20 Ağustos 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30515

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşadan:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – CERRAHPAŞA ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşaya bağlı birimlerinde ön lisans ve lisans eğitim ve öğretimi ile bu süreçte uygulanacak ölçme ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşaya öğrenci kabulü, ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi, ölçme ve değerlendirme, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

b) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan Avrupa kredi transfer sistemini,

c) ANO: Ağırlıklı not ortalamasını,

ç) Birim: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşaya bağlı bir fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

d) Çift anadal programı: Bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda ikinci bir diploma programından ders alıp bu program içinde ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

e) Danışman: Öğrenciye eğitim ve öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

f) Dekan: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşaya bağlı fakültelerin dekanını,

g) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya bölümlerin, belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere, önlisans veya lisans diploması veren yükseköğretim programını,

ğ) İlgili birim kurulu: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşaya bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

h) İlgili birim yönetim kurulu: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşaya bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ı) Lisans eğitim ve öğretimi: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı en az sekiz yarıyıllık programı kapsayan bir yükseköğretimi,

i) Müdür: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşaya bağlı bir yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürünü,

j) Önlisans eğitim ve öğretimi: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı en az iki yıllık programı kapsayan, nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimi,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

l) Rektör: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Rektörünü,

m) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Rektörlüğünü,

n) Senato: İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Senatosunu,

o) Üniversite: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşayı,

ö) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşanın Yönetim Kurulunu,

p) Yandal programı: Bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda başka bir diploma programının belirli derslerini almak suretiyle diploma yerine geçmeyen sertifika alabilmelerini sağlayan programı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci İşleri, Kayıt İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler ve Ders Muafiyetleri

Öğrenci işleri

MADDE 5 – (1) Öğrencilere ilişkin kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, diploma programı değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, notlandırma ve benzeri her türlü işlemler, kayıt oldukları birimce yapılır. Bunlardan gerekli görülenler Rektörlükçe merkezi olarak da yürütülebilir.

(2) Öğrencilerin disiplin işleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Kayıt işlemleri

MADDE 6 – (1) Örgün öğretim programlarında Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süreler içinde internet üzerinden online önkayıt yaptırdıktan sonra kayıt için istenen belgeler ile kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar.

(2) Belgelenebilir mazereti ilgili birimce kabul edilen adaylar, kayıtlarını kanuni temsilcisi veya belirlediği vekili aracılığı ile yaptırabilir.

(3) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz.

(5) Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adlî sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Ancak, ilgili kurumların internet sayfalarından sorgulama yapılamaması durumunda adaydan gerekli belgeler istenir. Kesin kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya Üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dahil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 7 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğuna dair kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel veya ulusal bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın bir dilekçe ekinde ilgili öğrenci bürosuna sunulması gerekir. Bu durumda öğrenciye Rektörlükçe belirlenen bedel karşılığında yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 8 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksidini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez. Ancak öğrenci katkı payı taksidini yatırdıktan sonra, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkıp, katkı payı ödemesi yapılan öğrencilerin ödedikleri katkı payı ücretleri iade edilir.

(3) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalarla belirlenir.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Kayıt yenileme, öğrencinin akademik takvimde belirtilen süreler içinde ders alma işlemini tamamlayarak, katkı payını ve/veya öğrenim ücretini ödemesi suretiyle gerçekleşir. Gerekli hallerde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından bu sürelerde değişiklik yapılabilir.

(2) Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yarıyılda/yılda derslere ve sınavlara giremezler; öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl 2547 sayılı Kanunda belirlenen öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan belgelenebilir mazereti olan öğrencilerin, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla ders kayıtlarının yapılıp yapılmamasına, ilgili birim yönetim kurulu karar verir.

(3) Öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

Yatay geçişler, çift anadal, yandal ve dikey geçiş

MADDE 10 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılacak yatay geçişler ile çift anadal ve yandal programlarına ilişkin işlemler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Ders muafiyetleri

MADDE 11 – (1) Ders muafiyeti, daha önce devam edilen aynı düzeydeki herhangi bir diploma programında başarılı olunan eşdeğer dersler için talep edilebilir. Muafiyet talebinin, öğrenci tarafından ilk kaydını takip eden on iş günü içinde yapılması gerekir. Muafiyet talepleri, ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilir ve sonuç öğrenciye onbeş iş günü içinde yazılı olarak bildirilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınamaz.

