16 Temmuz 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30480

YÖNETMELİK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BİTKİSEL

HAMMADDE VE ÜRÜN GELİŞTİRME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitkisel Hammadde ve Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitkisel Hammadde ve Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitkisel Hammadde ve Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yerel ve egzotik tıbbi ve aromatik bitki üretiminin teşvik edilmesi, içerik analizleri, etken maddelerinin araştırılması, biyolojik rolleri, tamamlayıcı tıp uygulamaları, katma değerlerinin arttırılması, kozmetik ürünlerin geliştirilmesi, farklı endüstri alanlarında değerlendirilmesi konularında bilimsel çalışmalar yapmak; elde edilen sonuçları uluslararası, ulusal ve bölgesel platformlardaki bilimsel kitap, dergi, kongre, sempozyum, çalıştay, kurs ve benzeri alanlarda sunmak, Üniversite bünyesinde yer alan konu ile ilgili eğitim ve araştırmalar yapan birimlerdeki akademisyen ve öğrencilere araştırma imkanı sunmak, etkin ve yetkin bilim insanlarının yetiştirilmesine olanak sağlamak ve yerel üreticileri bilinçlendirme eğitimleri düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde bulunan tıbbi ve aromatik bitkiler alanında eğitim gören öğrencileri ve araştırmacıları bir merkez bünyesinde toplamak, ortak katma değeri yüksek bilimsel çalışmalar yapmak.

b) Ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar ışığında doğal, egzotik ve kültürü yapılan tıbbi ve aromatik bitki türlerine yönelik in-sitü ve ex-sitü koruma stratejileri geliştirerek, tohum bankası oluşturmak.

c) Endüstriyel öneme sahip yerli ve egzotik tıbbi ve aromatik bitkilerin ekolojik isteklerini araştırmak, kültüre alma çalışmaları yapmak, tohum ve fide kaynağı oluşturmak, bunları araştırıcı ve üreticilere sunmak, ilgili kurum, kuruluş ve kişiler arasında karşılıklı tohum ve fide değişimini sağlamak.

ç) Tıbbi ve aromatik bitkilerin bitki doku ve hücre kültürü yöntemleri ile bitki ve sekonder metabolit üretimleri için araştırmalar yapmak, elde edilen ürünleri sektöre sunmak.

d) Bilimsel ve sektöre yönelik çalışmalar için tıbbi ve aromatik bitkilerin analiz ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli laboratuvarları ve üretim tesislerini kurmak.

e) Tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç, gıda ve kozmetik ve benzeri endüstrilerde kullanım potansiyellerinin belirlenmesi amacıyla formülasyon, kalite kontrol, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlilik çalışma ve araştırmaları yapmak.

f) Ülkemizde yayılış gösteren tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, ticareti ve çeşitli sektörlere hammadde olarak yararlanılması amacıyla uygulamalı araştırmalar yaparak ülke ekonomisine değeri yüksek ürünler kazandırmak.

g) Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası girişimcilere teknik destek sağlamak, işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

ğ) Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında bilimsel bilgi üretmek ve bunları bilimsel platformlarda, kitap, dergi, kongre, çalıştay, sempozyum ve benzeri alanlarda sunmak.

h) Tıbbi bitkiler konusunda eğitim görenlere, ticaretini yapanlara ya da kullanıcılarına tıbbi ve aromatik bitki türlerinin yetiştirilmesi ve bunlardan yararlanılması konularına yönelik uygulamalı eğitim vererek sertifikalı/sertifikasız kurslar düzenlemek.

ı) Bünyesinde oluşturulacak tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi ile gelen ziyaretçilere ülkemizin endemik, tıbbi ve aromatik bitkilerini tanıtmak.

i) Dünyada ve ülkemizdeki tıbbi ve aromatik bitki ticaretini takip etmek.

j) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

k) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin, tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür tarafından Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi 3 yıllığına Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara Müdür Yardımcısı katılır. Müdürün görevi başında olmadığı zaman Müdür Yardımcısı kendisine vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini belirlemek ve Kurula başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu üyelerini belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

d) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

e) Çalışma birimlerini ve bunlara bağlı araştırma-uygulama ünitelerini yönlendirmek ve denetlemek.

f) Çalışma birimlerini ve bunlara bağlı araştırma-uygulama ünitelerinin çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin akademik personeli arasından Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile 3 yıllığına görevlendirilen 6 üye olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; olağan olarak ayda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Müdür tarafından belirlenen gündem maddeleri Kurulda görüşülerek salt çoğunlukla karar alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

ç) Destek isteklerini incelemek ve karara bağlamak.

d) Merkezin çalışma birimlerinin çalışma esaslarını belirlemek ve çalışmaları değerlendirmek.

e) Merkezde yeni çalışma birimleri ve çalışma birimlerine bağlı araştırma-uygulama üniteleri oluşturmak, çalışma esaslarını belirlemek ve çalışmaları değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.