14 Temmuz 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30478

YÖNETMELİK

Yaşar Üniversitesinden:

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/3/2003 tarihli ve 25046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaşar Üniversitesi Kuruluş ve Ana Teşkilat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde geçen “Öğretim Elemanları” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğretim Elemanları: Yaşar Üniversitesi öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve öğretim yardımcılarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Vakıf Yönetim Kurulu ile Mütevelli Heyetinin üyeleri ve bunların birinci derece kan ve sıhri hısımları ile eşlerinden Mütevelli heyetinde görev alacakların sayısı, Mütevelli Heyetinin yedi üyeden oluşması halinde, ikiyi; yediden fazla üyeden oluşması halinde ise Mütevelli Heyeti toplam üye sayısının üçte birini geçemez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bölüm başkanı, bölümün bağlı bulunduğu Dekanın veya Yüksekokul Müdürünün, bölümün aylıklı profesörleri arasından, profesör bulunmadığı takdirde doçentleri veya doktor öğretim üyeleri arasından belirleyeceği adaylar arasından Rektör tarafından önerilir ve Mütevelli Heyeti tarafından atanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – Öğretim elemanlarının yurt içi/yurt dışı idari ve akademik izin ve görevlendirilmeleri hakkında uygulanacak usul ve esaslar Senato ve Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.