(3) Hazırlık sınıfı yabancı dil dersleri ile Senatoca belirlenen diğer derslerden muaf olmak için, ilgili dönem başlarında açılacak muafiyet sınavlarında başarılı olmak gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim

MADDE 12 – (1) Birimlerin eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl/yıl sonu sınav tarihleri, katkı payı/öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme ile benzeri konular akademik takvimde belirtilir. Üniversitenin bir sonraki eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi, birimlerin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Eğitim ve öğretim türleri ve modeli

MADDE 13 – (1) Üniversitede, birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim türlerinde eğitim ve öğretim yapılabilir.

(2) Birimler, uygulayacağı eğitim ve öğretim modelini/modellerini kendileri belirler, ilgili birim kurullarının önerisi ve Senato onayı ile kabul edilir.

Eğitim ve öğretim dönemleri

MADDE 14 – (1) Üniversitede eğitim ve öğretim, yarıyıl, yıl veya kısmen kesintisiz eğitim esasına göre düzenlenir. Bunlardan hangisinin uygulanacağına ilgili birim kurulunun önerisi üzerine Senato karar verir. Eğitimin yarıyıl esasına göre benimsenmesi halinde bazı dersler yıl, yıl esasına göre benimsenmesi halinde ise bazı dersler yarıyıl esasına göre de programlanabilir.

(2) Yarıyıl esasını uygulayan birimlerde eğitim ve öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Ara sınavlar dahil, bir yarıyıl ondört haftadır.

(3) Türk Dili, yabancı dil, mesleki yabancı dil, güzel sanatlar, beden eğitimi, formasyon dersleri ile gerektiğinde diğer dersler ilgili birim kurullarının kararı ile mesai saatleri dışında veya millî ve dinî bayramlar dışındaki cumartesi veya pazar günleri de yapılabilir. Bu dersler açık ve uzaktan eğitim ile de verilebilir.

(4) Güz ve bahar yarıyılları dışında, ilgili birim kurullarının teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu uygulaması, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

Müfredat ve öğretim planları

MADDE 15 – (1) Müfredat; diploma programına ait genel hükümler, dönemlere ait dersler listesi, her bir dersin izlenceleri, eğitim-öğretim şart ve imkanları ile öğretim elemanı listesinden oluşur. Müfredatta; diploma programının adı, vizyonu, misyonu, başlangıç yılı, kabul koşulları, kontenjanı, eğitim dili, varsa hazırlık eğitimi, eğitim amaç ve hedefleri; kazandıracağı bilgi, beceri ve tutumu tarif eden öğrenme çıktıları; öğrenme çıktılarını ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri, programın sürdürülmesi ile ilgili fiziki alt yapı, basılı kaynaklar, sosyal olanaklar, akademik kadro; diğer programlar ile benzerlik, farklılık ve işbirliği; iç ve dış değerlendirmelere dayalı zayıf ve güçlü yönler, mezun olabilmek için gerekli koşullar, mezun olanların hangi unvanı alabileceği, istihdam olanakları, öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamına ve programa ilişkin olarak dış paydaşların görüş ve değerlendirmelerinin nasıl alınacağı, eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamalarının neler olacağına ait genel bilgiler ile programda okutulacak derslerin adı, yarıyılı/yılı, kodu, seçmeli ve zorunlu olma durumu, AKTS ve kredisinin gösterildiği ders listeleri ve her bir ders için amaç, içerik, kategori, alan, tür, öğretim yöntemi, dil düzeyi, intibak durumu, devam zorunluluğu, öğrenme çıktıları, dersi alma koşulları, dersin teorik konu başlıkları, dersin uygulama konu başlıkları ve süreleri, başarı değerlendirme sistemi, yarıyıl/yıl içi ve sonu sınav ve etkinliklerinin sayısı ve başarı değerlendirmesindeki katkı oranları ve iş yükü dağılımı, ders materyali, izlenecek ders kitabı ile yardımcı kitapları, dersi verecek öğretim elemanı, konu başlıklarının dersin öğrenim çıktıları ile dersin program yeterlilikleri ile ilişkisini tarif eden birim kurulu onaylı ders izlenceleri ve öğretim elemanı listeleri ve benzeri konulara ilişkin bilgilerin yer alması amaçlanır.

(2) Müfredat, Senato tarafından uygun görülen forma göre birimler tarafından düzenlenir. İlgili birim kurullarının önerisi ve Senato onayı ile kabul edilir.

(3) Birimlerde eğitim ve öğretim faaliyetleri; teorik dersler, birden fazla anabilim dalı tarafından verilen çok disiplinli ders kurulları, modüller, seminerler, uygulamalar, proje ve stüdyo, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, ödevler, bitirme çalışmaları ve benzeri çalışmalar; belirlenen müfredata göre yürütülür.

(4) Azamî sürelerde diploma alamayan öğrenciler bakımından, müfredat değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha önce başarılı olunan derslerden hangilerinin yeniden alınması gerektiği birim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(5) Bir yarıyılda/yılda alınabilecek asgari kredi miktarları birim kurulu tarafından belirlenir.

