13 Temmuz 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30477

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h), (ı), (j) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (o) bendi eklenmiştir.

“h) Seçmeli ders: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim ve öğretim programında yer alan, bilim, güzel sanatlar ve beden eğitimi alanlarından, öğrencilerin ilgisi de dikkate alınarak seçilen ve başarmak zorunda olunan dersi,

ı) Seçmeli klinik uygulama: Öğrencilerin Dekanlık tarafından belirlenen anabilim dalları arasından seçerek aldığı uygulamalı çalışma dönemini,”

“j) Klinik uygulama: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararlarına uygun olarak belirlenen bir süre ile anabilim dalında ders, seminer, klinik, servis, poliklinik, ameliyathane, yoğun bakım, saha çalışması, laboratuvar, makale, konsey ve uygulamalı olarak verilen çalışmaları,”

“n) Zorunlu gözlem eğitimi: Yaz tatili dönemlerinde, birinci sınıf öğrencilerinin birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve ikinci sınıf öğrencilerinin ise ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında yapmak ve başarmak zorunda olduğu zorunlu gözlem eğitimini,”

“o) Proje dersleri: Birinci ve ikinci sınıflarda öğretim üyelerinin rehberliğinde belirli bir sosyal ya da bilimsel konuda inceleme, araştırma, derleme, gözlem yapma, etkinlik düzenleme gibi faaliyetleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen süre ve yönteme göre kayıt yenilemek zorundadır. Kayıt yenilenmemiş olan yıl öğretim süresinden sayılır. Kayıt süresi içerisinde kaydını yenilemeyenle katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz, ilgili dönemdeki ders, laboratuvar ve klinik uygulamalara devam edemez, aile hekimliği dönemi çalışmalarına katılamaz ve sınavlara giremez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Dördüncü ve beşinci sınıflarda klinik uygulamalar, teorik ders ve uygulamalı çalışmalardan oluşur. Klinik uygulamalara devam etmek zorunlu olup, klinik uygulamaların teorik ders ve uygulamalı çalışmalarının yoklamaları birlikte değerlendirilir. Teorik derslerin ve uygulamalı çalışmaların %80’ine devam etmek zorunludur. Devamsızlığı %20’yi aşan öğrenciler sınavlara alınmaz ve klinik uygulamayı tekrar ederler. Her klinik uygulamanın devam durumu kendi içinde değerlendirilir. Öğrenci yoklamaları anabilim dalı tarafından alınır ve Dekanlığa bildirilir.

(4) Altıncı sınıf (Aile hekimliği) öğrencileri, bulundukları staj grubunda, staj süresinin %90’ına devam etmek zorundadırlar. Aksi halde o staj grubundan devamsız kabul edilirler ve o stajı tekrar ederler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilere, mevcut eğitim programları dışında, öğrenimlerine katkıda bulunacağını kanıtlayacakları burs, staj ve araştırma gibi imkânların doğması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu iznin öğrenci tarafından akademik eğitim ve öğretim yılı başlamadan talep edilip alınması gerekir. İzin süresi 14 üncü maddedeki sürelerin hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Fakültede sınıf geçme esası uygulanır. Tıp doktorluğu düzeyinde akademik eğitimin her bir yılı, bir sonraki yılın ön şartıdır. Bu nedenle tıp dışı zorunlu dersler (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil) ve seçmeli dersler ikinci fıkrada tanımlanan sürelerde başarılmadan, ayrıca bir sınıfın bütün tıp dersleri, uygulamaları ve klinik uygulamaları başarılmadan bir üst sınıfa geçilemez.

