18 Temmuz 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30482

YÖNETMELİK

Eskişehir Teknik Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ PİLOTAJ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümünde uygulanacak eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Bölüm Başkanı: Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü Başkanını,

c) Değişim programları: Yurt içindeki/yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla protokol çerçevesinde yürütülen programları,

ç) Dekanlık: Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığını,

d) DNO: Dönem not ortalamasını,

e) Fakülte: Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesini,

f) Fakülte Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Kurulunu,

g) GNO: Genel not ortalamasını,

ğ) Kredili sistem: Başarı notunun bağıl olarak değerlendirildiği sistemi,

h) Öğrenci İşleri Birimi: Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri Birimini,

ı) Program: Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümünün 4 yıllık lisans programını,

i) Rektör: Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörünü,

j) Senato: Eskişehir Teknik Üniversitesi Senatosunu,

k) Sertifika programı: Eskişehir Teknik Üniversitesinde bir uzmanlık alanına yönelik, bağımsız olarak açılan ve dersleri; önlisans ve lisans programlarına transfer edilemeyen programı,

l) Uçuş eğitim el kitabı: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kullanımı onaylanmış eğitim el kitabını,

m) Uçuş Kurulu: Uçuş eğitim el kitabında amacı, yapısı ve yetkileri belirtilmiş olan Pilotaj Bölümü Uçuş Değerlendirme Kurulunu,

n) Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesini,

o) Yandal programı: Üniversitede bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen koşulları taşıması kaydıyla Üniversite içinde ayrı bir lisans programı anlamını taşımayan, diploma programı yerine geçmeyen ve belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersin başarılması karşılığında sertifika verilen programı,

ö) Yönetim Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı

MADDE 4 – (1) Bir öğretim yılı, dönem sonu sınavlarıyla birlikte her biri 16 haftadan oluşan güz ve bahar yarıyıllarını kapsar. Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir.

(2) Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun onayıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda açılacak dersler ve uygulama koşulları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(3) İkinci ve üçüncü evrelerde meteorolojik, teknik ve benzeri koşullara bağlı olarak meydana gelebilecek fiili uçuş ders saatleri kaybının telafisi konusunda karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

(4) Gerektiğinde hafta sonunda ve idari tatil günlerinde de teorik ve uygulamalı uçuş dersleri yapılabilir.

Öğretim esasları

MADDE 5 – (1) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme göre yürütülür.

(2) Ders planlarında yer alacak dersler, programdan çıkarılacak dersler ve bunların yerine intibakı yapılacak dersler; Fakülte Kurulu önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Dersler; teorik derslerden ve atölye, laboratuvar, staj ve pratik çalışma gibi uygulamalar ile uygulamalı derslerden oluşur. Birinci evredeki dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Fakülte Kurulu kararıyla derslerin bir bölümü yıl esasına göre de düzenlenebilir. İkinci ve üçüncü evrelerde teorik derslerin uygulama esasları, Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Dersler, birim yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla Üniversite ve şehir dışında da yapılabilir. Bu derslerin planlanmasına ilişkin esaslar, Fakülte Kurulu tarafından kararlaştırılır ve Senato tarafından onaylanır.

(5) Bazı dersler sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği gibi bazı dersler hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Ancak bu dersler için öğrencilerden ek katkı payı ve öğrenim ücreti talep edilmez.

Öğrenim süresi

MADDE 6 – (1) Öğrencilere öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan program süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç 8 yarıyıldır. Meteorolojik koşullar, uçuş emniyeti ve ulusal/uluslararası sivil havacılık kurallarına bağlı olarak öğrenim süresinin 8 yarıyılı aşması durumunda, aşan süre Yönetim Kurulu kararıyla program süresine dâhil edilir. Bu süre; öğrencinin, kayıtlı olduğu programa ilişkin dersleri almasıyla başlar ve öğrencinin kaydını yaptırmaması/yenilememesi, program süresinin işlemesini durdurmaz. Program süresinin sonunda mezun olamayan öğrencilerden, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümlerine göre katkı payı/öğrenim ücreti tahsil edilir.

