16 Temmuz 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30480

YÖNETMELİK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sanat, tasarım ve bilim alanında faaliyette bulunan öğrenci, öğretim elemanı ve mezunların yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilmeleri için ihtiyaç duyulan eğitim, akademik, sektörel bağlantılar ve işbirliği ortamı sağlamak,

b) Sanat, tasarım ve bilim alanlarında yaratıcı ve yenilikçi çalışmalar ile disiplinler arası yaratıcı ve yenilikçi çalışmaları desteklemek ve bu çalışmaları ulusal ve uluslararası ağlar üzerinden paylaşarak toplumun ekonomik, bilimsel ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmak,

c) Öğrencilerin ve araştırmacıların gerek kendi disiplinlerinde, gerekse disiplinler arası dallarda uluslararası çalışmaları takip edebilmeleri ve bu çalışmalara uluslararası düzeyde katkıda bulunmaları için lisans ve/veya lisansüstü programlara dahil edilemeyen konularda, kısa ve/veya uzun süreli yoğun içerikli toplantı, ders, kolokyum, çalıştay, atölye çalışmaları gibi etkinlikler düzenlemek ve böylelikle öğrencilere uluslararası çalışmalarda gerek duyacakları temel altyapının kazandırılmasını sağlamak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:  

a) Öğrenci, öğretim elemanı ve mezunların yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik ve buna bağlı olarak üretim potansiyelini destekleyecek konularda ihtiyaç duyduğu gelişim alanlarını tespit etmek için çalışma ve araştırmalar yapmak,

b) Sanat ve tasarım odaklı sektörlerin güncel ihtiyaçlarını tespit etmek üzere çalışmalar ve araştırmalar yapmak,

c) Sanat, tasarım ve bilim alanlarındaki farklı disiplinler ile etkileşimi teşvik ederek yaratıcılık, yenilikçilik ve buna bağlı olarak üretim potansiyelini desteklemek amacıyla öğrenci, öğretim elemanı, mezunlar ve ilgili sektörleri bir araya getirmek ve işbirlikleri için ortam sağlamak,

ç) Sanat, tasarım ve bilim alanında yaratıcılık, yenilikçilik ve buna bağlı olarak sanat, tasarım ve bilimsel üretim potansiyelini desteklemek amacıyla ders, seminer, toplantı, konferans, çalıştay, kolokyum, sergi, yarışma ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

d) Merkez bünyesinde yürütülen araştırma ve etkinliklerde elde edilen çıktıların yayımlanmasını sağlamak,

e) Öğrenci, öğretim elemanı ve mezunlara proje yazmak ve bu projelere ulusal ve uluslararası fon bulmak konusunda destek vermek, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortaklıklar kurarak bu projeleri hayata geçirmek,

f) Yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik ve kuluçka merkezi konularında faaliyetlere katılmak ve/veya yürütmek,

g) Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim birimleri ile diğer uygulama ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak,

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeydeki ilgili ağlara katılmak, yeni ağlar kurmak ve farklı iletişim platformları ve tematik ağlar üzerinden Merkezin çalışmalarını geniş kapsamlı olarak paylaşmak ve Merkezin uluslararası nitelik kazanmasını sağlamak,

h) Amaçları kapsamında ulusal ve uluslararası, resmî kuruluşlar, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmek ve işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Senatonun önerisi ve Rektörün onayıyla Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından beş yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, kurula başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

b) Merkezin kısa, orta ve uzun süreli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık plan ve programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamak,

c) Merkezde yürütülen programlar için gerektiğinde program koordinatörleri görevlendirmek ve bu programların etkinliklerini planlamak ve denetlemek,

ç) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 10 – (1) Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda çalışmalarda bulunan en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak, beş yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren müdür yardımcıları aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür yardımcıları Müdür ile işbirliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür. Müdürün olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi müdüre vekalet eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Rektörün onayıyla Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından beş yıl için görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki üyeler, Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından aynı usulle yeni üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda, yılda en az iki defa olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

(3) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sanat, tasarım ve bilim alanlarında yaratıcılık, yenilikçilik ve buna bağlı olarak üretim potansiyelini desteklemek amacıyla belirlenen ihtiyaçlara yönelik ders, seminer, toplantı, konferans, çalıştay, kolokyum, sergi, yarışma ve benzeri etkinliklerin hazırlanması, planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi ve işbirliği yapılacak kişiler, kurumlar ve eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak,

b) Sanat, tasarım ve bilim alanlarında araştırma ve danışmanlık plan ve programlarını belirleyerek bunlarla ilgili çalışma grupları oluşturmak,

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliğine yönelik esasları belirlemek,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Rektörün onayına sunmak üzere karara bağlamak,

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaç duyulması halinde, Merkeze katkıda bulunabilecek Üniversite öğretim elemanları ve/veya diğer kurum ve kuruluşların elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi beş yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda bir kez olağan olarak üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapar ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.