(6) Öğretim planı; açılan diploma programlarının Senato tarafından onaylı müfredatlarda yer alan ilgili yarıyıl/yıl esasına göre açılacak dersleri, görevlendirilen öğretim elemanlarını, yarıyılda/yılda alınabilecek asgari ve toplam kredi miktarlarını, derslerin önkoşul ve bağlantı koşullarını ve kontenjanları içerir.

(7) Her birim, bünyesindeki tüm diploma programları için ilgili yarıyıl/yıl öncesinde, öğretim planı ile ilgili öğretim elemanı görevlendirmelerini birim yönetim kurullarında kararlaştırarak Rektörlüğe gönderir. Öğretim planı ve ilgili öğretim elemanı görevlendirmeleri Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanır.

(8) Birimlerin öğretim planlarına göre hazırlanan ders programları her eğitim ve öğretim yarıyılı/yılı başlamadan en geç onbeş gün önce öğrencilere duyurulur.

Dersler ve ders kredilerinin hesaplanması

MADDE 16 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri; seçmeli dersler ise öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği dersleri ifade eder.

(2) Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarına ilişkin dersler de olabilir.

(3) İlgili birim yönetim kurulu, diploma programının öğretim planında belirlenmiş ders gruplarındaki her bir seçmeli derse kaydolacak öğrenci sayısına alt ve üst sınır getirebilir.

(4) AGNO’su 3,00 ve üzerinde olan öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, danışmanın teklifi, varsa bölüm başkanının önerisi ve ilgili birim yönetim kurullarının kararı ile Üniversiteye bağlı herhangi bir öğretim planında yer alan dersi/dersleri de alabilir. Bu kapsamda;

a) Alınan her türlü ders (zorunlu/seçmeli) öğrencinin kendi öğretim gördüğü programda seçmeli ders olarak değerlendirilir.

b) Alınan dersten/derslerden başarısız olunması durumunda ilgili ders/dersler tekrar edilir veya değiştirilir.

c) Alınan ders/dersler kredi yükü, ANO ve AGNO hesabına katılır.

ç) Öğrencinin öğrenimi boyunca alabilecek olduğu ders/derslerin AKTS kredileri toplamı öğrencinin öğrenim gördüğü program için 31 ve 32 nci maddelerde belirtilen mezuniyet için gerekli AKTS kredisinin %10’unu geçemez.

(5) Öğrenciler beden eğitimi ve güzel sanatlar derslerinden birini seçerler. Bu dersler, bir yarıyılda haftada iki saat veya iki yarıyılda haftada bir saat olarak okutulur. Bu derslere ilişkin değerlendirme sonucu, başarılı olunması durumunda not durum belgesinde (transktript) (G) harf notu olarak belirtilir.

(6) Bir öğrencinin bir dönemde alabileceği azamî kredi toplamı, yarıyıl uygulamasında bir yarıyılda, yıl esası uygulamasında ise bir yılda tanımlanmış zorunlu ve seçmeli derslerin toplam kredi yükünün %50 fazlasını geçemez. Kredi üst sınırı hesaplanırken, buçuklu sayılar üst tam sayıya tamamlanır. Ancak yandal, çift anadal, dikey geçiş, yatay geçiş ve değişim programı öğrencileri ile son sınıf derslerini almaya hak kazanmış öğrencilerin kredi üst sınırı ilgili birimin yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(7) İlgili birim kurullarının kararı ile bazı dersler, ön şartlı veya bağlantılı şartlı olarak kabul edilebilir. Önşartlı derslerin alınabilmesi için ön şart olan dersin başarılması gerekir. Bağlantılı şartlı derslerin alınabilmesi için ise, önceki bağlantılı dersin alınması ve sınavına girme hakkının elde edilmesi gerekir.

(8) Öğrenciler belirlenmiş seçmeli ders grupları içerisinden daha önce seçtikleri bir dersi değiştirerek yerine; yarıyıl esası uygulamasında ilgili yarıyılda, yıl esası uygulamasında ise ilgili yılda aynı seçmeli ders grubu içerisinde önerilen eş kredi yüküne sahip başka bir seçmeli dersi alabilirler. Bu durumda yeni dersten alınan not, önceki notuna bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transktript) yansıtılır.

(9) Öğretim planlarında seçmeli ders oranları, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en az %25’i olması hedeflenerek ve en çok %40’ını aşmayacak şekilde düzenlenir.

(10) Bir dersin toplam kredisi, o dersin haftalık teorik ders saati ile varsa uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Yıllık derslerde bir dersin toplam kredisi bu kuralın iki katı olarak hesaplanır.

