdır. Eğitim-öğretim akademik takvimde belirtilen tarihlerde başlar ve biter.

(3) Hazırlık sınıfı programlarında dersler haftada yirmi saatten az olmamak üzere program ve materyal geliştirme komisyonu ve sınav ve değerlendirme komisyonunca belirlenir ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe girer.

(4) Öğrencilerin hazırlık sınıfında Yabancı Dil eğitimine hangi seviyede başlayacakları yabancı dil seviye tespit sınavı sonuçlarına göre Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir. Hazırlık programında verilen derslerin bir kısmı ya da tamamı için Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla farklı öğrenci gruplarına farklı eğitim-öğretim programları ve sınavlar uygulanabilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 6 – (1) Hazırlık eğitimini sürdürecek olan tüm öğrenciler derslerin %85’ine devam etmek zorundadır.

(2) Derslerin %15’inden fazlasına devam etmeyen öğrenci başarısız sayılır. Devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler Final sınavına giremez, ancak YDYO tarafından eğitim-öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavına girebilirler.

(3) Devamsızlıktan başarısız olup yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler programlarına devam edebilir, zorunlu hazırlık eğitimi alan öğrencilerden başarısız olanlar yabancı dil hazırlık sınıfını tekrar etmek zorundadırlar.

(4) Ders sorumlularının öğrenciye devamsızlık konusunda izin verme yetkileri yoktur.

(5) Hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerden akademik yılın başında Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenen ve dersin işlenişi için gerekli olan ders materyallerini getirmeyen ya da eksik getirenler derse alınmazlar ve o derste devamsız sayılırlar.

Muafiyet

MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen öğrenciler, hazırlık öğretiminden muaf tutulur:

a) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının açıldığı Üniversitemiz yükseköğretim programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere, kayıt yaptırdığı öğretim yılı başında uygulanan yeterlik sınavından yeterli puanı alan öğrenciler,

b) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp orta öğreniminin en az son üç yılını bu kurumlarda tamamladığını belgeleyen öğrenciler,

c) Yabancı Dil Hazırlık Programından muaf olabilmek için geçerli belgeler ve istenen puanlar aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

(2) Muafiyet için gerekli belgelerin, sınav hazırlama ve değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilip Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanması için bir dilekçe ile en geç yeterlik sınavından beş iş günü önce Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir.

(3) Yatay geçişle hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara yerleşen ve geldiği yükseköğretim kurumunda hazırlık eğitiminden başarılı sayılmış öğrencilerin hazırlık programına dâhil edilip edilmeyeceğine öğrencilerin yerleştiği programların intibak komisyonları karar verir ve ilgili bölümler gerekli işlemleri yapar.

(4) Hazırlık programı okurken yatay geçişle hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara yerleşen öğrencilerin geldikleri üniversitede aldıkları hazırlık eğitimlerinin tanınmasına yabancı diller yüksekokulu hazırlık intibak komisyonu karar verir.

Sınavlar

MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfı programında, her eğitim öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavı, seviye belirleme sınavı, kısa süreli sınavlar, ara sınavlar ve final sınavı yapılır. Sınavlar yazılı ve/veya sözlü olarak uygulanır. Bu sınavların uygulanış şekli sınav ve değerlendirme komisyonunca belirlenir ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 9 – (1) Yeterlik sınavı, aşağıdaki esaslara göre her eğitim-öğretim yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılır:

a) Eğitim-öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavı: Üniversitenin yükseköğretim kurumlarında zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitim-öğretim programı uygulayan yükseköğretim programına kesin kaydını yaptırmış öğrenciler ile devam koşulunu yerine getirme şartı aranmaksızın hazırlık öğretimi alıp başarısız olmuş öğrenciler, yeni ders yılı başında biri baraj sınavı olmak üzere okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri ile dilbilgisi ve kelime bilgisi alanlarını içeren dört aşamalı yeterlik sınavına girerler. Derslerin belirli bir yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği programlara kayıtlı olup zorunlu hazırlık eğitimi gören öğrencilerden 100 tam puan üzerinden en az 70 (CB) puan alanlar başarılı sayılırlar ve kayıtlı oldukları programlarda eğitim-öğretimlerine başlarlar. Bu programlar dışında isteğe bağlı hazırlık öğretimi olan programlarda ise başarı notu 100 tam puan üzerinden 60 (CC)’tır.

Seviye belirleme sınavı

MADDE 10 – (1) Öğretim yılı başında yeterlik sınavına girmeyen ya da girip de başarısız olan öğrenciler seviye belirleme sınavına alınıp yabancı dil düzeylerine göre gruplandırılarak hazırlık sınıfına devam ederler.

Ara sınavlar

MADDE 11 – (1) Hazırlık eğitimi süresince uygulanan programın kapsam ve amaçları göz önüne alınarak her seviyede en az bir kere uygulanır.

Final sınavı

MADDE 12 – (1) Akademik yıl sonunda uygulanır. Final sınavına yalnızca devam şartını sağlayan öğrenciler girebilir.