(2) Programdaki derslerini tamamlayan ancak zorunlu stajını henüz yapmayan öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç azami süre 14 yarıyıldır. Azami süre sonunda da mezun olamayan öğrenciden, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre ödemekle yükümlü olduğu katkı payı/öğrenim ücreti tahsil edilir. Bu durumdaki öğrenci, derslere ve sınavlara katılım hakkı dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Yabancı dil hazırlık süresi azami 2 yıl olup bu süre, program süresi ve azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Değişim programları kapsamında yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar, program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

Ek sınav hakkı

MADDE 7 – (1) Azami süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine; programdan mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden geçer not aldığı hâlde 2,00 GNO’yu sağlayamadığından ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere ve/veya derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, dönem içi ve dönem sonu sınav yükümlülüklerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen (hazırlık sınıfı dâhil) öğrencilere ve/veya not ortalamasını sağlayamayan ara sınıf öğrencilerine, Senato tarafından kabul edilen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi ile ilgili uygulama esasları çerçevesinde ek sınav hakkı verilir.

Dersler ve stajlar

MADDE 8 – (1) Dersler, derslerin haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredi değerleri ile yarıyıllara göre dağılımı, Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Derslerin kredileri, öğrencilerin iş yükü dikkate alınarak belirlenen AKTS kredileridir.

(2) Bazı dersler için Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla önkoşul konulabilir. Öğrencinin önkoşullu bir dersi alabilmesi için bağlantılı dersi başarmış olması gerekir.

(3) Bir dersten AA harf notu alan öğrenci, bu dersi tekrar veya bu dersin yerine başka bir dersi alamaz.

(4) Staj/stajlar; öğrencinin tercih edeceği ilgili kamu kurumları/kuruluşları ile özel kuruluşlarda Senato tarafından belirlenen çerçevede yapılır.

(5) Uygulamalı derslerin ve stajların nasıl uygulanacağı, Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Evreler

MADDE 9 – (1) Dersler; hazırlık sınıfı dışında, 3 evre hâlinde düzenlenir. Bunlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Birinci evre; genel kültür dersleri ve temel havacılık derslerinin verildiği, 3 safhadan oluşan temel eğitim evresidir.

b) İkinci evre; uçuş öncesi yer dersleri, görerek hava hareketleri, görerek seyrüsefer uçuşu ve simülatör derslerinin verildiği evredir. Bu evre, aşağıdaki safhalardan oluşur:

1) İntibak uçuş safhası, yalnız uçuş safhası, görerek hava hareketleri ve seyrüsefer uçuş safhası,

2) Temel uçuş dersleri,

3) İntibak ve temel alet uçuş safhası ve gece uçuşu.

c) Üçüncü evre; uçuş öncesi yer dersleri ile alet uçuşu, IFR seyrüsefer uçuşu, gece uçuşu, çift motorlu uçaklarla uçuş ve simülatör derslerinin verildiği evredir. Bu evre, aşağıdaki safhalardan oluşur:

1) Radyo alet ve radyo alet seyrüsefer teorik ders safhası,

2) Radyo alet ve radyo alet seyrüsefer uçuş safhası,

3) MCC uçuş ve çok motorlu yer ders safhası,

4) Çok motorlu uçuş safhası.

(2) Herhangi bir evreyi başaramayan öğrenci, bir üst evreye devam edemez. Öğrenci sayısının fazla olduğu ve meteorolojik koşulların uçuşa uygun olmadığı dönemlerde; ikinci ve üçüncü evrelerdeki görevlerde öğrenciler, safha takibi yapılmaksızın kendi evrelerinin içinde karışık olarak uçabilir.

Yeni kayıt

MADDE 10 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan aday, Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre kaydını yaptırır. Bu esaslara uymayan ve/veya katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen adayın kaydı yapılmaz.

(2) Kayıt için gerekli belgelerden e-Devlet üzerinden doğrulanabilenler adaydan istenmeden adayın kaydı yapılır. E-Devlet üzerinden sorgulanamayan/doğrulanamayan belgelerin ise aslı veya Üniversite tarafından onaylanan örneği kabul edilir.

