19 Eylül 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30540

YÖNETMELİK

Eskişehir Teknik Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Eskişehir Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programında yürütülecek olan yabancı dil eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hazırlık Eğitimi: Bir yükseköğretim kurumunda verilen yabancı dil hazırlık eğitimini,

b) Hazırlık Sınıfı: Eskişehir Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık sınıfını,

c) İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı: Öğrencinin kayıtlı olduğu ve öğretim dili tamamen Türkçe olan programın ilk yarıyılından önce, talebi hâlinde alacağı yabancı dil hazırlık eğitimini,

ç) Program: Eskişehir Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programını,

d) Senato: Eskişehir Teknik Üniversitesi Senatosunu,

e) Seviye: Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen A (en üst olmak üzere), B, C ve D şeklinde oluşturulan öğrenci seviyelerini,

f) Seviye Tespit Sınavı: Hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin ve kurumlar arası/kurum içi yatay geçiş yapanlar ile çift anadal veya yandal programlarına başvuranların seviyelerini tespit etmek ve öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin, alınması zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olup olmayacağını belirlemek için Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından yapılan sınavı,

g) Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesini,

ğ) Yeterlik Sınavı: Öğrencinin hazırlık eğitiminden muaf olabilmesi veya hazırlık eğitimini başarmış sayılabilmesi için yapılan sınavı,

h) Yönetim Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ı) Zorunlu Hazırlık Sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda kayıtlı öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil hazırlık eğitimini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretimin amacı

MADDE 4 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin amacı, bu eğitimi alan öğrencinin akademik süreçte eğitimi için sahip olması gereken yabancı dile ait bilgi ve becerilerle donanmasını ve günlük hayattaki yabancı dil bilgi ve becerilerini yerine getirecek yeterlilikte olmasını sağlamaktır.

Öğrencilik haklarından yararlanma

MADDE 5 – (1) Öğrencinin, öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödemesi gerekir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri öğrencinin kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Muafiyet

MADDE 6 ‒ (1) Durumları aşağıda belirtilen koşullara uyan öğrenciler, talep etmeleri hâlinde hazırlık eğitiminden muaf tutulur:

a) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretiminin en az son 3 yılını başarıyla tamamladığını belgeleyen öğrenciler,

b) Yabancı dil hazırlık eğitimi veren herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık eğitim-öğretimini başarıyla tamamladığını belgeleyen öğrenciler,

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından Senato tarafından belirlenen puanı aldığını belgeleyen öğrenciler.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hazırlık eğitiminin, öğrencinin Üniversiteye kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılının başladığı takvim yılı içinde bulunan Haziran ayından geçmişe doğru son 5 yıl içinde alınmış olması gereklidir. Beş yıldan daha önce alınmış eğitimler, muafiyet için geçerli değildir.

(3) Birinci fıkranın (c) bendinde yer alan sınavlardan alınan puanın, muafiyet için kabulünde, sınavı yapan kurum tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması durumunda bu süre, Yükseköğretim Kurulunun görüşü doğrultusunda karara bağlanır. Söz konusu sürenin geçmişe dönük hesaplanmasında, öğrencinin Üniversiteye kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılının başladığı takvim yılının Eylül ayının ilk günü esas alınır.

(4) Burada belirtilenler dışındaki durumlarda sınavların geçerliliği Senato tarafından karara bağlanır.

Eğitim süresi

MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfında eğitim süresi bir öğretim yılı olup güz ve bahar dönemlerinden oluşur. Hazırlık programı sırasıyla A (en üst olmak üzere), B, C ve D olmak üzere 4 seviyeden oluşur.

(2) Hazırlık eğitimi alacak öğrenci, her eğitim-öğretim yılının güz dönemi başında yapılan Seviye Tespit Sınavına girer. Bu sınavdan 100 puan üzerinden 59 ve altında puan alan öğrenci, sınav puanı esas alınarak belirlenen seviyede hazırlık programına yerleştirilir, 60 ve üzeri puan alan öğrenci ise Yeterlik Sınavına alınır. Yeterlik Sınavından 100 puan üzerinden en az 60 puan alan öğrenci yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf tutulur; 59 ve altında puan alan öğrenci sınav puanı esas alınarak belirlenen seviyede hazırlık programına devam eder. Güz dönemi sonunda “A Seviyesi”ni başarıyla tamamlayan öğrenci, Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanır ve bu sınavdan başarılı olursa kayıtlı olduğu programda eğitimine devam etmeye hak kazanır. Hazırlık eğitiminde birinci yarıyılını başarıyla tamamlayan fakat Yeterlik Sınavında başarısız olan öğrenci, isteğe bağlı hazırlık sınıfı olan programlara kayıtlı olsa dahi ikinci yarıyıl hazırlık eğitimine devam eder, ancak bahar dönemi sonunda yapılan Yeterlik Sınavına girebilmesi için seviyesinde başarılı olma koşulu aranmaz.

(3) Çift anadal/yandal programına başvuranlarla yatay veya dikey geçiş yapanlardan daha önce hazırlık eğitimi almamış veya alıp da başarılı olamayan öğrenci, her eğitim-öğretim yılının güz ve bahar dönemleri başında yapılan Seviye Tespit Sınavına girmek zorundadır.

(4) YÖK zorunlu İngilizce derslerinden muaf olmak isteyen zorunlu hazırlık sınıfı olmayan bölümlerin öğrencileri, Seviye Tespit Sınavından 100 tam puan üzerinden 50 ve üstü puan almak zorundadır. Başarı notu, Senato tarafından kabul edilen not dönüşüm tablosuna göre değerlendirilir. CC ve üzerinde not alanlar başarılı kabul edilerek notları transkriptlerine işlenir. CC’nin altındaki notlar ise transkriptlere işlenmez.