(2) Tıp dışı zorunlu dersler (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil) ve seçmeli dersler YÖK kararları çerçevesinde okutulur. Öğrenciler ilk üç sınıfta iki seçmeli ders almak ve başarmakla sorumludur. Birinci sınıfta yer alan tıp dışı zorunlu derslerin beşinci sınıf sonuna kadar, ilk üç sınıfta yer alan seçmeli derslerin üçüncü sınıfın sonuna kadar başarılması gerekir. Tıp dışı zorunlu dersleri beşinci sınıfın sonuna kadar başaramayan öğrenciler altıncı sınıfa ve ilk üç sınıfta yer alan seçmeli dersleri üçüncü sınıfın sonuna kadar başaramayan öğrenciler dördüncü sınıfa başlayamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakültedeki eğitimin ölçme ve değerlendirmesi için yapılacak sınavlar; ilk üç sınıfta ders kurulu sınavı, mazeret sınavı, yılsonu genel sınavı, yılsonu genel bütünleme sınavı olarak; dördüncü ve beşinci sınıflarda ise klinik uygulama sınavı ve klinik uygulama bütünleme sınavı olarak yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) DZ (Devamsız) notu: İlk üç sınıfta, ders kurulunun devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere sıfır notu verilir. Dördüncü ve beşinci sınıflarda klinik uygulamaların, altıncı sınıflarda ise stajların devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere DZ notu verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin başlığı, birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi, (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (f) bendi eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavlar, not hesaplanması, yıl tekrarı ve zorunlu gözlem eğitimi”

“3) Bir ders kurulu sınavında, o kurulda yer alan tüm anabilim ve bilim dalı konularından elde edilen puanların toplamı ile varsa probleme dayalı öğretim (PDÖ), proje dersi ve mesleki becerilerin değerlendirme notu toplamı, o ders kurulu sınav notunu belirler. O ders kurullarında yer alan anabilim, bilim dalı konuları ve mesleki beceriler, öğretimde, kendilerine düşen pay oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Ayrıca Fakülte Kurulu her yılın başında PDÖ değerlendirme notunun ders kurulu sınav notu içerisindeki ağırlığını belirler. Ders kurulu sınavı, yılsonu genel sınavı ya da yılsonu bütünleme sınavlarında öğrenci sınav dalları konularından bir veya birkaçından % 50’nin altında puan alırsa, o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının%50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülür.”

“e) Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır. Mazeret sınavlarında hangi ders kurulunun mazeret sınavına giriliyor ise, öğrencinin o ders kurulu içerisinde almış olduğu PDÖ ve proje dersi notu, mazeret sınavı değerlendirmesine aynı şekilde yansır. Mazeret sınavına katılmayan öğrenci için ikinci kez mazeret sınavı yapılmaz. Yılsonu sınavları ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.”

“f) Proje dersinin notu, eğitim öğretim dönemi başında Fakülte Kurulu tarafından belirlenecek ağırlığı oranında, Fakülte Kurulu tarafından belirlenecek ders kurulu sınavına yansır.”

“(3) Yaz tatili döneminde on iş günü süre ile birinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler birinci basamak sağlık kuruluşunda; ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler, ikinci ya da üçüncü basamak sağlık kuruluşunda zorunlu gözlem eğitimlerini yaparlar. Gözlem eğitimlerini tamamlamış olmak üçüncü sınıfa başlamak için ön koşuldur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Dördüncü ve beşinci sınıflarda eğitim, anabilim dallarında klinik uygulamalar olarak yapılır. Klinik uygulamalar, her eğitim-öğretim yılı için Senatonun kabul ettiği ders programında belirtilen sürelerde yapılır.

(2) Dördüncü ve beşinci sınıf klinik uygulamalarda yapılacak olan sınavların ağırlıkları ve performans değerlendirme notunun payı, her eğitim öğretim yılı başında Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Klinik uygulamalarda başarısız olan öğrenciler yılsonunda bütünleme sınavına alınır.

(3) Bütünleme sınavları, tüm klinik uygulama sınavlarının bitiminden en erken on gün sonra yapılır. Bütünleme sınavlarında klinik uygulama sınavlarının ağırlıkları kullanılır. Bütünleme sınavı performans değerlendirme notu, yıl içerisinde alınan nottur.

(4) Bütünleme sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, başarısız oldukları klinik uygulamaları bir sonraki akademik yılda tekrarlar. Bu tekrarlarda da devam zorunluluğu vardır.

(5) Seçmeli klinik uygulamalar, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi veya yurt dışında eğitim veren sağlık kuruluşunda yapılabilir. Kurum dışında yapılan klinik uygulamaların denkliğine Fakülte Yönetim Kurulu Karar verir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/7/2017

30136