27 Ağustos 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30518

YÖNETMELİK

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden:

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Divan: Merkezin Uyuşmazlık Çözüm Divanını,

c) Merkez: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Mütevelli Heyeti: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: Üniversite Rektörünü,

f) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, uyuşmazlıkların tahkim ve/veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile çözümüne katkı sağlamak, bilirkişilik yapmak, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin bilimsel çalışmalar ve yayımlar yapmak, eğitim-öğretim faaliyetleri ile etkinlikler düzenlemek, projeler geliştirmek, konuyla ilgili toplumsal farkındalığı artırmak ve hukuki yardıma erişimi kısıtlı gruplara karşılıksız hukuki destek hizmeti sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin kuralları belirlemek ve bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.

b) Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, bu konularda çalışmalar yapan yurt içi ve dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, projeler yürütmek.

c) Seminer, çalıştay, sempozyum, kongre ve benzeri etkinlikler, karşılıklı veya karşılıksız sertifika programları ile kurslar düzenlemek ve öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına akademik destek vermek.

ç) Resmi ve özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere, karşılıklı veya karşılıksız akademik veya uygulamaya yönelik konularda danışmanlık hizmeti vermek, hukuk uyuşmazlıklarında tavsiye etmek üzere hakem, uzlaştırıcı, arabulucu, bilirkişi ve uzman listeleri oluşturmak, Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu üyeleri ve Merkez listelerinde yer alan kişiler arasından hakem, uzlaştırıcı, arabulucu, bilirkişi veya uzman tavsiye etmek.

d) Bilirkişilik temel eğitimlerini vermek ve bilirkişilik hizmetleri sunmak.

e) Amacı kapsamında gerçekleştireceği araştırma ve etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için bilgi bankası oluşturmak, kütüphane, arşiv ve gerekli diğer tesisleri kurmak, ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve bunları Merkeze kazandırmak.

f) Araştırmalardan veya diğer faaliyetlerinden elde edilen bilgilerin ve sonuçların bilimsel yayınlara dönüştürülmesini ve yayımlanmasını sağlamak.

g) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunarak veya bu tür faaliyetlere katkı sağlayarak uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusunda farkındalık yaratmak.

ğ) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak.

h) Merkezin amaçlarına uygun olarak diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Hukuk Fakültesinde görevli kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Üniversitenin Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri veya en az yüksek lisans mezunu olan ve uyuşmazlık çözümü konusunda uzman kişiler arasından, Rektör tarafından en az bir müdür yardımcısı üç yıl süreyle atanır. Üniversite dışından atanan müdür yardımcısı, üç yıl süreli sözleşmelerle 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil olarak bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak; Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma programını Mütevelli Heyetinin onayına sunmak üzere Rektörlüğe iletmek, onaylanan çalışma programının uygulanmasını sağlamak ve izlemek.

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

f) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ile Üniversitenin Hukuk Fakültesinde görevli ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye ile Mütevelli Heyeti Başkanının önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen bir üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

ğ) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı taslağını görüşmek ve Rektörlüğe sunmak.

h) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel kadrolarını, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak ve gerekli göreceği yeni görevlendirmeler için Rektörlüğe öneride bulunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarındaki bilgi ve tecrübeleriyle Merkeze katkıda bulunabilecek Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde konuyla ilgili kurum ve kuruluşlardaki kişiler ile diğer gerçek kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen yedi üyeden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usûlle yenileri belirlenir.

(3) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uyuşmazlık Çözüm Divanı ve görevleri

MADDE 13 – (1) Uyuşmazlık Çözüm Divanı beş üyeden oluşur. Müdür, Divanın doğal üyesi ve başkanıdır. Diğer üyeler Yönetim Kurulu tarafından alanında tecrübeli ve uzman hukukçular arasından üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Divan üyeliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi hâlinde, bu üyenin görev süresini tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(2) Divan, Divan Başkanının başkanlığında en az üç üyenin katılımıyla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğuyla karar alır; oyların eşitliği hâlinde Divan Başkanının oyu doğrultusunda karar alınmış sayılır.

(3) Divan, Merkezin tahkim ve arabuluculuk kurallarında öngörülen görevleri bağımsız ve tarafsız bir şekilde yerine getirir.

Koordinatörler

MADDE 14 – (1) Müdür, eğitim ve öğretim ile ilgili plân ve programları yapmak, eğitim ve öğretim işleriyle ilgilenmek üzere bir eğitim koordinatörü, gerekli projelerin hazırlanmasını ve geliştirilmesini sağlamak üzere bir proje geliştirme koordinatörü, Merkezin mali işlerinin yürütülmesi ile sorumlu bir mali işler koordinatörü belirler.

Birimler ve sekretarya

MADDE 15 – (1) Müdür tarafından Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere diğer birimler ile Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli Sekretarya oluşturulur. Sekretarya, Merkezin idari işlerini yürütür ve tahkim ve arabuluculuk kurallarında öngörülen görevleri yerine getirir.

İstihdam

MADDE 16 – (1) Koordinatörler, diğer birim başkanları veya çalışanları, Üniversite öğretim elemanlarından görevlendirilebileceği gibi 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre de istihdam edilebilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.