(11) Bir dersin AKTS kredisi, öğrencilerin o derse ilişkin olarak belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder.

(12) Bir öğrenim dalının öğretim planının öngördüğü seçmeli dersler, herhangi bir nedenden dolayı öğrenci tarafından kendi programından alınamaması durumunda, AGNO şartı ve ilgili birim yönetim kurulu kararı aranmaksızın aynı birim içerisinde diğer programların seçmeli derslerinden alınabilir.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 17 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden;

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi; haftada iki ders saati olmak üzere, iki yarıyılda,

b) Türk Dili dersi; haftada iki ders saati olmak üzere, iki yarıyılda,

c) Yabancı dil dersi; toplam 60 saatten az olmamak üzere, en az iki yarıyılda,

zorunlu ve kredili ders olarak öğretim planında programlanır ve okutulur.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 18 – (1) İlgili birim kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Bu madde kapsamındaki yabancı dil eğitimi Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Devam zorunluluğu

MADDE 19 – (1) Öğrenci ilk kez aldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az %70’ine ve varsa teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmek zorundadır.

(2) Birinci fıkrada belirlenmiş olan devam şartlarının her birini sağlamayan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen yarıyıl/yıl sonu sınavlarının başlangıç tarihinden en geç üç gün öncesinde ilan edilir. Devamsız öğrenciler, ilgili dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına alınmaz ve başarısız sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi, Sınavlar, Kayıt Dondurma,

İlişik Kesme ve Ayrılma, Diplomalar

Başarı notu

MADDE 20 – (1) Bir dersteki başarının ölçülmesinde, o derse ait yarıyıl/yıl içi çalışmaları ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarında sağlanan başarı dikkate alınır.

(2) Yarıyıl içi çalışmaların türleri ve başarı notuna katkısı ders kayıtlarından en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

(3) Yarıyıl/yıl içi etkinlikleri; ara sınav/sınavları, kısa sınav/sınavlar, arazi çalışmaları, uygulama, ödev, sunum, proje, staj, atölye, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalardan oluşur. Bunların ders başarı notuna katkısı, ilgili dersin sorumlu öğretim üyesinin önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulunca karara bağlanır. Ham başarı notu, katkı oranları dikkate alınarak hesaplanır. Bağıl değerlendirme sisteminde hesaplama sonucu çıkan notun virgülden iki basamak sonrası yuvarlanır. Mutlak değerlendirme sisteminde ise küsuratlı notlar en yakın tam sayıya yuvarlanır.

(4) Bir ders için yarıyıl uygulamasında yarıyıl içinde, yıl uygulamasında ise yıl içinde en az bir ara sınav yapılır. Bununla birlikte ders içindeki proje, ödev, laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmalar, ilgili birim kurulu kararıyla ara sınav yerine geçebilir.

(5) Yarıyıl/yıl sonu bitirme veya bütünleme sınavının ders başarı notuna katkısı en az %50, en fazla %70’tir. Bu oran ilgili birim kurulu kararı ile belirlenir.

(6) Devamsızlık dışındaki bir nedenle tekrar alınan derslerde devam zorunluluğu aranmaz. Tekrar alınan dersin ara ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılmak zorunludur. Tekrar alınan derslerin önceki ara sınav notları dikkate alınmaz. İki kez alınmasına rağmen başarısız olunan klinik uygulamalı derslerde yıl içi tüm teorik ve klinik uygulama etkinliklerine devam etme zorunluluğu vardır.

(7) Açık ve uzaktan eğitim yöntemiyle öğretim yapılan programlarda gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, %20’den fazla olamayacak şekilde ilgili birim kurulu kararı ile belirlenir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 21 – (1) Başarı notu; mezuniyet için üç ders ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Birimlerde hangi değerlendirme sisteminin kullanılacağına, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilgili birim kurulu karar verir.

(2) Mutlak değerlendirme sisteminde başarı notu, ham başarı notları için bu Yönetmelikte öngörülen mutlak aralıklara göre belirlenir. Bağıl değerlendirme sisteminde ise başarı notu, ham başarı notlarının ortalaması ve istatistiksel dağılımı esas alınarak belirlenir.

(3) Bağıl ve mutlak değerlendirme sistemlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme esasları, bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma koşul ve sınırları ile başarı dereceleri hakkındaki esaslar Senato tarafından belirlenir ve Üniversitenin internet sitesinde yayımlanır.

(4) Her iki değerlendirme sisteminde de herhangi bir dersten yarıyıl/yıl sonu sınavına girmeyen ve bu sınavda 100 üzerinden en az 40 alamayan öğrenciler başarısız sayılır; bu sınır ilgili birim kurulu kararı ile yükseltilebilir.

