2 Ağustos 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30497

YÖNETMELİK

Munzur Üniversitesinden:

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tunceli Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin adı “Munzur Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Munzur Üniversitesinde uygulanan yaz okulu eğitim-öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Munzur Üniversitesinde yaz okulu öğretimi yapan; fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarında uygulanacak hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Senato: Munzur Üniversitesi Senatosunu,

b) Üniversite: Munzur Üniversitesini,

c) Yaz okulu: Munzur Üniversitesi fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarında uygulanacak yaz okulu eğitim-öğretimini,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Munzur Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen şartları sağlamak kaydıyla, bir üst yarıyıl/yıl derslerini,”

“(3) Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, toplam on iki krediyi aşmamak üzere, en fazla üç ders alabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yaz okulunda ders alan öğrencilere Munzur Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Munzur Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/8/2016

29806