(3) Kesin kayıt işlemlerini yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Kayıt yenileme ve ders kaydı

MADDE 11 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre kaydını yeniler. Kayıt yenileme esaslarına uymayan veya ödemesi gereken katkı payı/öğrenim ücreti varsa bunları ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez.

(2) Öğrenci; danışmanının onayını almak kaydıyla güz ve bahar yarıyıllarında en çok 45, yaz okulunda açılan derslerden ise en çok 25 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir.

(3) Öğrenci, akademik danışmanın onayını alarak ilgili dönemin ekle/sil haftası içinde ders değiştirebilir; ders bırakabilir veya yeni derse/derslere kaydolabilir.

(4) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ekle/sil haftasından sonraki 3 hafta içinde danışmanının onayıyla sadece bir dersten çekilebilir.

Danışman

MADDE 12 – (1) Her öğrenci için Bölüm Başkanının önerdiği öğretim elemanı, dekan tarafından akademik danışman olarak görevlendirilir. Danışman; öğrenciyi her yarıyıl başında ders seçimi sürecinde bilgilendirir, akademik durumunu öğrenciyle birlikte değerlendirdikten sonra derse/derslere onay verir. Danışman ayrıca; öğrenciyi öğrenimi boyunca izler, üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer ve benzeri konularda bilgilendirir ve yönlendirir.

(2) Danışman, ekle/sil haftasında ve dönem boyunca çalışma odasında bulunacağı saatleri ile haftalık ders programını ilan eder. Ekle/sil haftasında geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olan danışman, durumunu bir yazıyla Bölüm Başkanlığına bildirir. Bölüm Başkanı, bu danışmanın yerine kayıt süresince bir öğretim elemanının geçici danışman olarak Dekanlık tarafından atanmasını sağlar ve bunu ilgili öğrencilere duyurur.

Devam zorunluluğu

MADDE 13 – (1) PLT ve HUK kodlu derslere devam zorunluluğu %100, diğer derslere devam zorunluluğu ise en az %70’tir. PLT ve HUK kodlu dersler için Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlerden biriyle başvuru yapan öğrenciye Yönetim Kurulu kararıyla telafi dersi yapılır. Bir dersten devam koşulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenci, o dersin dönem sonu sınavına giremez. Uygulamalara devam esasları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu tarafından Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen bir öğrenci, Rektörlük onayından sonra bu süreler içinde izinli sayılır. Bu tarihlerde öğrenci devam edemediği derslerden devamlı sayılır. Bir dersten devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci, o dersin dönem sonu ve varsa bütünleme sınavına giremez.

Kredi ve not transferi

MADDE 14 – (1) Üniversiteye yatay geçiş/dikey geçiş yapan veya daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olup Üniversiteye yeni kaydolan öğrenciler ile değişim programlarıyla yurt içinde/yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna giden öğrencilerin ders kredi ve not transferleri yapılır. Öğrenci daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarı notu veya başarı notu karşılığı en az DD veya YT harf notu olan dersleri için GNO’su 2,00’ın altına düşmeyecek şekilde kredi ve not transferi talebinde bulunabilir. Kredi ve not transfer talebinde bulunacak öğrenci (hazırlık sınıfı öğrencisi dâhil), kredi ve not transferine esas oluşturacak belgeleri bir dilekçeyle kesin kayıt yaptırdığı ilk dönemin derslerinin başlangıcından itibaren 2 hafta içinde bir dilekçeyle Dekanlığa vermek zorundadır. Yönetim Kurulu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğrencinin kredi ve not transferlerine ilişkin taleplerini; tüm öğrenim süresini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlar.

(2) Değişim programlarıyla yurt içinde/yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna giden, ve/veya yatay/dikey geçiş yapan öğrencilerin kredi ve not transferi; ilgili mevzuat çerçevesinde karara bağlanır.

(3) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini daha önceden başarmış öğrenci, kredi ve içerik bakımından eşdeğer olmak kaydıyla bu dersten/derslerden GNO koşulu aranmaksızın kredi ve ders transferi talebinde bulunabilir.

