14 Ağustos 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30509

YÖNETMELİK

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/10/2009 tarihli ve 27371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 3 üncü  ve 46 ncı maddelerinde geçen “Bülent Ecevit” ibareleri “Zonguldak Bülent Ecevit” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında ve 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “staj,” ibareleri ile 10 uncu maddesinin başlığı ve birinci fıkrasında geçen “/staj” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler, klinik uygulama sonu sınavına girebilmek için sınıflarına göre yapmakla yükümlü oldukları pratik veya yaptıkları klinik uygulama çalışmalarını; ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Öğrencilerin yapmakla sorumlu oldukları bu çalışmalar, ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca hazırlanacak program gereği Fakülte Kurulu kararı ile eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “stajlar” ibaresi “klinik uygulamalar” ve son cümlesinde geçen “staj/stajları” ibareleri “klinik uygulama/klinik uygulamaları” olarak, 24 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında geçen “staj” ibareleri “klinik uygulama” olarak, 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında geçen “stajlar” ibaresi “klinik uygulamalar” ve “stajı” ibaresi “klinik uygulamaları” olarak, 27 nci maddesinin başlığı ile birinci fıkrasında geçen “staj” ibareleri “klinik uygulamaları” olarak, 28 inci maddesinde geçen “stajlarda” ibaresi  “klinik uygulamalarında”, “staj” ibareleri “klinik uygulama” ve “stajı” ibaresi “klinik uygulaması” olarak, 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “stajları” ibaresi “klinik uygulamaları” olarak ve 41 inci maddesinde geçen “staj” ibaresi “klinik uygulama” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Teorik derslerin %30’undan, uygulamalı dersler, klinik uygulamalar ve laboratuvarların %20’sinden daha fazlasına katılmayan öğrenciler mazeretlerine bakılmadan devamsız sayılır. Bu durumdaki öğrenciler o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavlarına ve klinik uygulama sonu sınavına alınmaz. Ayrıca, sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi temsilen görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süre devamsızlıktan sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bütünleme sınavına girme hakkı olmayan öğrencilere tek ders sınav hakkı tanınmaz.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/10/2009

27371

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

9/5/2010

27576

2-

26/5/2011

27945

3-

26/9/2011

28066

4-

9/7/2012

28348

5-

5/2/2013

28550

6-

22/1/2014

28890

7-

6/7/2015

29408