16 Temmuz 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30480

YÖNETMELİK

İstanbul Şehir Üniversitesinden:

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/2/2017 tarihli ve 29984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Şehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (ğ) ve (j) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 –  Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Enstitü Müdürü tarafından lisansüstü programlarına ilişkin olarak Enstitü Kuruluna önerilen kontenjan, başvuru ve kabul koşulları karara bağlanıp Senatonun onayına sunulur. Onaylanan lisansüstü programları ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Öğretim dili Türkçe olan programlara başvuran yabancı uyruklu adaylar için Türkçe dil yeterliğini kazanmış olmak veya Senato tarafından belirlenen kurul tarafından yapılacak sınavda başarılı olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üniversiteler arası ve üniversite içi geçiş

MADDE 7 – (1) Üniversiteler arası yatay geçiş yolu ile kabul için değerlendirme jürisinin olumlu kararı ve EYK’nın onayı gerekir. Değerlendirme jürisi başka üniversiteden gelen öğrencinin kredisi transfer edilecek derslerini ve programı tamamlaması için hangi yolu izleyeceğini belirleyen bir intibak raporu hazırlar. Öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu lisansüstü programından aktarabileceği toplam kredi, yatay geçiş yaptığı programda tamamlaması gereken toplam kredinin % 65’ini geçemez. Doktora programına başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencinin yeterlik sınavını Üniversitede alması gerekir.  Yatay geçiş yapan öğrencinin önceki programda geçirdiği sürenin ne kadarının geçiş yaptığı programdaki süresine sayılacağı EYK’ce kararlaştırılır.

(2) 6 ncı maddede yer alan şartları sağlamış bir öğrenci, aynı Enstitünün yüksek lisans programları arasında EYK kararı ile geçiş yapabilir.

(3) Öğrenci, Üniversite içinde daha önce kayıtlı olduğu bir lisansüstü programından bir başka lisansüstü programına 6 ncı maddede yer alan şartları sağlamış olmak kaydıyla geçiş için başvuruda bulunabilir. Aktarılabilecek toplam ders ve kredi tutarı EYK kararı ile belirlenir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yabancı dil yeterlik sınavı ve hazırlık programı

MADDE 8 – (1) Öğretim dili İngilizce olan bir lisansüstü programına kabul edilen aday, Senato tarafından tanınan sınavlardan biri ile İngilizce yeterliğini belgelerse, ilgili programa kayıt yaptırabilir.

(2) Öğretim dili İngilizce olan bir yüksek lisans programına başvuran ve fakat Senato tarafından tanınan bir İngilizce yeterlik sınav sonucu bulunmayan adayın yeterlik durumu Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınavla belirlenir.

(3) Öğretim dili karma olan bir lisansüstü programına başvuran aday, Senato tarafından tanınan sınavlardan biri ile dil yeterliğini belgelerse, ilgili programa kayıt yaptırabilir. Öğretim dili karma olan bir yüksek lisans programına başvuran ve fakat Senato tarafından tanınan bir dil yeterlik sınav sonucu bulunmayan adayın yeterlik durumu yine Senato tarafından belirlenen kurul tarafından yapılacak sınavla belirlenir.

(4) Yabancı Diller Okulu tarafından yapılan İngilizce yeterlik sınavına göre İngilizce düzeyi yeterli bulunmayan adaylar, lisansüstü programına şartlı kabul edilmeleri durumunda, Yabancı Diller Yüksekokulunun kontenjan durumuna göre en fazla iki akademik yıl süresince İngilizce hazırlık programına alınabilir. Dört yarıyıl içerisinde İngilizce yeterliğini sağlayamayan öğrencinin şartlı kabul edildiği programdan ilişiği kesilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisans derecesinden farklı bir alandaki lisansüstü programına başvuran aday, bir akademik yılı geçmeyecek bir bilimsel hazırlık programını tamamlamak şartıyla da kabul edilebilir. Bu program dönem izinleri dışında iki yarıyılı geçemez ve yaz öğretimini kapsamaz. Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler başvuru değerlendirme jürisi tarafından belirlenir. Bu derslerden C ve üzeri alan öğrencilere S notu verilerek başarılı kabul edilir. Bilimsel hazırlık programının bir akademik yıl sonunda tamamlanmaması durumunda öğrencinin lisansüstü programıyla ilişiği kesilir.”

