16 Temmuz 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30480

YÖNETMELİK

Gümüşhane Üniversitesinden:

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gümüşhane Üniversitesi Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gümüşhane Üniversitesi Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları: Merkezin çalışma birimlerini, çalışma ve proje gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Gümüşhane Üniversitesi Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Gümüşhane Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini,

g) Üniversite Yönetim Kurulu: Gümüşhane Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi ile ilgili her tür bilimsel ve kültürel çalışmalar yürütmek, yapılmış çalışmaları düzenlemek ve arşivlemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularla ilgili raporlar hazırlamak,

b) Ortak ilgi ve faaliyet alanlarına sahip ulusal ve uluslararası; resmi veya özel kurum, kuruluşlar ile iş birliğinde bulunarak, araştırma ve kültür programları gerçekleştirmek, amaçlar doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya sertifikasız programlar düzenlemek ve yürütmek,

c) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek,

ç) Üniversitede öğrenim gören öğrencileri araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak,

d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

e) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet sayfası ve benzeri yayım araçları vasıtasıyla yayınlamak,

f) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak,

g) Gümüşhanevi araştırmalarıyla ilgili arşiv oluşturmak,

ğ) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün önerisi üzerine, tercihen Üniversitenin ilgili bölüm başkanı, öğretim üyeleri veya diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla ilgili alanda bilgi ve deneyimi olan kişiler arasından üç yıl süreyle Senato tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Merkez faaliyetlerinde kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından iki müdür yardımcısı Müdür tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi başında olamadığı durumlarda, müdür yardımcılarından biri veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında olamayacağı durumlarda görevi sona erer. Yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Merkezin faaliyetlerinin, amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak,

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak,

d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak; Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma programı taslağını Senato onayına sunmak üzere Rektörlüğe iletmek, onaylanan çalışma programının uygulanmasını sağlamak ve izlemek,

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Senatoya teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak,

g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi ve Rektörün teklifi üzerine, Senato tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinde çalışan öğretim elemanları ile diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla ilgili alanlarda deneyimli kişiler arasından görevlendirilecek dört kişi ile Müdürden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları çerçevesinde 6 ncı maddede belirtilen konulara ilişkin kararlar almak,

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,

c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programını görüşmek,

ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konularında uzman akademik personel ile Merkezin faaliyet alanında çalışmış veya bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından Müdürün teklifi üzerine Senato tarafından görevlendirilen en az beş üyeden oluşur.  Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en iki kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin amaçları çerçevesinde,  Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel olarak Müdürün önerisi ile gerektiği kadar çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu  kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.