1 Ağustos 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30496

YÖNETMELİK

Yaşar Üniversitesinden:

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, ders izlencesinde açıkça belirtilen dönem boyunca tamamladıkları sınav, ödev ve diğer çalışmalarının sonuçlarına göre, her dersin öğretim elemanı (öğretim üyesi/öğretim görevlisi) tarafından bir harf notu ile belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/10/2016

29849