(4) Dikey Geçiş Sınavıyla (DGS) yerleşen öğrencinin GNO’su, önlisans programından alınan ve lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında alınan dersler üzerinden hesaplanır.

(5) DGS’yle yerleşen öğrencinin; mezuniyet koşullarını sağlamak üzere alacağı ek dersi/dersleri için geçecek süre, azami öğrenim süresinden sayılır.

Not durum belgesi

MADDE 15 – (1) Not durum belgesinde (Transkriptinde); öğrencinin aldığı tüm dersler, harf notları, DNO’ları ve GNO’su ile başarı durumunu gösteren açıklamalar yer alır.

Yabancı dil hazırlık

MADDE 16 – (1) Bölümde isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 17 – (1) Öğrenimine devam eden ve güz/bahar döneminde mezuniyet aşamasında olan öğrenci; Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla içeriği ve kredisi eşdeğer dersi/dersleri, o dönemde açılmamış olması veya ders çakışmasının olması koşuluyla diğer yükseköğretim kurumlarından alabilir.

(2) Öğrenciler, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından ders/dersler alabilir.

(3) Alınan dersin/derslerin kredi ve notlarının transferi, Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

(4) Yurt içindeki/yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların Üniversitenin harf başarı notlarına dönüştürülmesine ilişkin esaslar, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 18 – (1) Her ders için yazılı olarak en az 1 dönem içi sınavı ile dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılır. Bununla birlikte uygulamalı dersler için sadece dönem sonu sınavı yapılabilir. Yönetim Kurulu, sınavın/sınavların sözlü veya pratik çalışma olarak yapılmasına karar verebilir. Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Dönem sonu sınavı uygulamalı yapılan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz. Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde yapılacak ara sınav/sınavlar ise; yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak gerçekleştirilebilir. Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

(2) Sınav tarihleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve sınavlardan en az 15 gün önce öğrencilere ilan edilir.

(3) Öğrencinin, bir dersin dönem sonu sınavına ve bütünleme sınavına girebilmesi için devam koşulunu yerine getirmesi zorunludur.

(4) Öğrencinin her bir dersten başarısı, dönem içi notuyla/notlarıyla dönem sonu sınavının/bütünleme sınavının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi notları; ara sınavı notu/notları ve/veya ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur.

(5) Başarı notu; dönem içi ve dönem sonu notlarıyla, notların yüzdelik bilgileri dikkate alınarak hesaplanır. Bütünleme sınavı olması durumunda ise başarı notu hesaplanırken dönem sonu sınavı yerine bütünleme sınav notu değerlendirmeye alınır. Bütünleme sınavı sonunda oluşan harf notu için de dönem sonu sınavı sonucuna göre belirlenen harf notu aralıkları kullanılır.

(6) Dersin dönem sonu sınavına girme koşulunu sağlamasına rağmen sınava girmeyen ya da girdiği dönem sonu sınavı sonunda harf notu FF veya YZ olan öğrenciye, bütünleme sınav hakkı verilir.

(7) Ara sınav/sınavlara ve bütünleme sınavı olmayan derslerin dönem sonu sınavlarına Senatonun belirlediği haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrencilere, Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavı yapılan derslerde; her ne sebeple olursa olsun dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(8) Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için sınavların sona erdiği tarihi izleyen 3 işgünü içinde mazeretini gösterir belgeyi, bir dilekçeyle birlikte kayıtlı olduğu birime teslim etmesi gerekir.

(9) Ortak kodlu ve çok gruplu derslerin sınavları ortak yapılır. Derslerin harf notu aralıkları dersi veren öğretim üyelerinin ortak kararıyla belirlenir.

(10) Dersten sorumlu öğretim elemanı, sınav notlarını öğrenci bilişim sisteminde onayladıktan sonraki 5 işgünü içinde sınav evrakını Öğrenci İşleri Birimine teslim eder. Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren en az 2 yıl süreyle saklanır.

