5 Ağustos 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30500

YÖNETMELİK

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2015 tarihli ve 29326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ekleme-bırakma

MADDE 22 – (1) Derslerin ekleme-bırakma işlemleri yarıyılın ilk iki haftası içinde yapılır. Öğrenciler bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir veya yenilerini ekleyebilir.

(2) Öğrenciler ilk iki yarıyıla ait dersler ile daha önceki yarıyıllarda hiç alınmayan ve/veya alınıp devamsızlık nedeniyle başarısız olunan dersleri bırakamazlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bir dersten alınan A+ ile C arasındaki notlar dersin başarılı; D ve D+ notları dersin şartlı başarılı olarak tamamlandığını; F notu ise dersten başarısız olunduğunu gösterir. Ayrıca; not belgesinde geçici süre ile EL, I ve not belgesinde görünen P, G, R harfleri kullanılır. Harflerin anlamları aşağıda gösterilmiştir:

1) EL: Öğrencinin ilgili dersin yarıyıl sonu sınavı için izinli sayıldığını gösterir.

2) I: Proje, bitirme ödevi ve benzeri çalışmaları içeren derslerde yapması gerekenleri, devam ve sınavlar hariç, mazereti nedeniyle zamanında yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bu çalışmalar ilgili yarıyıl sonu sınavlarının/proje sunumlarının bitiminden itibaren iki hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile en fazla iki hafta daha uzatılabilir. Süresinde sonuçlandırılmayan dersler için I notu F’ye dönüşür.

3) IA: Öğrencinin devamsızlıktan dolayı başarısız sayıldığını gösterir.

4) G: Türkçe bölümlerde yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olunan dersler ile diğer yükseköğretim kurumlarından alınan ve ağırlıklı not karşılığı olmayan ancak ilgili yükseköğretim kurumunun not sistemine göre başarılı olduğu “Yeterli/Başarılı/Geçer” şeklinde gösterilmiş olan dersleri belirtir. Not ortalamalarına katılmaz.

5) P: Başarılı olunan kredisiz dersler ve başarı ile tamamlanan zorunlu stajlar için kullanılır, not ortalamalarına katılmaz.

6) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.

7) NC: Öğrencinin ders planında bulunmayan herhangi bir kredili dersin kredisiz olarak alınması durumunda bu dersin kredi bilgisi yerine NC yazılır. Dersten başarılı olanlara P, başarısız olanlara F verilir.

8) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir. Telafi edilenler başarı notuna, edilmeyenler F’ye dönüşür.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/4/2015

29326

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/8/2015

29459

2-

15/1/2016

29594

3-

8/11/2016

29882

4-

18/3/2017

30011

5-

19/3/2018

30365