16 Ağustos 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30511

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinin Ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 1 – Odadan uyarı ve para cezaları beş yıl, Odadan ihraç dışında süreli meslekten men cezaları on yıllık zamanaşımına tabidir. Zamanaşımı süreleri cezanın uygulanmasından itibaren başlar.

Zamanaşımı süresi dolan meslek mensubunun cezası, yukarıdaki fıkrada yazılı süre içerisinde disiplin cezası almamış olması halinde silinir ve sicil dosyasındaki disiplin bölümü çıkarılarak yenisi düzenlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.