(11) Uçuş öncesi yer derslerinin sınavları, Yönetim Kurulu kararıyla yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Fiili uçuş derslerinin sınavları, fiili olarak uçakta ve simülatörde gerçekleştirilir. Ara uçuş kontrolleri, meteorolojik ve teknik koşullara göre uygun günlerde yapılır.

(12) Fiili uçuşa ait safhalarda, Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli bir nedenle uçuşa katılamayan öğrencilerin, uçuşu bıraktıkları safhalara ait hakları da saklı tutulur. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler, o ders veya dersler için ilan edilen sınav tarihinden en az 3 işgünü önce mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçeyle Dekanlığa başvurmak zorundadır.

Başarı değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Derslerin ara ve dönem sonu sınavları, ödev, uygulama gibi değerlendirmelerin türü ile yüzdelik bilgileri; dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk 2 haftası içinde öğrenci bilişim sistemi veri tabanına girilerek internet üzerinden dersin tanıtım sayfasında öğrencilere duyurulur.

(2) Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %30’dan az, %60’tan fazla olamaz. Sadece dönem sonu sınavı yapılan uygulamalı derslerde, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı %100’dür.

(3) Öğrencinin ders başarısı, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanı tarafından harf notlarından biriyle belirlenir.

(4) Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayıları şunlardır:

Harf notu         Katsayısı

AA                   4,00

AB                   3,70

BA                   3,30

BB                   3,00

BC                   2,70

CB                   2,30

CC                   2,00

CD                   1,70

DC                   1,30

DD                   1,00

FF                    0,00

(5) Bu harf notlarına ek olarak;

a) ÇK: Çekildi,

b) DV: Devam ediyor,

c) DZ: Devamsız,

ç) EK: Eksik,

d) KL: Kaldırıldı,

e) SD: Sorumlu değil,

f) YT: Yeterli (katsayısı olmayan ve not ortalamasına katılmayan),

g) YZ: Yetersiz (katsayısı olmayan ve not ortalamasına katılmayan)

harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir. Bu notlardan;

1) ÇK harf notu; öğrencinin ekle/sil haftasından sonraki 3 hafta içinde, danışmanın onayıyla çekildiği ders için kullanılır.

2) DV harf notu; bir dönemden uzun süren bir dersin ilk döneminin sonunda, derse devam etmekte olan öğrenciye verilir.

3) DZ harf notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrenciye verilir. Bu öğrenci, dönem sonu/bütünleme sınavına giremez. DZ notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir.

4) EK harf notu; uygulamalı derslerde, dersin gereklerini zamanında yerine getiremeyen öğrenciye verilir. EK harf notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar not durum belgesinde gösterilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönem içinde tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrencinin EK harf notu, Yönetim Kurulu kararıyla o dersin harf notu aralıklarına göre yeni bir harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması durumunda ise EK harf notu, Yönetim Kurulu kararıyla o ders için hangi harf notu aralıkları kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ harf notuna dönüştürülür.

5) KL harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.

6) SD harf notu; mezuniyet için gerekli seçmeli veya mesleki seçmeli ders kredisini tamamladıktan sonra fazladan aldığı seçmeli veya mesleki seçmeli dersten/derslerden çekilen öğrenciye verilir.

7) YT ve YZ harf notları; Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilebilmesi için kullanılır. Başarılı öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.

(6) GNO’su en az 2,00 olan öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için bu dersten YT, DD veya üstünde bir harf notu alması gerekir.

(7) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencinin not durum belgesine hazırlık sınıfı için “sorumlu değil” ibaresi yazılır.

(8) Acil durum derslerinin sınavlarında harf notu YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak verilir. Günlük uçuş sırasında öğrencinin acil durum uygulamasındaki başarısızlığında o günkü uçuşu iptal edilir. Uçuş iptali, bir evre boyunca 3 kez tekrarlanırsa öğrenci Uçuş Kuruluna sevk edilir.

(9) İkinci ve üçüncü evredeki yer dersleri ve uçuş uygulaması derslerinin herhangi bir aşamasında başarısız olan öğrenci safha sonu beklenmeksizin Uçuş Kuruluna sevk edilir. Ayrıca uçuş disiplinsizliği yapan ve uçuşa uyum gösteremeyen öğrenci, bulunduğu safhanın sonu beklenmeden Uçuş Kuruluna sevk edilir.