“(3) Bilimsel hazırlık programı derslerinin yanı sıra, bazı lisansüstü programı dersleri de akademik danışmanın önerisi ve EYK kararı ile alınabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kayıt tarihlerinde mazereti bulunan öğrencinin durumu, dilekçeli başvurusu üzerine EYK tarafından incelenir. Mazereti geçerli görülürse, derslere devam edemediği günlerde izinli sayılmak koşuluyla ilgili dönemin ders ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar kendisine geç kayıt imkânı verilebilir. Mazeretinin ilgili yarıyıla ait akademik takvimdeki ders ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar kalkmaması halinde, kayıt hakkı izleyen yarıyıla ertelenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci her dönem başında ders kaydını yapmak ve dönem kaydını yenilemek zorundadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Harf notları dışında, not belgesinde geçici süreli I, NP ve sürekli görünen CW, E, LA, QP, R, S, SP, T, TP, U ve W işaretlerinin anlamları aşağıdaki gibidir:

a) I: Geçerli mazereti nedeniyle dersin bazı gereklerini zamanında yerine getirememiş öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci yarıyıl sonu sınav döneminin bitiminden itibaren iki hafta içerisinde eksik kalan çalışmayı tamamlarsa I notu yerine harf notu verilir. Bu süre içerisinde dersle ilgili eksikler tamamlanmazsa I notu kredili ders için F’ye, kredisiz ders için U’ya dönüşür.

b) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir. Yarıyıl sonu sınav sürecinin bitiminden itibaren iki hafta içerisinde telafi edilenler başarı notuna, edilmeyenler kredili ders için F’ye, kredisiz ders için U’ya dönüşür.

c) CW: Öğrencinin yarıyıl içinde kayıt sildirdiğini gösterir.

ç) E: Muafiyet sınavıyla başarılı olunan dersleri gösterir. Not ortalamasına katılmaz.

d) LA: Öğrencinin yarıyıl içinde izinli sayıldığını gösterir.

e) QP: Doktora yeterlik dersinin devam ettiği anlamına gelir. Not ortalamasına katılmaz.

f) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.

g) S: Başarılı/başarısız ölçeğinde değerlendirilen bir derste, tez veya proje çalışmasında başarılı olunduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz.

ğ) SP: Bilimsel hazırlık programı (önkoşul) derslerini gösterir.

h) T: Başka bir lisansüstü programından transfer kredisi verilen dersleri gösterir. Not ortalamasına katılmaz.

ı) TP: Tez çalışmasının veya bitirme projesinin devam ettiği anlamına gelir. Not ortalamasına katılmaz.

i) U: Başarılı/başarısız ölçeğinde değerlendirilen bir derste, tez veya proje çalışmasında başarısız olunduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz.

j) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İlan edilen notlarda yapılacak herhangi bir değişiklik ilgili EYK’nın kararına bağlıdır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir dil dersinden muaf olmak isteyen öğrenciler için Enstitü tarafından muafiyet sınavı düzenlenebilir. Bu sınavı başaran öğrenciler dersten muaf tutulur.”

“(3) B, B-, C+ ve C alınmış olan dersler de tekrarlanabilir veya seçmeli derslerin yerine başka dersler alınabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yarıyıl sonu sınavı mazeret dilekçeleri EYK tarafından karara bağlanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İzinli sayılma

MADDE 20 – (1) Öğrenci tarafından izin isteğinin ders ekleme-bırakma dönemi sonuna kadar yapılması gerekir. Zorunlu haller dışında ders ekleme bırakma döneminden sonra yapılan izin başvuruları kabul edilmez.