(5) İlgili dersin sorumlusu, her öğrencinin başarı notunu, bu Yönetmelikte öngörülen kriter ve yöntemlere göre belirler ve yarıyıllık derslerde sınav tarihinden itibaren yedi gün; yıllık derslerde ise on dört gün içinde ilân eder.

(6) İlgili birim yönetim kurulu, gerektiğinde sınav başarısının, dersin sorumlusu tarafından yeniden incelenmesine karar verebilir.

(7) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile mutlak değerlendirme sistemindeki not aralıkları aşağıda verilmiştir:

                                                             Mutlak

                                                             Değerlendirme

    Harf Notu    AKTS                         Sistemindeki

Başarı Notu     Karşılığı       Notu      Anlamı                                            Not Aralıkları

4,00                  AA               A            Mükemmel                                       88 - 100

3,50                  BA                B            Çok İyi                                             80 - 87

3,00                  BB                C            İyi                                                    73 - 79

2,50                  CB                D            Orta                                                  66 - 72

2,00                  CC                E            Yeterli                                              60 - 65

1,50                  DC                -             Koşullu Başarılı                               55 - 59

1,00                  DD               -             Koşullu Başarılı                               50 - 54

0,00                  FF                 FX         Başarısız                                          0 - 49

0,00                  FD                F            Devamsız Başarısız                          0

-   G                  -                    Geçer (Derecelendirme dışı)

-   M                  -                    Muaf (Derecelendirme dışı)

(8) Harf notu karşılıklarına göre;

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir.

c) Bir dersten (FF) harf notunu alan öğrenci o dersten başarısız olmuş sayılır.

ç) Bir dersten (FD) harf notunu alan öğrenci o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olmuş sayılır.

(9) Mezuniyet için üç ders ve muafiyet sınavlarına giren öğrencilerin başarı notu, sadece mezuniyet için üç ders veya muafiyet sınav notuna ve mutlak değerlendirme sistemine göre belirlenir.

(10) Dörtlük, yüzlük ve diğer sistemlerdeki notların dönüşüm esasları Senato tarafından belirlenir.

Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 22 – (1) ANO ve AGNO hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır:

a) ANO; öğrencinin ilgili yarıyılda/yılda aldığı derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilgili yarıyılda/yıldaki kredi toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

b) AGNO; öğrencinin ilk yarıyıldan/yıldan itibaren aldığı tüm derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan/yıldan itibaren alınan derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Alt yarıyıla/yıla ait dersin izleyen yarıyılda/yılda tekrar edilmesi durumunda alınan not, dersin tekrar edildiği mevcut yarıyıl/yıl AGNO hesabına katılır. Hesaplama sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

c) Başarı notları (G) ile takdir edilen beden eğitimi, güzel sanatlar ve benzeri dersler ile muaf (M) olunan dersler, not ortalamaları hesabına katılmaz.

Başarısızlık durumu

MADDE 23 – (1) Yarıyıl esası uygulamasında herhangi bir yarıyıl, yıl esası uygulamasında ise herhangi bir yıl sonunda AGNO’su 1,80’in altında kalan öğrenciler, sınamalı öğrenci sayılır. Bu alt sınır ilgili birim kurulu kararıyla yükseltilebilir. Sınamalı öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarında yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri gibi etkinliklerde görevlendirilemez, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemez.

(2) AGNO’su yarıyıl esası uygulamasında birbirini takip eden iki yarıyıl, yıl esası uygulamasında ise birbirini takip eden iki yıl 1,80’in altında kalan öğrenciler başarısız duruma düşerler. Bu alt sınır ilgili birim kurulu kararıyla yükseltilebilir. Başarısız öğrenciler yeni zorunlu ders alamaz, ancak bir üst dönemden seçmeli ders alabilirler. Daha önce başarısız ya da koşullu başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan (FF) ve (FD) harf notu aldıkları dersleri zorunlu olarak, (DD) ve (DC) harf notu aldıkları dersleri isterlerse tekrarlarlar. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transkript) yansır.

(3) AGNO’su 1,80’in üstünde olan öğrenciler; bir üst dönemden ders alırken yarıyıl esası uygulamasında alt yarıyıllardan, yıl esası uygulamasında ise alt yıllardan başarısız oldukları (FF) ve (FD) harf notu aldığı zorunlu dersleri almakla yükümlü olup, ayrıca yarıyıl esası uygulamasında alt yarıyıllardan, yıl esası uygulamasında ise alt yıllardan koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu aldığı dersleri tekrar alabilir. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transkript) yansır.