(5) Bir önceki akademik yılda zorunlu hazırlık eğitimi alıp başarılı olamayan öğrenci aşağıdaki seçeneklerden birini tercih eder:

a) Eğitimine 1 akademik yıl daha devam eder. Bu öğrenci Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte eğitim-öğretim yılının güz dönemi başında yapılan Seviye Tespit Sınavına girer. Sınava girmeyen öğrenci D Seviyesine yerleşir.

b) Yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirir. Bu öğrenci her yarıyıl başında Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçeyle bu tercihini bildirir. Bu öğrencinin kaydını yenilemiş ve Akademik Takvimde belirlenen tarihler içinde başvurusunu yapmış olması gerekir. Başvuru süresi geçtikten sonra yapılan başvuru işleme konulmaz ve öğrenci hazırlık sınıfına devam edecek öğrenci olarak kabul edilir.

(6) Bir önceki akademik yılda isteğe bağlı hazırlık eğitimi alıp başarılı olamayan öğrenci aşağıdaki seçeneklerden birini tercih eder:

a) Eğitimine 1 veya 2 yarıyıl daha devam eder. Bu öğrenci Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte eğitim-öğretim yılının güz dönemi başında yapılan Seviye Tespit Sınavına girer. Sınava girmeyen öğrenci D Seviyesine yerleşir.

b) Kayıtlı olduğu programda eğitimine başlar. Bu öğrenci kayıtlı olduğu Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe vererek kayıtlı olduğu programa devam edeceğini bildirir. Eğer öğrenci Fakülte Dekanlığına başvurduysa dekanlık, öğrencinin durumuyla ilgili olarak Yüksekokul Müdürlüğünü bilgilendirir. Öğrenci kayıtlı olduğu programdan mezun olana kadar Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından yapılan Yeterlik Sınavına girebilir ve sınavı başarıyla geçmesi hâlinde hazırlık eğitimini başarmış sayılır.

(7) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını 2 yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenci aşağıdaki seçeneklerden birini tercih eder:

a) Kendi yükseköğretim kurumunda öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırmak,

b) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmesi durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilmek,

c) 3 yıl içinde kullanabileceği 3 sınav hakkından yararlanmak. Bir öğrencinin bu hakkı kullanabilmesi için hazırlık sınıfında derslere devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olması gerekir. Bu durumda olan öğrencinin sınavlara girdiği süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu durumdaki öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Başarılı olan öğrencinin, kaydının silindiği programa tekrar kaydı yapılır.

(8) Seviye Tespit Sınavı ve Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

Devam zorunluluğu

MADDE 8 – (1) Bölümün ders planında yer alan dersler ve bunların haftalık ders saatleriyle bölümün akademik takvimi Senato tarafından belirlenir. Öğrenci derslerin en az %85’ine devam etmekle yükümlüdür. Devamsızlığı toplam ders saatinin %15’ini aşan öğrenci bulunduğu seviyeyi başaramamış kabul edilir ve aynı seviyeyi tekrar eder.

Değerlendirme

MADDE 9 – (1) Öğrencinin hazırlık eğitiminden başarılı sayılabilmesi için başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Başarı notu; yüz yüze eğitim gören öğrencinin dönem içi notunun, 60’tan az olmamak kaydıyla %20’si ile Yeterlik Sınavının %80’inin toplamından oluşur. Yüz yüze eğitim hakkı olmayan veya yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirmek isteyen öğrenci ile bir akademik yıl sonunda isteğe bağlı hazırlık eğitiminden başarısız olup kayıtlı olduğu programda eğitimine devam eden öğrencinin başarı notu, Yeterlik Sınavından aldığı nottur.

(2) Güz dönemi sonunda birinci ara sınav notunun %30’u, ikinci ara sınav yerine geçen dönem içi değerlendirmelerin %30’u ve dönem sonu sınavının %40’ının toplamı en az 60 olan öğrenci bir üst seviyeye yerleştirilir. İkinci ara sınav yerine geçen dönem içi değerlendirmeler; kısa sınav, ödev, sözlü sunum, proje vb. uygulamaları kapsar. Dönem içi değerlendirmelerde hangi yöntemlerin uygulanacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle birinci ara sınav ve/veya dönem sonu sınavına katılamayan ve mazereti Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci için mazeret sınavı/sınavları düzenlenir. Ancak ikinci ara sınav yerine geçen dönem içi değerlendirmeler için mazeret sınavı düzenlenmez. Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için mazerete konu olan dersin/derslerin sınavının/sınavlarının yapıldığı tarihi izleyen 3 işgünü içinde mazeretini gösterir belgeyi, bir dilekçeyle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekir. Bu süre geçtikten sonra yapılan mazeret başvuruları işleme konmaz.

(4) Güz döneminde seviyesinde devamsız/başarısız olan öğrenci bulunduğu seviyeyi bahar döneminde tekrar eder.

Sınavlara itiraz

MADDE 10 – (1) Sınav notuna itirazlar, notların duyurulmasını izleyen 5 işgünü içinde yazılı olarak yapılır. İtirazlar, Rektörlük tarafından değerlendirilir ve Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Eskişehir Teknik Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu kuruluncaya kadar yabancı dil hazırlık programına tâbi olan öğrenciler, hazırlık sınıfı eğitimini Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda alır. Protokol süresince öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tâbi olur.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör yürütür.