14 Ağustos 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30509

YÖNETMELİK

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/7/2010 tarihli ve 27636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü, 37 nci  ve 44 üncü maddelerinde yer alan “Bülent Ecevit” ibareleri “Zonguldak Bülent Ecevit” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Fakültenin lisans düzeyindeki eğitim-öğretim programlarına, programların özelliklerine göre; TYT (Temel Yeterlilik Testi) puanına göre veya TYT puanı ve özel yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci kabul edilir. Ön kayıt ve yetenek sınavlarının yürütülmesine ilişkin esaslar, sanat dallarına göre adaylarda aranacak genel ve özel koşullar, ön kayıt ve kesin kayıt sırasında adaylardan istenecek belgeler Senato tarafından belirlenir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/7/2010

27636

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/5/2011

27945

2-

26/9/2011

28066

3-

9/7/2012

28348

4-

5/2/2013

28550

5-

6/7/2015

29408