11 Temmuz 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30475

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/2013 tarihli ve 28864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Kayıt hakkı kazanan kişi için aynı düzeyde başka bir örgün programda kayıtlı olmamak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dersler; teorik, pratik, laboratuvar uygulama, klinik uygulama, alan ve benzeri çalışma programları şeklinde verilir. Klinik uygulamalar, Fakülte bünyesinde bulunan kliniklerde yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Klinik uygulama programları, akademik takvimin teorik eğitim ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği esaslara uygun olarak Senato tarafından belirlenir. Yönetim Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan haftalık ders programı, klinik uygulama programı ve grupları akademik yıl başlangıcında Dekanlık tarafından ilan edilir. İlgili anabilim dalının teklifi üzerine yılsonu sınavından sonra yaz klinik uygulama programları düzenlenebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Eğitim ve öğretim planları; Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan, bir akademik yıl boyunca uygulanacak teorik ve pratik dersleri ve klinik uygulamaları kapsayan planlardır. Planlar, derslerin başlamasından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Fakültede dersler; mesleki zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, uygulamalı dersler, klinik uygulama dersleri, yaz klinik uygulamaları ve ders kurulları gibi öğretim etkinliklerinden oluşur. Bunlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Mesleki zorunlu dersler; Fakültede öğrenim gören bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları derslerdir. Diş hekimliği öğretiminde her öğretim yılında uygulanan teorik ve pratik dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğretimine bağlı derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Yabancı Dil dersleri olup her biri en az iki yarıyıl süreli olacak şekilde planlanır.

c) Seçmeli dersler; öğrencilerin istekleri göz önüne alınarak, Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla belirlenen derslerdir. Bu dersler mesleki seçmeli dersler ve genel seçmeli dersler şeklinde olabilir. Her yarıyılda kaç kredilik seçmeli ders alınacağı Yönetim Kurulunca belirlenip Senato tarafından onaylandıktan sonra akademik yıl başlangıcında ilan edilir. Genel seçmeli dersler, Üniversitenin diğer fakülte ve yüksekokullarından da alınabilir.

ç) Uygulamalı dersler; mesleki zorunlu ders statüsündedir. Uygulamalı derslere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Fakültede uygulamalı derslerde her öğrencinin, her yıl belirli sayıda ve kalitedeki uygulamalı çalışmayı öngörülen sürede yapması veya verilen telafi süresinde tamamlaması ve teslim etmesi zorunludur. Akademik yılbaşında ilgili anabilim dalı, yaptırılacak telafi süresini ya her bir uygulamalı çalışmanın sonunda veya dönem sonunda gerçekleştirmek üzere ilan eder.

2) Uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından ders yılı başında öğrencilere duyurulur. Bu çalışmaları, verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci, yılsonu sınavına alınmaz. İlgili anabilim dalı bütünleme sınavı öncesi çalışmalarını tamamlayamamış öğrenciler için yeni bir telafi süresi açar. Bu telafi süresinde de çalışmalarını tamamlayamamış öğrenciler bütünleme sınavına alınmaz ve o dersi başaramamış sayılır. O uygulama dersini bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

d) Klinik uygulama dersleri; mesleki zorunlu ders statüsünde olup dördüncü ve beşinci akademik yıllarda bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve hasta üzeri uygulamalarıdır. Ayrıca; diş hekimliği meslek eğitimi klinik çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından belirlenir ve akademik yıl başlamadan ilan edilir. Herhangi bir klinik uygulamadan devamsız olan öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılında bu klinik uygulama dersini tekrar ederler. Klinik uygulamalarda o akademik yıl içerisinde hasta üzerindeki uygulamalı çalışmalardan başarılı olan öğrenciler, klinik uygulama boyunca ve/veya sonunda klinik uygulama dersi sınavlarından da başarılı oldukları takdirde ilgili klinik uygulamadan başarılı olmuş sayılır. Başarılı olamayan öğrenciler başarısız oldukları klinik uygulamalı ders sayısı beşi geçmiyorsa yaz klinik uygulamasına kalır.

e) Yaz klinik uygulamalarında; herhangi bir klinik uygulamanın devamını sağlamış, ancak uygulama süresince yükümlülüklerini tamamlayamamış öğrencilere en fazla beş klinik uygulama için, Dekanlık tarafından belirlenen program dâhilinde, yılsonunda pratik uygulamaları gerçekleştirir. Yaz klinik uygulamaları içerisinde de klinik sınavları gerçekleştirilir. Yaz klinik uygulama süresi normal klinik uygulamanın süresinin yarısı kadardır. Öğrencinin yükümlülüklerini yerine getiremediği klinik uygulama sayısının beşten fazla olması halinde fazla klinik uygulamalar ve yaz klinik uygulama programı sonrasında da başarısız olunan klinik uygulamalar, bir sonraki yıl tekrarlanır ve dördüncü sınıfta bulunan öğrenci bir üst sınıfa geçemez. Yaz klinik uygulamalarından başarısız olan beşinci sınıf öğrencisinin bir sonraki eğitim-öğretim yılında bir klinik uygulama grubuna intibakı yapılır. Tekrarlayan başarısızlıklarında bir sonraki yılı beklemeksizin takip eden klinik uygulama grubuna intibakı yapılır.