(2) Dilekçe ile mazeret belirterek kayıt yaptırmayan öğrenci, mazereti EYK tarafından kabul edilirse o yarıyıl için izinli sayılır. Zorunlu hallerde EYK bu süreyi toplamda üç yarıyıla kadar uzatabilir. Askerlik hizmetinin bu kapsamda değerlendirilmesi hususu EYK tarafından karara bağlanır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralara göre öğrencinin izinli sayılacağı her dönem için ilgili akademik yıla ait öğrenim ücretinin %5’i ödemesi gerekir. Mücbir sebeplerin varlığı halinde izinli sayılan öğrencinin öğrenim ücreti ödemesi gerekmez.

(4) Öğrenimine devam edecek öğrenci, izin süresi sonunda ve normal kayıt döneminde kaydını yaptırmak zorundadır. İki yarıyıl izin almış öğrenci birinci dönem sonunda Üniversiteye dönmek isterse EYK’ya dilekçeyle başvurması gerekir.

(5) İzinli geçen süreler öğrenim sürelerine dahil edilmez.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yeni girişli öğrencilerin, daha önce bir başka yükseköğretim kurumundan almış ve bir diploma programına saydırmamış oldukları dersler için Enstitü tarafından intibak raporu hazırlanır. Buna göre saydırılması istenen kredi, yüksek lisans programının gerektirdiği toplam kredi yükünün %65’ini aşamaz. Öğrencilerin bu talepleri için en geç ikinci yarıyıl ders kayıt döneminin sonuna kadar Enstitüye dilekçeyle başvurmaları gerekir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede bu nitelikleri taşıyan öğretim üyesi yoksa, Senatoca belirlenen ilkelere göre EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez danışmanını gerektiriyorsa, Üniversite kadrosu dışından da, en az doktora derecesine sahip, ikinci danışman atanabilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve doksan AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersine alınması gereken yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir.”

“(5) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi, akademik danışmanının önerisi ve EYK’nın onayıyla aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekir:

a) Diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından en fazla üç ders alabilir.

b) Diğer bir diploma için kullanılmamış olması koşuluyla, daha önce, başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programından aldığı dersleri geçerli saydırabilir. Bu durumda öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu programdan aktarabileceği toplam kredi, tamamlaması gereken mezuniyet kredisinin % 65’ini geçemez.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Yüksek lisans öğrencileri;

a) Kayıtlı olunan program çerçevesinde alınması gereken yüksek lisans derslerinin en az 3,00 GNO ile başarılması,

b) Tezli programda tezin, tezsiz programda dönem projesinin başarıyla tamamlanması ve otuz gün içerisinde Enstitünün belirlediği diğer mezuniyet yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

c) Yüksek lisans tezinin jüri tarafından, dönem projesinin ise danışman tarafından kabul edilen ve biçim yönünden de uygun bulunan kopyalarının Enstitüye teslim edilmesi,

durumunda EYK kararı ile mezuniyet hakkı kazanırlar.

(2) Mezuniyet tarihi, tezli programda tezin, tezsiz programlarda ise dönem projesinin imzalı nüshalarının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Doktora programlarında, Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için azami dört ders seçilebilir.”

“(6) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olup kredili derslerini ve/veya azami süresi içerisinde tez çalışmasını tamamlayamayan yahut başarıyla savunamayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, dönem projesi ve diğer şartları yerine getirmiş olması kaydıyla talebi halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip, başarılı en az bir yüksek lisans tezini yönetmiş öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede bu nitelikleri taşıyan öğretim üyesi yoksa, Senatoca belirlenen ilkelere göre EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi tez danışmanı olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez danışmanını gerektiriyorsa, Üniversite kadrosu dışından da, en az doktora derecesine sahip, ikinci danışman atanabilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içerisinde gerekli değişiklikleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezde başarı gösteremeyenlere talepleri halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, dönem projesi yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – (1) Kayıtlı olunan program çerçevesinde alınması gereken doktora derslerinin her birinden en az B (3,00) notu alan ve yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci mezuniyete hak kazanır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mezuniyet tarihi, tezin imzalı nüshalarının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Programın normal süresini aştığı halde program gereklerini tamamlayamayan öğrenci kayıt yenileyebilmek için her dönem başında içinde bulunulan eğitim-öğretim yılına ait öğrenim ücretinin %5’ini ödemek zorundadır.”

MADDE 26 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/2/2017

29984