5 Eylül 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30526

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ İLE ALIM SATIMI YAPILACAK

2017 ÜRÜNÜ ÜRETİCİ TÜTÜNLERİNE İLİŞKİN AÇIK ARTIRMA

BAŞLANGIÇ FİYATLARI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/33)

Açık artırma başlangıç fiyatları

MADDE 1 – (1) 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun 9 uncu maddesinin (B) fıkrası ile 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve 17 nci maddeleri uyarınca, 2017 yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına esas teşkil edecek açık artırma başlangıç fiyatları bölgeler ve neviler itibariyle aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

 

 

NEVİ

BÖLGELER

Karadeniz ve

Marmara (TL)

Ege

(TL)

Doğu

(TL)

Güneydoğu

(TL)

A. Grad

12,58

12,33

11,20

10,70

B. Grad

  7,96

  7,80

  7,09

 6,76

Kapa

  7,49

  7,34

  6,66

  6,36

Duble Kapa

  4,32

  4,24

  3,85

  3,68

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 9/8/2017 tarihli ve 30149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2016 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.