30 Temmuz 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30494

YÖNETMELİK

Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Balıkesir Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kadın yaşamı, geleceği ve sorunlarına bölgesel ve evrensel çözümler getirmek için yurt içinde ve yurt dışında birey olarak kadın ve kadının rollerine ilişkin her alanda araştırma ve incelemeler yapmak ve etkinliklere katılmak,

b) Kadının kendi gözünde ve toplumda değerinin ve durumunun geliştirilmesi için kadın konularına duyarlı ve ilgili çalışmalar yapan birimlerle işbirliği içinde bulunmak, kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlemek,

c) Üniversitenin ilgili birim ve bölümlerinin işbirliği ile özel ya da resmi kuruluşlarla birlikte projeleri desteklemek ve yürütmek, kadın sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmalarda bulunmak, yayınlar çıkarmak ve konuyla ilgili olarak toplumla Üniversite arasındaki koordinasyonu sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kadınla ilgili toplumsal, kültürel, ekonomik, hukuki ve politik konular ile çalışma hayatı, sağlık, toplumsal cinsiyet gibi konularda yaşam boyu eğitime katkı sağlamak,

b) Yurt içinde ve yurt dışında kadın çalışmalarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek, bu çalışmaların sonuçlarını bilimsel yayınlarla akademik çevrelerle ve kamuoyu ile paylaşmak,

c) Yapılan araştırmalar ve Merkezdeki akademik kadronun uzmanlık alanları doğrultusunda, kadın sorunlarının çözümü için öneriler geliştirmek ve bu çözüm önerilerini ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyu ile paylaşmak,

ç) Kadınla ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepler yönünde inceleme ve araştırma yapmak, yaptırmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek, yapacağı etkinliklerle ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Toplumsal yapı içerisinde kadını daha güçlü, bilgili ve eşit kılmak için Balıkesir’de ve ülke genelinde çalışmalar yapmak,

e) Atatürk ilke ve devrimleri ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

f) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak,

g) Kadın konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,

ğ) Kadın konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak,

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin kuruluş amacına uygun bir bilim dalında tam gün görev yapan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Müdürü değiştirebilir. 

(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi yerine vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

d) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,

e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek,

f) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektörün görevlendireceği dört üye ile Müdürden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görevlendirmelerdeki usule göre üyelerin görev süresi uzatılabilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süre için bir başka öğretim elemanı görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine her ay en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Müdürün kullandığı oy yününde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve değerlendirmek,

b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

c) Merkez çalışmaları için çalışma grupları kurmak ve görevlendirmek, çalışma gruplarının çalışmalarını takip etmek,

ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek, karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak,

d) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

e) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak,

g) 2547 sayılı Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından belirlenen Üniversite öğretim elemanı üç kişi ile Üniversite dışından konuyla ilgili çalışmaları ve deneyimi bulunan kişiler arasından istekleri halinde seçilen en az üç, en fazla altı kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri seçilir.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

(4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun kabulü ile gerektiğinde Üniversite dışından konu ile ilgili kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek,

b) Kadın sorunları ve çözüm önerileri konusunda faaliyet ve proje önerileri geliştirmek, Merkezin yürüttüğü Üniversite içi ve dışı faaliyetlere katkı sunmak,

c) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez çalışma grupları ve görevleri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından ve bu konuda uzmanlaşmış diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Görevi tamamlanan çalışma grubu, görevinin tamamlanmasından sonra ilgili raporu Müdüre sunar.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.