14 Ağustos 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30509

YÖNETMELİK

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü, 27 nci ve 36 ncı  maddelerinde yer alan “Bülent Ecevit” ibareleri “Zonguldak Bülent Ecevit” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“Konservatuvarda dersler; zorunlu dersler, seçmeli dersler, ortak zorunlu dersler, önkoşullu dersler ve bireysel yapılan dersler olmak üzere beş gruptan oluşur:”

“ç) Önkoşullu dersler: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesi gereken derslerdir. Önkoşullu dersler, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

d) Bireysel yapılan dersler: Öğrenciye mesleki bilgi ve beceri kazandırmaya ve desteklemeye yönelik bireysel olarak yapılması bölüm ve anasanat dalı başkanlıklarınca teklif,  Konservatuvar Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen derslerdir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin kayıt oldukları tarihten itibaren esas meslek dersleri, yardımcı meslek dersleri ve ortak zorunlu derslere en az %70 oranında devam etmeleri zorunludur. Esas meslek dersleri hariç, tekrarlanan derslerde daha önce devam koşulu yerine getirilmişse Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile ara sınavlara girmek kaydıyla devam koşulu aranmayabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Öğrenci her yarıyılın başlamasından önce, akademik takvimde belirtilen sürede ve Rektörlükçe belirlenen yöntemle danışmanının denetiminde alacağı dersleri belirler.

(2) Birinci sınıfta öğrenime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür.

(3) Bir yarıyılda, danışman onayı ile 30 kredilik ders alınır. Ancak zorunlu hallerde 30 kredinin altında ders alınabilir.

(4) Öğrenci, ders kayıt işlemlerinde, önceki yarıyıl/yıllardan hiç almadığı veya başarısız olduğu zorunlu dersleri öncelikle almak zorundadır.

(5) Bir yarıyılda 30 krediye ek olarak AKTS yüküne bakılmaksızın en fazla iki ders daha alınabilir.

(6) Danışman onayı ile ders alarak program yaptıran öğrenci, akademik takvimde belirlenen ders alma ve bırakma günlerinde yine danışman onayı ile yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç diğer dersleri bırakabilir. Yeni alınan dersler için geçen süre devamsızlık olarak sayılır.

(7) Ders alma ve bırakma günlerinden sonra öğrenci hiçbir şekilde üzerine ders alamaz ve/veya üzerindeki dersi bırakamaz.

(8) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak almadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez, girse de notu iptal edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ara sınavlar dışında kalan sınavların yapılacağı yer, gün ve saatleri akademik takvime uygun olarak Müdürlükçe tespit edilir ve sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Ara sınavların sayı ve tarihleri ile birden fazla ara sınavın ara sınav notuna katkı oranı ise dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir ve dönemin ilk ayı içinde Bölüm Başkanlıkları tarafından ilan edilir.

(2) Sınavlar; ilanda belirtilmek suretiyle yazılı veya sözlü veya hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı olarak yapılabilir. Zorunlu hallerde Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Yazılı ve uygulamalı (görsel ve işitsel)  sınav evrakları dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından en az iki yıl saklanır. Öğrenciler sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleriyle yönetimce istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Sınav sonuçları, Rektörlüğün belirlediği yöntemle ilgili birimlerce ilan edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için; genel sınav veya bütünleme sınav notunun 100 tam puan üzerinden en az 65 puan olması gerekir. Öğrencinin derslerden başarılı sayılabilmeleri için başarı notunun, 100 tam puan üzerinden en az 65 (CC) olması gerekir.

(3) Azami öğrenim süresinin sonunda ek sınav hakkı verilen son sınıf öğrencileri, yıl içi notlarına bakılmadan, ek sınavlarda tüm derslerde en az 65 (CC) puan almaları halinde o dersi başarmış sayılır.”

“(4) Serbest seçmeli dersler (Alan dışı seçmeli dersler) ve ortak zorunlu derslerinin başarı notları 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(2) Öğrencinin derslerinde başarılı olabilmesi için başarı notunun, 100 tam puan üzerinden en az 65 ve (CC) olması gerekir. 65 puanın altında not alan öğrenciler (FF) notu ile değerlendirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Öğrenciler maddi hata gerekçesi ile Müdürlüğe yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Sınav sonuçlarına itirazlar sınav sonucunun ilanından itibaren en geç yedi gün içinde yapılır. İtiraz Müdürlükçe ilgili bölüm başkanlığına iletilir. İlgili ders sorumlusu ya da ilgili komisyon tarafından yeniden yapılacak değerlendirmenin sonucu bölüm başkanlığınca Müdürlüğe bildirilir. İtiraz süresinin bitiminden sonra sınav sonucuna yapılacak itirazlar ve ders sorumlusu öğretim elemanı ya da ilgili komisyon tarafından talep edilecek not değişiklikleri işleme konulmaz. Süresi içinde yapılan not değişikliği talepleri, en geç onbeş gün içinde, Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılarak Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Konservatuvar tarafından yapılan sanatsal ve kültürel etkinliklerde görev alan öğrenciler ilgili anasanat/bölüm başkanlığının önerisi ile görevli oldukları sürece Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından izinli sayılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ders gruplarının uygulanması

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 25 inci maddelerdeki ders grupları,  devam zorunluluğu, ders alma ve ders tekrarı, sınavlar, sınavların uygulanması, sınav sonuçlarının ilanı, ders başarı notunun belirlenmesi, notlar ve katsayıları, itiraz ve notların kesinleşmesi, izinler ile ilgili hükümler, değişiklik tarihinde Devlet Konservatuvarında kayıtlı olan tüm öğrencilere uygulanır.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/8/2009

27333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/5/2011

27945

2-

26/9/2011

28066

3-

9/7/2012

28348

4-

30/7/2012

28369

5-

5/2/2013

28550

6-

2/8/2013

28726

7-

6/7/2015

29408