(4) Ders tekrarı ile AGNO’sunu 1,80’in üzerine çıkaran öğrenciler, en son okudukları yarıyıldan sonra gelen yarıyıldan da bulundukları dönemin kredi üst limitini geçmemek şartıyla ders alarak öğrenimlerine devam ederler. Bu durumda olan öğrenciler öncelikle (FF) ve (FD) olan başarısız derslerini, sonra alt yarıyıllarda daha önce hiç almadığı derslerini alırlar. İlk defa alınan derslerin saatlerinin çakışması halinde, öğrenciler öncelikle alt yarıyıllardaki dersleri alırlar.

(5) Başarısız olarak geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.

(6) Yarıyıl esası uygulamasında en az iki yarıyıl, yıl esası uygulamasında ise en az iki yıl sonunda AGNO’su 3,50 ve üstünde olan öğrenciler geçtikleri sınıfın derslerinin yanında ön şartlı veya bağlantılı şartlı olmayan bir üst sınıf ders/derslerini de alabilir. Bunun için öğrencinin gelmiş olduğu sınıfa kadar olan bütün derslerini almış olması ve başarısız dersinin bulunmaması gerekir. Üstten alınan dersler ile beraber alınan toplam kredi miktarı 16 ncı maddenin altıncı fıkrası uyarınca belirlenmiş olan kredi miktarından fazla olamaz. Bu kapsamda üst sınıftan hangi derslerin alınabileceği ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Sınavlar

MADDE 24 – (1) Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl/yıl sonu sınavı, mazeret sınavı, mezuniyet için üç ders sınavı ve muafiyet sınavından ibarettir. Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınavı: İlgili birimin eğitim-öğretim programında öngörülen dersin yarıyılı/yılı içinde yapılan sınavdır.

b) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yıl sonunda yapılan bitirme ve bütünleme sınavlarıdır. Bunlardan;

1) Bitirme sınavı: Yarıyıl/yıl sonunda yapılan sınavdır.

2) Bütünleme sınavı: Koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılan sınavdır.

c) Mazeret sınavı: Koşulları yerine getirmesine rağmen ara sınava geçerli bir nedenle giremeyen bir öğrencinin, süresi içerisinde bir dilekçe ile beyan ettiği mazeretinin ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmesi üzerine ara sınav yerine yapılan sınavdır.

ç) Mezuniyet için üç ders sınavı: Kayıtlı olduğu diploma programındaki eğitimini tamamlayan ancak mezuniyet için en fazla üç derse kadar başarısız (FF) dersi bulunan öğrenciler veya bütün derslerden başarılı olmasına rağmen mezuniyet için gerekli AGNO koşulunu sağlayamayan öğrenciler için, yarıyıllık ya da yıllık olmasına bakılmaksızın bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde yapılan sınavdır. Mezuniyet için aranan AGNO’yu sağlamak amacıyla yapılan sınavlara ancak DD veya DC notu alınan derslerden girilebilir. Daha önce alınmamış veya devamsızlıktan kalınan ders/dersler için üç ders sınavı hakkı yoktur. Mezuniyet için üç ders sınavı her yarıyıl için bir defa açılır.

(2) Muafiyet sınavı: İlgili birim kurulu önerisi ve Senato kararı ile muafiyete tabi tutulması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında açılan sınavdır.

(3) Sınavlar, birimler tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre belirlenen zaman ve yerlerde yapılır. Ancak ara sınav dışında yarıyıl/yıl başında belirlenen bazı dönem içi etkinlikler, belirli bir sınav programına ve ilâna bağlı olmadan da yapılabilir. Gerek görüldüğünde sınavlar, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile mesai saatleri dışında veya millî ve dinî bayramlar haricindeki Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur.

(4) Sınavlar, Üniversite bina ve tesislerinde yapılır. Ancak, dersin durum ve ihtiyacına göre ilgili birim yönetim kurulu kararı ile sınavlar, Üniversite bina ve tesisleri dışında da yapılabilir.

(5) Sınavların yazılı olarak yapılması esastır. Ancak, durum ve ihtiyaca göre ilgili birim yönetim kurulu kararı ile sınavlar, yazılı ve sözlü/uygulamalı ya da sözlü/uygulamalı olarak da yapılabilir.

(6) Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan veya kopyaya yardım edenler ile sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi sırasında kopya yaptığı ya da yardım ettiği tespit edilen öğrenciler o sınavdan sıfır (0) almış sayılır.

(7) Sınav kâğıtları ve/veya kayıtları ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen kurallara göre iki yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda bir tutanak düzenlenmek suretiyle imha edilir.

Ara sınavlar

MADDE 25 – (1) Bir günde, ilgili eğitim ve öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok üçünün ara sınavı yapılabilir.

