13 Temmuz 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30477

YÖNETMELİK

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSLAM İKTİSADI VE FİNANSI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Marmara Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Marmara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İslam iktisadı ve finansı, İslam medeniyetinde iktisadi kurumlar, İslam iktisat tarihi, katılım bankacılığı ve sigortacılığı hakkında araştırmalar yapmak,

b) İslam iktisadı ve finansı alanında disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretmek ve uygulama modelleri geliştirmek,

c) İslam ekonomisi ve finansına ilişkin ulusal ve uluslararası alanda farkındalık yaratmak amacıyla, bilinç ve bilgi düzeyini geliştirmek, bu konulardaki araştırmacıların ve ilgi duyanların bilgi ve beceri kazanmalarına katkı sağlamak,

ç) Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile İslam iktisadı ve finansı alanında işbirliğini geliştirmesine katkıda bulunmak,

d) Dünya çapında konvansiyonel bankacılık ve finans sistemlerine alternatif olarak geliştirilen sistemleri incelemek, bunlarla ilgili araştırmalar yapmak ve raporlar hazırlamak,

e) Merkezin ilgi alanına giren araştırma konularında kamu kurumlarına ve özel kurumlara bilgi desteği sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Ulusal ve uluslararası düzeylerde İslam iktisadı ve finansı, katılım bankacılığı ve sigortacılığı konularında araştırmalar yapmak,

b) Üretilen bilgileri, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınları ilgililere ve kamuoyuna aktarmak,

c) Üniversitelerdeki İslam iktisadı ve finansı ile ilgili ders materyallerini hazırlayıp geliştirmek,

ç)  Katılım bankalarının, katılım sigortası şirketlerinin ve ilgili diğer kamu ve özel kesim kuruluşlarının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası ortak araştırma ve faaliyetlerde bulunmak, projeler yapmak ve yaptırmak, sertifika ve eğitim programları düzenlemek,

d) İlgili kurumların faaliyet ve ürünlerinin İslam iktisadı ilkelerine uygunluğu konusunda danışmanlık, onay ve hizmetleri vermek,

e) Katılım bankacılığı ve finansı için standartlar oluşturmak, yeni finansal ürünler geliştirmek,

f) Konuyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite bünyesinde bulunan, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İlahiyat, İktisat ve İşletme Fakülteleri ile Borsa İstanbul başta olmak üzere Merkezin faaliyet alanı ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlarla işbirliği imkânlarını araştırmak ve ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak, araştırma sonuçlarını kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların faydalanmasına sunmak,

g) Çalışma alanıyla ilgili süreli ve süresiz telif ve çeviri yayınlar çıkarmak, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek,

ğ) Özel amaçlı arşiv, kütüphane ve veritabanı oluşturmak,

h) Bilgilendirme amaçlı kamuya açık kurs ve programlar düzenlemek,

ı) Yurt içi ve yurt dışından belirli sürelerle ziyaretçi araştırmacı davet etmek,

i) Rektör ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yerine getirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilen altı öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan önerilerde bulunmak,

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak,

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.