26 Temmuz 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30490

YÖNETMELİK

Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetim organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YİÜSTUAM): Yüksek İhtisas Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyeti: Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 –  (1) Merkezin amaçları; Türkiye’de sivil toplum bilincinin ve sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi için, araştırmalar, incelemeler, bilimsel toplantılar ve yayınlar ile bilimsel veriler eşliğinde sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, projeler oluşturmak, model uygulamalar yapmak ve bu uygulamalara katkıda bulunmak, sivil toplum ile ilgili her türlü konuda çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sivil toplum, kar amacı gütmeyen sektör, hükümet dışı kuruluş ve üçüncü sektör olarak adlandırılan alanlarda bilimsel araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmak.

b) Türkiye’de ve dünyada sivil toplum bilincinin gelişmesine yönelik kamusal tartışmalarda görüş bildirmek.

c) Sivil toplum kuruluşlarının siyasal, kültürel, ekonomik ve toplumsal alanlarda oynadığı rolleri değerlendirmek ve bunlara ilişkin öngörülerde bulunmak.

ç) Sivil toplum kuruluşlarının daha etkin, verimli ve sürdürülebilir hizmet üretmelerine yönelik çalışmalarda bulunmak veya katkı sağlamak.

d) Türkiye’deki ve başka ülkelerdeki sivil toplum araştırma ve uygulama merkezleriyle iş birliği yapmak ve ortak çalışmalar gerçekleştirmek.

e) Sivil toplumun değişik boyutlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında projeler geliştirmek ve uygulamak.

f) Sivil toplum konusunda ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılar ve eğitim seminerleri düzenlemek, sertifika programları açmak, çalıştaylar yapmak, düzenlenen toplantılara katılmak, danışmanlık hizmetleri sunmak ve bu tür etkinlikleri desteklemek.

g) Çeşitli konularda toplumu bilinçlendirmek amacıyla çeşitli projeler hazırlamak ve sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından, üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir kişi; Müdürün önerisi ile Rektör tarafından, üç yıl süre için Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür Yardımcısı, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür Yardımcısı; Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder, Müdürün verdiği işleri ve Yönetim Kurulu toplantılarında kurulun sekreterliğini yapar. Vekalet süresi altı ayı aştığı takdirde, yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ile denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek.

ç) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile üç yıllık süre için, Rektör tarafından görevlendirilen toplam dört üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; ayda bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin plan ve programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin çalışma alanıyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş birliğinin usul ve esaslarını belirlemek.

ç) Merkezin eğitim, araştırma, uygulama, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hallerde, Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda uzmanlık ve deneyim sahibi olan, Üniversite içinden beş ve Üniversite dışından yurt içi veya yurt dışında konu ile ilgili kamu veya özel kuruluşlardan iki olmak üzere yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeliğinin süresi üç yıldır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak, istişare nitelikli görüşler sunmak ve öneriler geliştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektör ve Mütevelli Heyeti tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Mütevelli Heyeti kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürütür.