19 Eylül 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30540

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2016 tarihli ve 29592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ortak zorunlu yabancı dil dersi veya yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda olan öğrenciler için ilgili dil dersinden yarıyıl başında bir sınav açılır. Bu sınavın esasları Senatoca tespit edilir. Bu sınavdan başarılı öğrencilerle birlikte, aşağıdaki şartları sağlayan ve belgelendiren öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılır.

1) ÖSYM tarafından tanınan ulusal veya uluslararası düzeydeki sınavlardan ilgili dilde en az 50 puan veya dengi alan öğrenciler,

2) Türkiye'de eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya YÖK tarafından denkliği tanınan yabancı üniversitelerde ilgili dilde hazırlık programında eğitim görüp başarılı olmuş veya muaf olmuş öğrenciler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/1/2016

29592

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

2/11/2016

29876

2-

26/2/2017

29991