26 Ağustos 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30517

YÖNETMELİK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ NORDUZ KOYUNU VE KEÇİSİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Norduz Koyunu ve Keçisi Uygulama ve Araştırma Merkezi amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Norduz Koyunu ve Keçisi Uygulama ve Araştırma Merkezi amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (NORMER): Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Norduz Koyunu ve Keçisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Van İli, Gürpınar İlçesi, Norduz Bölgesi olarak bilinen alanda yetiştirilen, morfolojik ve fizyolojik özellikler bakımından çoğu yerli koyun ve keçi ırkından farklı ve üstün özellikler gösteren Norduz koyunu ve keçisinin koruma altına alınması, yetiştirilmesi ve ıslahıdır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Norduz koyun ve keçi varlığının belirlenmesi için bölgede bir envanter çalışması yapmak.

b) Norduz koyunu ve keçisinin önemli birer yerli gen kaynağı olarak korunması için gerekli çalışmaları başlatmak.

c) Norduz koyunu ve keçisinin halk elinde saf olarak yetiştirilmesi ve geliştirilmesine öncülük etmek.

ç) Bölgede sağlıklı bir ıslah organizasyonunun kurulması ve yetiştiricilerin nitelikli damızlık ihtiyacının karşılanması olanaklarını araştırmak.

d) Bölgede koyun ve keçi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi bakımından Merkez bünyesinde elit koyun ve keçi sürüleri oluşturularak bu sürülerden erkek damızlık (koç ve teke) elde edilmesine yönelik çalışmaları yapmak.

e) Norduz koyunu ve keçisinin organik hayvancılık bakımından potansiyellerini belirlemek.

f) Norduz koyunu ve keçisinden elde edilen et, süt, lif ve bunlardan elde edilen yan ürünlerin değerlendirilmesi olanaklarını araştırmak.

g) Üretilen et, süt ve bunlardan elde edilen ürünlerin mahalli tüketiminin arttırılması ve mahalli markaların yaratılmasına öncülük yapmak.

ğ) Ürün değerlendirme için köy pazarlarının oluşturulması ve yerel tatların teşviki konusunda öncülük yapmak.

h) Norduz bölgesi yetiştiricilerinin kooperatif şeklinde örgütlenmesini sağlayarak ürün değerlendirme ve pazarlamanın sağlıklı koşullarda yapılmasını temin etmek.

ı) Bölge yetiştiricisine periyodik olarak verilen eğitimlerle modern koyun ve keçi yetiştiriciliği konusunda bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri düzenlemek.

i) Bölgenin zengin mera ve yaylalarındaki bitki kompozisyonunun hayvan besleme açısından değerlendirilmesine çalışmak.

j) Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, konferans, kongre, kurs gibi faaliyetler düzenlenmesi ile yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantı ve çalışmalara iştirak etmek.

k) Yetiştiriciler için kitap, broşür, film, slayt ve belgeseller hazırlanması ile yapılan araştırma sonuçlarının yayılması ve tanıtımı için gazete, bülten, dergi ve kitap gibi yayınların basılmasını sağlamak.

l) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin amaçları kapsamında yapılan projeleri desteklemek amacıyla diğer etkinlikler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, doğrudan Rektöre karşı sorumlu olup, Üniversite öğretim elemanları veya üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin kadrolu akademik personeli arasından en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak Rektörün oluru ile görevlendirir. Müdürün görevinin sona ermesi hâlinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Ancak, vekâletin altı aydan fazla olması hâlinde Müdürün görevi sona erer ve ilk görevlendirme usulüne göre Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir. Müdür gerekli gördüğünde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.

c) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve Üniversite bünyesindeki diğer birimler ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde Merkezin amaçları ile ilgili uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve iş birliğini sağlamak.

e) Her yılın sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Rektörlüğe her yılın sonunda Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.

g) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda uzaktan öğretim programı öğrencileri ve öğretim elemanları için teknik ve akademik desteğin verilmesini sağlamak.

h) Rektörün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerin yarıdan bir fazlasının yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Üç defa üst üste Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar katılanların oy çokluğuyla alınır, çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkeze yapılan, Merkezin faaliyet alanlarını ilgilendiren araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin destek ve teşvik isteklerini değerlendirmek.

ç) Merkeze yapılan iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Merkez için gerek duyulan çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en az on üyeden oluşur. Üyeler, Merkezin amaçları ve faaliyet çalışma alanları ile ilgili konularda uzman veya bu konularda ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaları olan kişilerden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıl olup süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşmek üzere altı ayda bir olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerine, uygulamalarına, politika ve stratejilerine ilişkin konuları tartışır, geliştirdiği görüş ve önerileri Yönetim Kuruluna bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.