(2) Tekrarlanan dersler dahil mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu, sıfır (0) sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır.

(3) Ara sınavlara girilmemesi, yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılmaya engel değildir.

Yarıyıl/yıl sonu sınavları

MADDE 26 – (1) Her dersin yarıyıl/yıl sonu sınavları, okutulduğu yarıyılın/yılın sonunda yapılır. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girebilmek için;

a) Teorik derslerin en az %70’ine katılmak,

b) Uygulamalı derslerde, uygulamaların en az %80’ine katılmak ve başarılı olmak,

zorunludur.

(2) Koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler o ders için açılacak bütünleme sınavına girebilir. Bu öğrencilerin o yarıyıl/yıl içi sınav ve çalışmalarına ait notları aynen geçerli kabul edilir. Bu durumda dersten alınan son başarı notu, bitirme sınavına ait önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transkript) yansır.

Sınav notlarına itiraz

MADDE 27 – (1) Öğrenciler, ara sınav sonuçlarının ve 100 üzerinden değerlendirilerek belirlenen yarıyıl/yıl sonu sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içinde, ilgili birimin öğrenci bürosuna bir dilekçe ile başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekan veya müdür sınav kağıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Sınavın ilgili olduğu anabilim/bilim dalında tek öğretim üyesi varsa, bu komisyonun diğer üyeleri, sınava girilen dersin yakın olduğu derslerin öğretim üyeleri arasından dekan veya müdür tarafından seçilir.

(2) Komisyon, en çok üç iş günü içinde itirazları kesin olarak sonuçlandırır.

(3) Harfli olarak ilan edilen başarı notları ilan edildikten sonra, herhangi bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

Azamî süreler ve öğrencilik statüsü

MADDE 28 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azamî dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azamî yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azamî sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azamî dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azamî iki yıldır.

(2) Azamî süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Azamî süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin bitirme ve bütünleme sınav dönemlerinin ardından yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adlarıyla tüm dersler için kullandırılır. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde iki eğitim-öğretim yılı, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(4) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli AGNO şartını sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem, yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(5) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

(7) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(8) Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz. Yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceği için kaydı dondurulan öğrencilerin bu sürelerinin öğrenim süresinden sayılmaması, yurt dışına giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport kayıtlarını ilgili birimlere ibraz etmelerine bağlıdır.

Kayıt dondurma

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir:

a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca eğitim ve öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle Yükseköğretim Kurulu kararınca eğitim ve öğretime ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülkî idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii âfetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi,

d) Öğrencinin tutukluluk hali,

e) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin olması,

f) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

g) İlgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.

(2) Kayıt dondurma her defasında, bir veya iki yarıyıl/bir yıl olmak üzere öğrencinin toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar olabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise kayıt dondurma, bu hallerin süresi kadardır.

(3) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri verilmez. Kayıt dondurma halinde öğrencinin öğrenim süresi ve ek süresi işlemez. Öğrencinin kaydı, ilgili birim yönetim kurulu kararında belirtilen yarıyıl/yıl kadar dondurulur. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılır. Kayıt dondurma süresince öğrenci eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara katılamaz. Öğrenci, mazereti bittiğinde kaldığı yerden eğitim ve öğretime devam eder.

İlişik kesme ve ayrılma

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Öğrencilerin Üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi kendi ayrılma talepleri üzerine de olabilir. Bu takdirde öğrencilerin kayıtlı bulundukları birimlere yazılı olarak talepte bulunmaları yeterlidir.

(3) İlişiği kesilen öğrencilere, daha önce kayıtlı bulundukları birimin öğrenci bürosuna bir dilekçe ile başvurmaları halinde, durumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece lise diploması arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

(4) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı yükseköğretim kurumunun yazısı üzerine ilgili birime gönderilir. Gönderilen belgelerin tümünün birer fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

Diploma

MADDE 31 – (1) İlgili birimin öğretim planında yer alan derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli; dört yıllık lisans programları için en az 240, beş yıllık lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlar için en az 300, altı yıllık lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlar için ise en az 360 AKTS krediyi tamamlamış, AGNO’su en az 2,00 düzeyinde olan ve ilgili birim tarafından belirlenen diğer tüm çalışmaları tamamlamış öğrenci, koşullu başarılı dersleri var olsa dahi öğrenimini bitirmiş sayılır ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından mezuniyeti onaylanarak kendisine ilgili programın diploması verilir.

(2) Üniversiteden mezun olanlara, mezuniyet derecesini, AGNO’sunu, devam ettikleri bölüm veya program ile aldıkları ders, proje, laboratuvar ve bitirme projesini, bitirme ödevini, başarı notlarıyla birlikte gösteren bir not durum belgesi (transkript) verilir.

