29 Temmuz 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30493

YÖNETMELİK

Beykoz Üniversitesinden:

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU ÖĞRENME UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykoz Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Beykoz Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Beykoz Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Beykoz Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Beykoz Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Beykoz Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversite bünyesinde yer alan ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar dışında, öğrenciler ve toplumun her kesiminden ve yaş grubundan bireylere öğrenme ihtiyacı duydukları alanlarda her türlü eğitim ve öğretim programı, ulusal ve uluslararası ilgili standartlara uygun olarak kurs, seminer, sertifika programı, danışmalık hizmetleri ve etkinlikler düzenlemek; Üniversitenin ulusal ve uluslararası kamu, özel sektör, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesine çalışarak bu kuruluşlarla iş birliğine dayalı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversitenin, ekonominin çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren özel, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerini geliştirerek, bu kurum ve kuruluşlarla iş birliğine dayalı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

b) İhtiyaç duyulan konularda; eğitim ve sertifika programları açmak, kurslar, seminerler, konferans ve etkinlikler düzenlemek.

c) Yurt içi ve dışındaki üniversiteler ile Merkezin amaçlarına uygun iş birliği yapmak.

ç) Ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimlerini düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

d) Eğitim, sertifika ve benzeri programları Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile ilişkilendirerek, iç ve dış kalite yaklaşımları ile bu programların tanınmasını kolaylaştırmak.

e) Faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.

f) Düzenlenen faaliyetlerle ilgili ihtiyaç halinde yayınlar yapmak.

g) Faaliyetlerini diğer merkezlerle birlikte koordine etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından, en çok iki kişi Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak ve Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Merkezin düzenlediği program ve faaliyetlerin amaçlarına uygun ve başarılı gerçekleştirebilmesi için gerekli önlemleri almak.

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet plan ve programlarını hazırlamak.

e) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

g) Merkez adına, Üniversite içi ve dışında her türlü iş birliği ve iletişimi sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere; toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Herhangi bir nedenle bu süre tamamlanmadan boşalan üyeliklere aynı usulle yeni üyeler seçilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile salt çoğunlukla toplanır ve toplantı gündemini görüşerek toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre farklı şehirlerde Merkeze ait şubeler veya eğitim, danışmanlık ve benzeri birimler oluşturulmasına ilişkin karar almak.

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak.

f) Merkezin vereceği katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşulları ile gerekli düzenlemeler, faaliyetlerle ilgili görevlendirmeler ve faaliyetlerde katkısı bulunan elemanlara yapılacak ödemelerle ilgili konuları karara bağlamak ve bu kararları Rektörlüğün onayına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün talebi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyeti, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykoz Üniversitesi Rektörü yürütür.