(10) Uçuş Kuruluna sevk edilen öğrenci hakkında Uçuş Kurulunun vereceği rapora göre Yönetim Kurulu, uçuş uygulaması eğitiminin tekrarı veya öğrencinin Üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi yönünde karar verir.

Not ortalamaları ve ders alma

MADDE 20 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her dönem sonunda DNO ve GNO ile belirlenir. Not ortalaması; not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam ederken bölüm/program değiştiren öğrencinin GNO’su; önceki bölümünde/programında aldığı ve intibakı yapılan derslerin harf notlarıyla devam etmekte olduğu bölümde/programda harf notu oluşan tüm dersleri dikkate alınarak hesaplanır.

(3) GNO hesaplanırken tekrar edilen zorunlu veya seçmeli dersin en son notu ve kredisi; seçmeli dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin notu ve kredisi esas alınır.

(4) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her dönemin sonunda GNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. Yaz okulundan ders alınması durumunda GNO, derslerin yaz okulunda oluşan harf notları da dikkate alınarak hesaplanır.

(5) Zorunlu derslerden FF, YZ veya DZ harf notu olan öğrenci; bu dersleri, ders planında gösterilen döneminde, yarıyılı en küçük olandan başlayarak tekrar almak zorundadır. Öğrenci kendi dönemi dışında açılan bir dersi istemesi durumunda alabilir. Seçmeli bir dersten FF, YZ veya DZ harf notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla bu ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir.

(6) Güz veya bahar dönemi sonunda 2,00 GNO’yu sağlayamayan öğrenciye, akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci, yaz okulunda veya takip eden dönemde GNO’sunu 2,00’ye yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkar. Ancak bu durumdaki öğrenci FF, YZ ve DZ harf notu olan derslerini, ders planında gösterilen güz ve bahar dönemlerinde tekrar almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri, kendi dönemi dışında açılması durumunda isterse alabilir. Akademik yetersizlik uyarısı alan ve GNO’sunu takip eden dönemde de 2,00’ye yükseltemeyen öğrenci ise bir sonraki dönemde FF, YZ ve DZ harf notu olan dersleriyle birlikte akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren harf notu CC’nin altında olan dersleri de tekrar etmek zorundadır. Tekrar ettiği dönem sonunda 2,00 GNO’yu sağlaması durumunda öğrencinin ders tekrarı sona erer.

(7) Uçak ve simülatör ile yapılan uçuş uygulaması derslerinin başarı notu, uçuş el kitabında tanımlanan uçuş fişleri esas alınarak belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 21 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz; sadece maddi hata nedeniyle sınav sonuçlarının Üniversitenin internet sayfasında ilanını izleyen 5 iş günü içinde yazılı olarak Dekanlığa yapılır ve incelendikten sonra Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Özel disiplin suçları

MADDE 22 – (1) Uçuş disiplinsizliği nedeniyle Uçuş Kuruluna sevk edilme nedenleri şunlardır:

a) Uçuş öğretmeninin, uçuş eğitim el kitabında belirtilmiş olan görevlerle ilgili talimatlarına uymamak,

b) Yalnız uçuşlarda, kendisine ayrılan çalışma bölgesi dışına çıkmak,

c) Yalnız uçuşlarda, uçuş fişinde işaretli hareketlerin dışında hareketler yapmak,

ç) Alçak uçuş ve akrobasi yapmak,

d) Alkol, uyuşturucu vb. alışkanlığı olmak,

e) Alkol ve/veya uyuşturucu alarak uçuşa çıkmaya teşebbüs etmek,

f) Uçak performansının limitleri dışında hareketler denemek,

g) Kule, Yaklaşma Kontrol ve Saha Kontrol gibi hava trafik otoriteleri tarafından verilmiş talimatlara bilerek uymamak.