Kısa süreli sınavlar, proje ödevleri ve sınıf içi değerlendirme

MADDE 13 – (1) Hazırlık öğretimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak kısa süreli sınavlar, proje ödevleri ve sınıf içi değerlendirme Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği esaslara göre genel başarı notuna yansıtılır.

Sınıf (Seviye) atlama notunun hesaplanması

MADDE 14 – (1) Başarı değerlendirmesinde 100’lük sistem kullanılır.

(2) Seviye notu; kısa süreli sınavlar, sınıf içi değerlendirme ile performans ödevlerinin not ortalamasının ve ara sınav notunun Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği oranlarda toplanmasıyla bulunur.

Yılsonu başarı notunun hesaplanması

MADDE 15 – (1) Yılsonu başarı notu 1. seviye sonu notunun %10'u, 2. seviye sonu notunun %20'si, 3. seviye sonu notunun %30'u ve 4. seviye sonu notunun %40'ının toplanıp bu notun %60'ının ve Final sınavının %40'ının alınmasıyla hesap edilir.

(2) 1. seviye sonu notunun %10'u, 2. seviye sonu notunun %20'si, 3. seviye sonu notunun %30'u ve 4. seviye sonu notunun %40'ının toplanmasıyla en az 80 (Seksen) alan öğrenciler Final sınavına girmeden başarılı sayılırlar ve bu not yılsonu notu olarak kabul edilir.

(3) Derslerin belirli bir yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği programlara kayıtlı olup zorunlu hazırlık öğretimi gören öğrenciler için yılsonu geçme notu 100 tam puan üzerinden en az 70 (CB)’tir. Bu programlar dışında isteğe bağlı hazırlık öğretimi olan programlarda ise geçme notu 100 tam puan üzerinden 60 (CC)’tır. Bu şartları sağlayan öğrenciler yılsonunda başarı belgesi almaya hak kazanırlar.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak, sınavlarının değerlendirilmesinde maddi hata ya da hatalı soru yönünden inceleme isteyebilir.

(2) Başvuru üzerine Yüksekokul Müdürlüğünce ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak, yapılacak inceleme sonunda maddi hata tespit edilirse, Yönetim Kurulu Kararı ile gerekli düzeltme yapılır, sonuç ilgili öğrenciye on beş gün içinde bildirilir.

Haklı ve geçerli bir mazeret nedeniyle sınava girememe

MADDE 17 – (1) 13/1/2016 tarihli ve 29592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen haklı ve geçerli bir mazeret beyan eden öğrenciler mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, ilgili birime mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadırlar. Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir mazeret nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciye Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavı hakkı verilir.

(2) Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversitenin sağlık kuruluşlarından veya yataklı ve tam teşekküllü diğer sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir.

(3) Yeterlik sınavları, kısa süreli sınavlar, final sınavı ve mazeret sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi

Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine ilişkin esaslar

MADDE 18 – (1) Yabancı dil hazırlık öğretiminden muaf olmak isteyen, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi olan önlisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirlenen tarihte, eğitim öğretim yılı başında açılan yabancı dil yeterlik sınavına girebilirler.

(2) Eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olan veya 6 ncı maddede belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim programının birinci sınıfında eğitim-öğretime başlarlar. Yeterlik sınavında başarılı olamayan ya da yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler bir yıl hazırlık eğitim-öğretimi görürler.

Zorunlu hazırlık eğitiminde başarı/başarısızlık

MADDE 19 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi olan önlisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıtlı olup bir yıl hazırlık eğitimi sonunda devamını alıp başarısız olan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfına devam etmek zorundadır.

(2) Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitede kayıtlı oldukları bölümde eşdeğer program bulunmaması halinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

(3) Hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılan yabancı dil yeterlik sınavlarına alınırlar. Sınavların sonunda başarılı olan öğrencilerin kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

İsteğe bağlı hazırlık öğretimi, yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine ilişkin esaslar

MADDE 20 – (1) Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ve öğretim dili tamamen Türkçe olan önlisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilere yönelik isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir.

(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarına devam eden öğrenciler, Senatoca belirlenen akademik takvimde yer alan mazeretli geç kayıtların son başvuru tarihinden sonra o yıl için hazırlık eğitiminden vazgeçemezler.

İsteğe bağlı hazırlık eğitiminde başarı/başarısızlık

MADDE 21 – (1) İsteğe bağlı almış oldukları hazırlık eğitiminden başarısız olan öğrenciler yeni ders yılı başında açılan yabancı dil yeterlik sınavına girerler. Başarılı olan öğrenciler kayıtlı oldukları yükseköğretim programına devam ederler.

(2) Hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine bölüm ve programlarında devam ederler.

(3) Hazırlık eğitimine devam etmiş ancak başarısız olmuş öğrenciler isteğe bağlı hazırlık öğrenimine ikinci yıl devam edemezler. Mezuniyetlerine kadar yapılan tüm yeterlik sınavlarına girebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 – (1) 24/7/2017 tarihli ve 30133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.