8 Eylül 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30529

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/1/2017 tarihli ve 29965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“cc) Ön Kayıt Sistemi (OKS) : Lisansüstü programlara kontenjan dahilinde yerleştirilecek öğrencilerin müracaatlarının takibi ve değerlendirilmesi için kullanılan internet tabanlı bilgisayar programını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlan edilmesi planlanan tezli yüksek lisans ve/veya doktora programı öğrenci kontenjanları, ilgili EABD/EASD kurulu tarafından belirlenerek enstitüye önerilir. Bu kontenjanlar enstitü kurulunda görüşülerek Senatoya sunulur ve karara bağlandıktan sonra ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, başvuru için istenen belgeler ve varsa diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. İlgili programa öğrenci kabulünde, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat yapılacaksa programa kabul edilecek öğrenci sayısının 4 (dört) katına tekabül eden sayıdaki öğrenci, bilimsel değerlendirmeye ve/veya mülakata çağrılır. Bu adayların belirlenmesinde, ALES puanının %50’si ile tezli yüksek lisans için lisans mezuniyet notunun,  doktora için ise yüksek lisans mezuniyet notunun yüzlük not sistemine göre %50’si alınarak ikisinin toplamından elde edilen puana göre, yüksekten düşüğe yapılan sıralama esas alınır. Bu sıralamada bilimsel değerlendirme ve/veya mülakata girmeye hak kazanan adaylar kurumun web sayfasında ilan edilir. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler enstitü tarafından yürütülür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (e) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; lisans mezuniyet/geçici mezuniyet belgesine ya da lisans mezuniyet transkriptine sahip olmaları gerekir.

“1) Lisans mezuniyet/geçici mezuniyet belgesine ya da lisans mezuniyet transkriptine sahip olmaları gerekir.”

“1) Tezli yüksek lisans mezuniyet/geçici mezuniyet belgesi/mezuniyet transkripti sahip olması veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli tıp, eczacılık, diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezuniyet/geçici mezuniyet belgesi/mezuniyet transkripti ya da Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları,”

“2) Lisans mezuniyet/geçici mezuniyet belgesine ya da lisans mezuniyet transkriptine sahip olmaları ve mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya buna eşdeğer bir puana sahip olmaları,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri, (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bendi, (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Fen ve Sosyal Bilimleri Enstitülerinde tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda; lisans not ortalamasının % 100’ü alınarak elde edilen toplam puanlara göre sıralama yapılır.

2) Sağlık Bilimleri Enstitüsü tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda; EYK’nin belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına ve/veya mülakata katılmış olmaları, lisans not ortalamasının %60’ı ve mülakat sonucunun %40’ı toplamının, 100 üzerinden en az 50 puan olması ve elde edilen toplam puanlara göre sıralama yapılır.”

“2) ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yazılı ve/veya mülakat olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %30’u toplamının, 100 üzerinden en az 70 puan olması,

3) Tıp fakültesi mezunları için ALES puanının %50’si veya temel tıp puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yazılı ve/veya mülakat olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %30’u toplamının, 100 üzerinden en az 70 puan olması,”

“2) ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucunun % 30’u toplamının, 100 üzerinden en az 70 puan olması,”

“(2) Lisansüstü programlarda başarı sıralaması kontenjan sayısı kadar “Asıl Kayıt Hakkı Kazananlar”, başarı değerlendirmesinde baraj notu ile Asıl Kayıt Hakkı Kazananlar arasında kalanlar için “Yedek Kayıt” hakkı verilir ve enstitü tarafından ilan edilir. Listeler en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır.

(3) Lisansüstü programlar için yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına ve/veya mülakata girmeyen aday başarısız sayılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Enstitü tarafından yayımlanan Öğrenci Alım duyurusunda yer alan OKS’ye yüklenecek belgeleri tam ve eksiksiz olarak istenen formatta yükleyip başvurusu Enstitü tarafından kabul edilen aday, aynı duyuru içerisinde yer alan ve gönderilecek evrakları tam ve eksiksiz olarak Enstitüye ulaştırdığında başvurusu tamamlanmış olur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Kadrosunun bulunduğu bölümle ilgili lisansüstü program bulunmadığı için bir başka yükseköğretim kurumunda kadrosuyla ilgili anabilim dalında lisansüstü öğrenim gören Üniversitenin araştırma görevlileri, görev yaptıkları bölümde bir lisansüstü program açılması durumunda, yatay geçiş koşulları aranmaksızın, ilgili EABD/EASD kurulunun uygun görüşü ve EYK kararı ile söz konusu programa yatay geçiş yapabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday birinci tur yedek olarak, kayıt hakkı kazanır. Birinci tur yedek listeden kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan, Enstitünün belirlediği yer ve saatte hazır olan adaylar arasından başarı puanına göre eksik kontenjan kadar adaya ikinci tur yedek olarak kayıt hakkı verilir. Belirlenen yer ve saatte hazır olmayanlara kayıt hakkı verilmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için Senato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen dersleri seçerek ders kaydını yenilemek zorundadır. Her eğitim-öğretim yılı başlangıcında Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen “Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine İlişkin Karar” gereğince öğrenciler kayıt yenileyebilmesi için katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemek zorundadırlar. Lisansüstü programların normal eğitim süresini dolduran öğrencilerin kayıt yenileme sırasında, öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Aksi halde kayıtları yenilenmez. Söz konusu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kayıt yenilemediğinde ilgili kurumlara bildirilir.”

MADDE 9 –  Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Her öğrenciye en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, akademik takvimde belirtilen süre içinde alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları için öğrencinin de görüşü alınarak, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesi danışman olarak atanır.”

“Öğrenci tarafından seçilen dersler akademik takvimde belirtilen ders kayıt tarihlerinden 30 gün sonra enstitü tarafından ders alma formalarının çıktıları alınarak muhafaza edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alır. ”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkrası eklenmiştir.

“(7) Lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçların kullanılmasına izin verilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Azami sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayanlar ile dönem projesinde başarılı olduğu hâlde azami süre içinde dönem projesini ve gerekli diğer belgeleri teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan yüksek lisans programlarından ders alamazlar.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı, aksi belirtilmedikçe, Üniversiteye aittir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doktora programı en az (8) sekiz ders-24 kredi (uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç) ile uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 240 AKTS kredisinden ve yeterlik sınavından oluşur.”

“Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programı ise en az 16 ders-60 kredi (uzmanlık alan dersi, iki adet seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç) ile uzmanlık alan dersi, iki adet seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden ve yeterlik sınavından oluşur.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı, aksi belirtilmedikçe, Üniversiteye aittir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı, aksi belirtilmedikçe, Üniversiteye aittir.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/1/2017

29965

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/6/2017

30094