13 Temmuz 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30477

YÖNETMELİK

KTO-Karatay Üniversitesinden:

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖN LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/3/2016 tarihli ve 29660 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Öğrenci öncelikle başarısız olduğu dersleri ve önceki dönem veya yıllara ait almadığı dersleri almakla yükümlüdür. Ancak, tekrarlanacak dersleri bulunan ve bu uygulamanın yol açacağı ders çakışmaları nedeniyle öğrenim süresi uzayacak öğrencilerde, yerine getirilmemiş ön koşulu bulunmayan ve niteliği de öğrenci danışmanınca uygun bulunup, bölüm ya da program başkanlığınca onaylanan dersler için bu kural uygulanmayabilir. Dönemlik programlarda alttan dersi olan öğrenciler 42 AKTS’ye kadar yıllık programlarda alttan dersi olan öğrenciler ise 88 AKTS’ye kadar ders alabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/3/2016

29660

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

7/9/2017

30173

2-

8/2/2018

30326