20 Temmuz 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30484

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL VE DOĞA ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/3/2017 tarihli ve 30002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üniversitesi Tarımsal ve Doğa Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları ile birlikte ilgili fakülte ve yüksekokulların konu ile doğrudan ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilecek iki öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Merkez Müdürünün değişmesi ya da görevinden ayrılması ile Yönetim Kurulundaki öğretim üyelerinin de görev süresi sona erer. Süresi biten ya da süresi dolmadan görevden ayrılan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/3/2017

30002