17 Temmuz 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30481

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

(HASTANE) YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/6/1998 tarihli ve 23379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hastane Başmüdürünün, Sağlık Bilimleri veya İktisadi ve İdari Bilimler/Siyasal Bilgiler/İktisat/İşletme Fakültesi veya eşdeğer yükseköğretim kurumlarından lisans mezunu olması gerekli olup; bu alanlardan en az birinden yüksek lisans ve/veya doktora derecesi bulunması tercih sebebidir. Hastane Başmüdürü,  hastanede görevli 657 sayılı Kanuna tabi personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemekle yükümlü, iş ve işlemlerinde doğrudan Başhekime karşı sorumludur.

Hastane Başmüdürünün görevleri şunlardır:

Başhekimliğe bağlı kurumun idari, mali ve teknik hizmetlerini ilgili mevzuat uyarınca yürütmek.

Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyacını zamanında tespit ederek sağlanması için gerekli tedbirleri almak.

Hastanede görevli 2547 sayılı Kanuna bağlı çalışanları dışındaki personelin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak.

Satın alma, depolama, ambar ve depodan çıkış hizmetlerini yakından izlemek ve gereği gibi yapılmasını sağlamak.

Günlük iaşe tabelalarını kontrol etmek, buna göre ambardan çıkacak veya dışardan gelecek gıda maddelerinin vaktinde mutfağa teslimini sağlamak.

Cihaz, her türlü motor, eşya ve bina onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlamak.

Kurumda gerekli her emniyet tedbirlerini almak ve uygulanmasını izlemek.

Hastanenin periyodik, istatistik, poliklinik ve laboratuvar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenleyerek merciine göndermek.

Sıhhi, idari, mali ve her çeşit evrak ve cetvellerin kurumca zamanında düzenlenip, ait olduğu makama iletilmesini sağlamak.

Bulaşıcı hastalık teşhislerini ve bunlardan ölenleri, ilgili sağlık amirine en seri şekilde bildirmek.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11 – Hastane Müdürünün, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olması gerekir.

Hastane Müdürü, Hastane Başmüdürü ve Hastane Başmüdür yardımcısının kendisine vereceği görevleri yapar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12 - Hastane Müdür Yardımcısının en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olması gerekir.

Hastane Müdür Yardımcısı; Hastane Başmüdürü, Hastane Başmüdür yardımcısı ve Hastane Müdürünün kendisine vereceği görevleri yapar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 15 - Bu Yönetmelikte bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.