19 Temmuz 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30483

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAŞLILIK ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/11/2010 tarihli ve 27754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, bu Yönetmelikte tanımlanan görevlerini yerine getirebilmek için Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; ilgili bilim dallarında bilgi, deneyim ve eser sahibi uzman bilim insanları ve istekleri halinde bu alanlarla ilgili çalışmalarda bulunan kurum-kuruluşlarını temsil eden üyeler ile sivil toplum temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen en çok on üyeden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır ve salt çoğunluk aranmadan tavsiye niteliğinde kararlar alır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/11/2010

27754