f) Ders kurulları; birden fazla anabilim dalı, bilim dalı veya programa ait derslerin birlikte yürütüldüğü derslerdir. Ders kurullarındaki çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısını kuruldaki anabilim dalları birlikte belirler. Ders kurullarındaki başarı ölçütleri, klinik uygulamaları ve yaz klinik uygulamalarını tanımlanan kurallarla aynıdır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a), (c), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar; ara sınav, yılsonu sınavı, klinik uygulama sınavları, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar; yazılı, sözlü, her ikisi birden veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama ve benzeri klinik çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili dersten sorumlu anabilim dalı ya da dallarının önerisi ile Yönetim Kurulu karar verir.”

“a) Ara sınav: Her teorik ders için her yarıyıl en az bir ara sınav yapılır. Pratik, preklinik uygulama ve klinik uygulama derslerinin sınavları tek final sınav şeklinde olabilir veya Dekanlığın ilan edeceği şekilde ara sınav yapılabilir. Tüm ara sınavların, derslerin bitiminden bir hafta öncesine kadar tamamlanmış olması gerekir. Ara sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere; kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, klinik hasta başında tedavi ve değerlendirme sınavları, ödevler, projeler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalı kurulunun teklifi ile Yönetim Kurulunca belirlenir. Programda yer alan derslerden bir günde en çok üç dersin ara sınavı yapılır. Ancak, Yönetim Kurulu bu sayıda değişiklik yapma yetkisine sahiptir.”

“c) Klinik uygulama sınavları: Klinik uygulama sınavları sadece pratik uygulama, sadece teorik sınav, sadece yazılı sınav ya da bunların birkaçının birlikte yapılması şeklinde olabilir. Klinik uygulama sınavlarının o dersin başarısına etkisi en çok %40 oranında olur. Klinik uygulama faaliyetlerinin ders notuna etkisi %60’tan az olamaz.

ç) Tek ders sınavı: Bütünleme sınav sonuçlarına göre klinik uygulama dersleri hariç olmak üzere en çok bir dersten sınıfta kalan öğrenciye tek ders sınavı hakkı verilir. Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra üç iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanır. Bu süreler sonunda verilecek dilekçelere herhangi bir işlem yapılmaz. Bu sınavlardan alınan not, ara sınav şartı aranmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır. Bu sınavlar Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte yapılır. Başarılı olamayanlar kanuni süreler içerisinde bu dersi tekrar ederler.

d) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin yılsonu sınavından en az on dört gün sonra yapılır. Bu sınava, yılsonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen, yılsonu sınavına girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan veya yılsonu sınavına girme hakkına sahip olmayıp ilgili anabilim dalı tarafından akademik yılbaşında ilan edilen kriterlere göre telafi süresinde pratik uygulamalarına katılıp başarılı olan öğrenciler girebilir. Ayrıca klinik uygulamalarda, akademik yılın başında ilan edilen ödevleri eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamadıkları için dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri, eksik kalan ödevlerini, ilgili dersin yılsonu sınavı tarihine kadar başarılı olarak tamamlayamadıkları takdirde yılsonu sınavına giremezler. Öğrenciler; yılsonu sınavı sonrasında ve bütünleme sınavından önce ilgili anabilim dalı tarafından akademik yılbaşında ilan edilen şartlara göre klinik uygulamalarına katılmak ve başarılı olmak kaydıyla yalnız bütünleme sınavına girerler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (3) ve (4) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“1) AA, BA, BB, CB, CC başarılı, DC, DD şartlı geçer; sadece ortak zorunlu derslerde öğrencinin yıl ağırlıklı not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise başarılı, değilse başarısız, FD, FF, başarısız notları, (Ortak zorunlu derslerde ve seçmeli derslerde ders geçme esası uygulanır. Bir üst döneme geçmede ortak zorunlu derslerin ve seçmeli derslerin başarısı göz önünde bulundurulmaz.)”

“5) M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında öğrenim görürken ÖSYM sınavına girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden kayıtlı oldukları programda aldığı ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersleri,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ağırlıklı not; bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur. Ancak ağırlıklı not hesaplamasında Senato farklı ölçütler belirleyebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Öğrenciler haklı ve geçerli mazeretleri ve sağlıkları ile ilgili nedenlerle ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aldıkları belgelerini mazeretlerinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü gün içerisinde Dekanlığa vermek zorundadırlar. Haklı ve geçerli nedenlerle mazeretleri kabul edilen öğrenciler, mazeretli oldukları süre içerisinde teorik ders, ara sınav, dönem sonu ve bütünleme sınavlarına giremezler, laboratuvar ve uygulamalara katılamazlar, klinik çalışmaları yapamazlar.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/12/2013

28864