14 Temmuz 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30478

YÖNETMELİK

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2016 tarihli ve 29840 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Lisansüstü öğrenci kontenjanları, genel ve yurt dışı kontenjanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Genel kontenjanlar, kabul koşullarını sağlayan Türk ve yabancı uyruklu adaylara; yurt dışı kontenjanları ise kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylara açıktır. Ayrıca her iki kontenjan türü için yatay geçiş kontenjanı da ayrılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezli yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; ALES veya eşdeğeri sınav puanının, anasanat dalları programlarında ise sanatta yetenek sınavı puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun %20’si ve yabancı dil puanının %10’u toplanır. Başvuru koşullarında yabancı dil şartı aranmasa dahi yukarıda belirtilen oranlar sınava giren adayların hepsine uygulanır. Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanları ve sınava katkısı sıfır olarak kabul edilir. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren üç haneden sonrası yuvarlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Senato tarafından aksi kararlaştırılmadıkça ALES veya eşdeğeri bir sınav ve yabancı dil şartı aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES puanı istenilmesi halinde ALES veya eşdeğeri sınav puanının %50’si, lisans not ortalamasının %50’si; ALES puanı istenilmemesi halinde lisans not ortalamasının tamamı alınır. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren üç haneden sonrası yuvarlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.     

 “(2) Doktora programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES veya eşdeğeri sınav puanının veya temel tıp puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %10’u, mülakat ve/veya yazılı sınav puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u toplanır. Lisans derecesi ile kabul edilen programlarda ise ALES veya eşdeğeri sınav puanının veya temel tıp puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u toplanır. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren üç haneden sonrası yuvarlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Adayların, yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu olması gerekir. Diploma denklikleri, YÖK denklik esaslarına uygun olarak kabul edilir.”

“ç) Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı programlara başvurularda, programa genel kontenjandan öğrenci kabulü için anadilleri dışında YDS veya eşdeğeri sınavdan Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.

d) Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlar hariç diğer lisansüstü programlar için, adayların anadilleri dışında YDS veya eşdeğeri sınavdan 55 veya karşılığından az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmaları gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(4) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul notunun belirlenmesinde, 100 üzerinden, ALES veya eşdeğeri sınav puanının %50’si, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanının %50’si, yabancı dil puanının %20’si ve yatay geçiş mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u toplanır. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren üç haneden sonrası yuvarlanır. Yazılı sınav, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığınca önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla üç öğretim üyesinden oluşan bir jüri tarafından yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Özel öğrenci kabul koşulları, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.”      

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora/sanatta yeterlik programında tez danışmanı, en az dört yarıyıl süreyle bir lisans programında veya iki yarıyıl süreyle yüksek lisans programında ders vermiş ve başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olan ve Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından atanır.

(5) Tez çalışmasının niteliğinin ikinci bir danışmanı gerektirdiği durumlarda, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla ikinci danışman atanabilir. İkinci danışman ataması; öğrencinin amaç, yöntem ve çalışma planını kapsayan tez önerisinin enstitü yönetim kurulunda kabulünden sonra, ikinci danışmanın tez çalışmasındaki görevi belirtilmek suretiyle danışmanın talebi, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci danışman, atanmasını gerektiren konularda görev yaparak danışmanı bilgilendirir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Seminer, dönem projesi ve tez çalışması kredisiz olup AKTS olarak kredilendirilir. AKTS kredileri; seminer için 6, tezsiz yüksek lisans dönem projesi için 15, uzmanlık alan dersi dâhil olmak üzere tezle ilgili faaliyetler ile birlikte yüksek lisans tezi için toplam 60 ve doktora/sanatta yeterlik tezi için ise toplam 120 AKTS’dir

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Senato tarafından belirlenen yüksek lisans yayın ve/veya proje koşullarının sağlanması gerekir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mezuniyet tarihi,  tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisizdir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları Mart-Nisan ve Ekim-Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin yedinci fıkrasının üçüncü cümlesine “enstitü” ibaresinden sonra gelmek üzere “yönetim” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.        

“(8) Senato tarafından belirlenen doktora yayın ve/veya proje koşullarının sağlanması gerekir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinde yer alan doktora programı için belirlenen bütün koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri de yerine getiren öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunan doktora diploması verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinde yer alan sanatta yeterlik programı için belirlenen bütün koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri de yerine getiren öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunan sanatta yeterlik diploması verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe 60 ıncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 60/A maddesi eklenmiştir.

“Hüküm bulunmayan haller

MADDE 60/A – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili enstitü kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.”         

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/9/2016

29840