7 Eylül 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30528

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

HAM ELMAS DIŞ TİCARETİNİN DÜZENLENMESİNE VE DENETLENMESİNE

DAİR KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/11/2006 tarihli ve 26347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’in 4 üncü maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve sekizinci fıkralarında yer alan “İstanbul Altın Borsası” ibareleri “Borsa İstanbul A.Ş.” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “İstanbul Altın Borsasına” ibaresi “Borsa İstanbul A.Ş.’ye” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “İstanbul Altın Borsası” ibareleri “Borsa İstanbul A.Ş.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İstanbul Altın Borsasınca” ibaresi “Borsa İstanbul A.Ş. tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İstanbul Altın Borsası” ibaresi “Borsa İstanbul A.Ş.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 –  Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İstanbul Altın Borsası’na” ibaresi “Borsa İstanbul A.Ş.’ye” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İstanbul Altın Borsasınca” ibaresi “Borsa İstanbul A.Ş. tarafından” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “İstanbul Altın Borsası’nın” ibaresi “Borsa İstanbul A.Ş.’nin” şeklinde, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “İstanbul Altın Borsası” ibareleri “Borsa İstanbul A.Ş.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 –  Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İstanbul Altın Borsası”, “Müsteşarlığa”, ve “Dış Ticaret Müsteşarlığına” ibareleri sırasıyla “Borsa İstanbul A.Ş.”, “Hazine ve Maliye Bakanlığına” ve “Ticaret Bakanlığına” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “İstanbul Altın Borsası” ibaresi “Borsa İstanbul A.Ş.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.