4 Ağustos 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30499

YÖNETMELİK

Eskişehir Teknik Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlı fakültelerin, enstitülerin, yüksekokulların ve meslek yüksekokullarının ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının yaz okulunda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci,  14 üncü  ve ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),

b) Anabilim dalı: Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerdeki anabilim dallarını,

c) Birim: Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

ç) Birim kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu birim kurulunu,

d) Birim yönetim kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

e) Bölüm: Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulundaki bölümleri/programları,

f) GNO: Genel Not Ortalamasını,

g) Rektör: Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Eskişehir Teknik Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesini,

ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

i) Yaz okulu: Bu Yönetmelik esasları uyarınca Üniversitede yaz aylarında yapılan eğitimi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Yaz okulu açılması

MADDE 4 – (1) Birim yönetim kurulunun teklifi, Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda açılabilecek dersler ve uygulama koşulları, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Yaz okuluna katılıp katılmamak öğrencinin isteğine bağlıdır.

(2) Yaz okulu akademik takvimi, bu Yönetmelikte belirtilen süreler dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir.

Süre ve dersler

MADDE 5 – (1) Yaz okulu eğitim süresi, sınavlar dâhil olmak üzere 5 haftadan az olamaz.

(2) Yaz okulunda geçen süre, eğitim-öğretime ilişkin azami sürenin hesabında dikkate alınmaz.

(3) Yaz okulunda açılacak dersler için güz veya bahar yarıyılı ders planında yer alan toplam saat ve AKTS kredileri esas alınır.

Başarı durumunun değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Yaz okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında ayrı bir yarıyıl olmayıp bahar yarıyılının devamı niteliğindedir. Yaz okulunda ders alan öğrencinin GNO’su, yaz okulunda oluşan harf notları da dikkate alınarak yeniden hesaplanır.

(2) Bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenci için yaz okulu ayrı bir yarıyıl olarak kabul edilir.

(3) Bahar yarıyılında öğrencilik hakkı saklı tutulan öğrenci, isterse yaz okulundan ders alabilir.

Ders açılması

MADDE 7 – (1) Yaz okulunda açılacak ön lisans/lisans dersleri, ilgili bölümlerin/programların; lisansüstü dersler ise ilgili enstitü anabilim dalının önerisi, ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Kayıtlar

MADDE 8 – (1) Yaz okulu öğrenci kayıtları, en geç yaz okulu başlangıcından önceki hafta içinde yapılır.

(2) Yaz okulundan ders almak isteyen öğrenci, ilgili mevzuat hükümlerine göre yaz okulu öğretim ücretini ödemekle yükümlüdür.

(3) Öğrenci, yaz okulunda açılan ön lisans/lisans derslerinden en çok 20 AKTS kredilik derse, yaz okulu sonu itibarıyla mezun durumundaki öğrenci veya Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencisi en fazla 25 AKTS kredilik derse, lisansüstü öğrencileri ise en fazla 30 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir.

(4) Öğrenci, başka yükseköğretim kurumlarında açılan ve içerik ve kredi eşdeğerliği kabul edilen derslere de üçüncü fıkradaki sınırları aşmamak koşuluyla kayıt yaptırabilir. Ancak yaz okulunda Üniversitede açılan bir ders yerine, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmedikçe başka bir yükseköğretim kurumunda açılan bir ders alınamaz. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan dersin/derslerin, kredinin/kredilerin ve notun/notların öğrencinin not durum belgesine işlenmesi ilgisine göre; Eskişehir Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği veya Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(5) Yaz okulunda dersler başladıktan sonra ders ekle/sil/çekilme işlemleriyle ilgili talepler dikkate alınmaz.

Devam zorunluluğu

MADDE 9 – (1) Yaz okulunda, Eskişehir Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre derslere devam zorunluluğu vardır.

Mazeret sınavı

MADDE 10 – (1) Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden biriyle sınavlara katılamayan öğrenciye, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir.

Kayıt iptali

MADDE 11 – (1) Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden birine dayalı olarak istekte bulunan öğrencinin yaz okulu kaydı, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla iptal edilebilir. Kaydı iptal edilen öğrencinin, yaz okulu öğretim ücreti iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde Eskişehir Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği veya Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.