25 Temmuz 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30489

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KUDÜS ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kudüs ve Beytülmakdis hakkında bilimsel çalışmalar yapmak ve geliştirmek, böylece bu alanın Türkiye’de ve uluslararası alanda bir disiplin olarak ortaya çıkmasını sağlamak,

b) Kudüs ve Beytülmakdis bölgesi ile ilgili bilgi toplamak, üretmek, işlemek ve yaymak,

c) Uluslararası düzeyde uzmanlaşmış, profesyonel akademisyenler yetiştirmek ve akademik kabiliyetleri geliştirerek faaliyetlerde bulunmak,

ç) Kudüs topraklarında konuşulan Arapça ve İbranice gibi dillerin öğretilmesine de olanak sağlamak,

d) Kudüs ve Beytülmakdis ile ilgili akademik etkinlikleri organize etmek,

e) Türkiye’de ve İslam dünyasında Kudüs çalışmalarının kurumsallaşmasını sağlamak,

f) Türkiye’de ve uluslararası alanda araştırmacıların alanla ilgili bilimsel çalışmalar yapmalarına aracı olmak,

g) Beytülmakdis ve Kudüs hakkında disiplin içi ve disiplinler arası çalışmaların yapılmasını teşvik etmek,

ğ) Merkez aracılığıyla Üniversitede Beytülmakdis çalışmaları alanında ön lisans ve lisansüstü programlar açılmasını sağlamak,

h) İlgili kurum ve kuruluşlarla antlaşmalar yapıp ortak programlar ve projeler yapmak,

ı) Türkiye’de ve uluslararası alanda Kudüs sorunu ve Beytülmakdis hakkında akademik, kültürel, dini ve siyasi farkındalık oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Alanla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel araştırmalar yapmak, projeler üretmek/yürütmek; yürütülmekte olan projelere ortak olmak, sempozyumlar, konferanslar, çalıştaylar, seminerler, sertifika programları düzenlemek, toplumdaki her kesimi, doğrudan ya da uzaktan eğitim yoluyla bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, bu amaçla kurulmuş benzeri merkezlerle iş birliği yaparak onların aracılığıyla ve diğer uluslararası kurumlarla ortaklaşa sertifikalı uzaktan eğitim ve ön lisans seviyesinde ulusal ve uluslararası programlar düzenlemek,

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde programlar geliştirmek ve uygulamak, Merkezin amaçları doğrultusunda kamuya ve özel sektöre yönelik bilimsel araştırmalar yapmak; projeler hazırlamak, uygulamak ya da yürütülmekte olan projelere katılmak,

c) Üniversitenin Hacı Bayram Veli Araştırmaları Enstitüsünün Beytülmakdis çalışmaları alanında yüksek lisans ve doktora programları açmasına katkı sağlamak,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışındaki benzeri kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, Kudüs-i Şerif ve Beytülmakdis çalışma konularıyla ilgili ders, kurs, konferans, seminerler verilmesini sağlamak, proje, sempozyum, çalıştay, kongre ve sertifika programları düzenlemek, anılan konularda öğrencilerin tezler hazırlamasını özendirmek ve gerekli desteği sağlamak,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda, ilgili literatüre ve akademik çalışmalara dayalı ulusal ve uluslararası düzeyde süreli ve süresiz yayın etkinliğinde bulunmak, bilimsel raporlar hazırlamak, çalışma konuları kapsamında danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

e) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmek için gerekli faaliyetleri planlamak, düzenlemek ve yürütmek,

f) Uluslararası düzeyde akademisyenleri davet edip geçici süreli programlar yapmak, yürütülmekte olan projelerin özelliğine göre, kurum dışından ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanı ve uzmanların hizmetlerinden yararlanmak,

g) Topluma ulaşmak için merkez aracılığıyla sosyal faaliyetler düzenlemek ve merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür üç yıl süre ile Üniversitenin konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolduğunda tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla görevinin başında olamayacağı durumlarda görevi sona erer. Müdürün görev süresi bittiğinde veya görevinden ayrıldığında, yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini ve denetimini sağlamak,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

d) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği yapmak,

e) Merkez bünyesinde personel görevlendirmesi ile alakalı teklifleri Rektöre sunmak,

f) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programlarını uygulamak,

g) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

ğ) Çalışmalarla ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkezde, Yönetim Kurulu üyeleri veya diğer öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle görevden ayrılmaları halinde yerine yenisi aynı usulle kalan süreyi tamamlamak üzere görevlendirilir. Görev süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdür yardımcılarının bulunmadığı hallerde, Yönetim Kurulu üyeleri kıdem sırasına göre Müdürlüğe vekâlet eder.

(4) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak,

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek,

c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma alanıyla ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının en az salt çoğunluğu ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır. Oyların eşit çıkması durumunda Müdürün olduğu taraf lehine karar alınır.

(4) Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Gerekli görülen zamanlarda Müdürün veya en az üç üyenin çağrısı üzerine toplanarak Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,  

b) Merkezin faaliyet alanına giren araştırma, yayın ve öğretim konularında karar vermek,  

c) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek, 

ç) Merkezin genel strateji ve politikalarını belirlemek, düzenlenecek olan programlarla alakalı faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve değerlendirmesini yapmak,

d) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek Müdüre raporlar sunmak,

e) Müdürün hazırlayacağı faaliyet raporunu görüşmek ve değerlendirmek,

f) Program ve önerileri değerlendirerek bu programların açılıp açılmayacağına karar vermek,

g) Kudüs araştırmaları programları ile bu programlarda verilecek olan katılım, başarı belgesi veya sertifika gibi belgelere ilişkin esasları düzenlemek,

ğ) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.