(2) Uçuş disiplinsizliği suçlarından herhangi birini işleyen öğrenci, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerinden ayrı değerlendirilir. Bu suçlar nedeniyle Uçuş Kuruluna sevk edilen öğrenci hakkında Uçuş Kurulunun suçu sabit görmesi hâlinde Yönetim Kurulu, öğrencinin Üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi yönünde karar verir.

Uçuşa uyumsuzluk

MADDE 23 – (1) Uçuşa uyumsuzluktan dolayı Uçuş Kuruluna sevk edilme nedenleri şunlardır:

a) Uçuştan çekilme ve fobi gibi nedenlerle programı aksatıcı şekilde uçuştan uzaklaşmak,

b) Baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma gibi öğrencinin uçuş görevlerini yerine getirmesini engelleyecek fizyolojik engeller veya psikolojik davranış bozukluklarının olması.

(2) Uçuş uyumsuzluğundan dolayı Uçuş Kuruluna sevk edilen öğrenci hakkında Uçuş Kurulunun vereceği rapora göre Yönetim Kurulu, öğrencinin eğitime devamı veya Üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi yönünde karar verebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Belgeler ve Kayıt Silme

Yüksek onur ve onur öğrencisi

MADDE 24 – (1) Herhangi bir dönemde aldığı en az 30 AKTS kredilik dersi başaranlardan ve DNO’su 3,50 veya üzeri olan normal öğrenim süresindeki öğrenciler yüksek onur öğrencisi, DNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar ise onur öğrencisi olmaya hak kazanır. Ancak disiplin cezası alan ve/veya FF, YZ, DZ ve EK harf notu olan öğrenci; belirtilen not ortalamasını sağlasa bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi olamaz.

(2) GNO’su 3,50 ve üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi, GNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur öğrencisi olarak mezun olur. Ancak disiplin cezası alan öğrenci belirtilen GNO’yu sağlasa bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi olarak mezun olamaz.

Kayıt iptali ve kayıt silme

MADDE 25 – (1) Usule aykırı kayıt yaptırdığı tespit edilen öğrencinin kaydı iptal edilir.

(2) Kendi isteğiyle kayıt sildirmek için Dekanlığa dilekçeyle başvuran öğrencinin kaydı silinir.

(3) Sınırsız sınav hakkına sahip öğrencilerden, açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak 3 eğitim-öğretim yılı hiç girmeyenler, bu haktan vazgeçmiş sayılır ve kayıtlı olduğu bölümden ilişiği kesilir.

(4) Azami öğrenim süresi içinde 4 yıl üst üste katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen ve kayıt yenilemeyen öğrencilerin, azami öğretim süresi sonunda Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla kayıt olduğu bölümden ilişiği kesilebilir.

(5) 19 uncu, 22 nci ve 23 üncü maddelerde belirtilen hâllerde ve/veya ilgili mevzuat gereği, 2/6/2017 tarihli ve 30084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY-1)’nde belirtilen koşulları sağlayamaz duruma gelmesi hâlinde öğrencinin kaydı silinir.

İzin ve öğrencilik haklarının saklı tutulması

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin izinli sayılma ve öğrencilik haklarının saklı tutulma işlemleri, Senatonun belirlediği haklı ve geçerli nedenlere dayalı olarak Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Diplomalar ve belgeler

MADDE 27 – (1) Pilotaj bölümünde en az 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan; GNO’su en az 2,00 olan; uçak ve simülatör ile yapılan uçuş uygulaması derslerinin başarı notu en az %75 olan; ÇK, DZ, EK, FF ve YZ harf notu olmayan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye; kayıtlı olduğu programın karekodlu diploması ile not durum belgesi (transkript) verilir.

(2) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.

(3) İkinci evrenin birinci safhasını tamamlayan, en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve 2,00 GNO’yu sağlayarak diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler pilotaj bölümünden kaydını sildirmek koşuluyla önlisans diploması alabilir.

(4) Sertifika programları diploma programı değildir. Böyle bir programı başarı ile tamamlayan öğrenciye/katılımcıya programa ilişkin sertifika verilir. Sertifika programları kapsamında alınan derslerin, ders transferi yapılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.