(3) Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus olmak üzere öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Mezuniyet tarihi öğrencinin başarılı olduğu son sınava girdiği tarih, staj zorunluluğu olan programlarda stajın bittiği tarihtir.

Ön lisans diploması

MADDE 32 – (1) Meslek yüksekokullarının öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli en az 120 AKTS krediyi tamamlamış, AGNO’su en az 2,00 düzeyinde olan ve ilgili birim tarafından belirlenen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, koşullu başarılı dersleri olsa dahi öğrenimini bitirmiş sayılır ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından mezuniyeti onaylanarak kendisine ilgili birimin önlisans diploması verilir.

(2) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre önlisans diploması verilir.

(3) Mezuniyet tarihi öğrencinin başarılı olduğu son sınava girdiği tarih, staj zorunluluğu olan programlarda stajın bittiği tarihtir.

Diploma eki

MADDE 33 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, ilgili birimlerce hazırlanıp Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca onaylanan diploma eki verilir. Bu belgede, öğrencinin öğrenimi süresince almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve AKTS kredileri ile standart diploma eki bilgileri yer alır.

(2) Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.

Onur ve yüksek onur öğrencisi

MADDE 34 – (1) Bulundukları yarıyıl/yıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, AGNO’su 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi; 3,50-4,00 arasında olanlar ise yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl/yıl sonunda ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.

(2) Tüm derslere ilişkin AGNO’su, 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur listesine; 3,50-4,00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu durumları not durum belgesinde (transkript) belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 35 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler en fazla iki yarıyıl süreyle bu üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Öğrencilerin değişim programları kapsamında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlerinin, öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın teklifi, varsa bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulu kararı ile önceden belirlenir. Derslerin isim olarak birebir örtüşmesi gerekmez. Ancak içerik ve öğrenme çıktıları açısından en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilmesi gerekir. Gidilen üniversitenin AKTS’sine uygun olması kaydıyla seçilen derslerin toplam kredisinin bir yarıyıl için 30 AKTS olması hedeflenir.

(3) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında; öğrencinin aldığı ve başarılı olduğu derslere ait sınav notları aynen kabul edilerek; kredileri de gösterilmek suretiyle bu derslerin orijinal isimleri ile birlikte öğrencinin not durum (transkript) belgesine işlenir.

(4) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri; ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili birim kurulu kararı ile yürütülür. Öğrencilere, seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir not durum (transkript) belgesi verilir. Başarılı olunan derslerin toplam kredisinin 30 AKTS’den az olması durumunda başarısız ders veya eksik olan kredi yerine öğrenci kendi bölümünde almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve varsa bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulunca onaylanan dersleri alır.

(5) Üniversiteler arasında ikili anlaşmalara dayalı olarak ortak programlar ve benzeri programlar mevzuata uygun olarak açılabilir.

(6) Değişim programları kapsamında alınan ancak notla değerlendirilmeyip başarılı/başarısız veya yeterli/yetersiz olarak değerlendirilen ders/derslerin, başarılı veya yeterli olarak belgelendirildiği durumlarda ilgili ders/derslerden muaf (M) olunur. Bu ders/dersler not durum belgesinde (transkript) (M) ile gösterilir.

Giyim ve genel görünüş

MADDE 36 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

Etkinliklerde görevlendirme

MADDE 37 – (1) Spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve yarışmalar gibi etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu öğrenciler, anılan süreler içinde giremedikleri sınavlara, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihe göre girer.

Engelli öğrenciler

MADDE 38 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili birim yönetim kurulu, engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.

Tebligat

MADDE 39 – (1) Öğrencilere resmî olarak yapılması gereken her türlü tebligat, öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli ve taahhütlü olarak yapılmak ve ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu kayıtlı olduğu birime makul süre içerisinde yazılı olarak bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrenciler, birimlerinde mevcut adreslerine tebligat yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili birim yönetim kurulu ve ilgili birim kurulu kararları uygulanır.

İntibak

MADDE 41 – (1) İntibak ile ilgili iş ve işlemlerde, ilgili birim yönetim kurulu kararları uygulanır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılından önce Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler için; AGNO’su yeterli düzeyde olan ve ilgili birim tarafından belirlenen tüm çalışmaların tamamlanmış olması halinde 31 inci ve 32 nci maddelerde belirtilen mezuniyet için gerekli AKTS kredileri aranmaz.

(2) 2010-2011 Eğitim ve Öğretim Yılından önce kayıtlı olan öğrenciler için AGNO başarı baraj notu 1,8 olarak uygulanır.

(3) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci maddesi yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından azamî sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü yürütür.