5 Ağustos 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30500

YÖNETMELİK

Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/10/2017 tarihli ve 30197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aksaray Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Eşdeğer ders: Adı, AKTS kredisi ve içeriği denk olan veya adı ve/veya AKTS kredisi farklı olmakla birlikte içeriğinin en az yüzde sekseni aynı olan dersi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim-öğretim planları, ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul kurulunun uygun görüşü ve Senatonun onayıyla kesinleşir. Eğitim-öğretim planlarında yapılacak değişikliklerin, her yıl en geç Haziran ayı sonuna kadar Senatoya sunulması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencinin bir dersten muaf olabilmesi için başarılı olduğu dersin, eğitim-öğretim planındaki bir derse eşdeğer ders olması gerekir. Birden fazla başarılı olunmuş dersler birleştirilerek eğitim-öğretim planındaki bir derse eşdeğer ders olması sağlanabilir. Başarılı olunmuş bir dersin eğitim-öğretim planındaki birden fazla derse eşdeğer ders olması sağlanabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2017

30197