9 Temmuz 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30473

YÖNETMELİK

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEK SEÇİM KURULU SEÇİM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; seçim uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlik sınavının şekli, uzmanlığa atanmaları ile seçim uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine,

b) 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Yüksek Seçim Kurulu Başkanını,

b) Daire Başkanlığı: İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığını,

c) Giriş Sınavı: Seçim uzman yardımcılığı için yapılan yazılı ve sözlü sınavı veya yalnızca sözlü sınavı,

ç) Giriş Sınav Komisyonu: Seçim uzman yardımcılığı giriş sınav komisyonunu,

d) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler ile toplamı üç ayı geçen hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere Başkanlıkta fiilen çalışılan süreyi,

e) Kurul: Yüksek Seçim Kurulunu,

f) Kurul Teşkilatı: Merkez ve taşra birimlerini,

g) Merkezi Sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

ğ) Merkez teşkilatı: Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğünü,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ı) Tez: Seçim uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,

i) Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu: Uzmanlık tez konularını ve tez danışmanlarını belirleyen, tezleri değerlendiren ve yeterlik sınavını yapan kurulu,

j) Uzman: Seçim uzmanını,

k) Uzman Yardımcısı: Seçim uzman yardımcısını,

l) Yeterlik Sınavı: Seçim uzmanlığı yeterlik sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığına Giriş

Uzman yardımcılığı giriş sınavı

MADDE 4 – (1) Uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Uzman yardımcılığı giriş sınavı merkezi sınav sonuçlarına göre; yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur.

(2) Giriş sınavı, Kurulca gerçekleştirilir. İhtiyaç duyulması halinde yazılı sınav, ÖSYM’ye, üniversitelere ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

Sınav duyurusu

MADDE 5 – (1) Giriş sınavının şekli, katılma şartları, ilk ve son başvuru tarihi, öğrenim dalları ve kontenjanları, sınav konuları, değerlendirme yöntemi, istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, başvuru yeri, sınavın yeri ve zamanı, KPSS sonuçlarına göre puan türleri ve asgari puanlar, atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı, sınava kaç kişinin çağrılacağı ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az bir ay önce, Resmî Gazete, Kurulun ve Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Sınava başvuru şartları

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri,

2) Fakültelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren iletişim, halkla ilişkiler, istatistik, matematik, sosyoloji, eğitim bilimleri ve mühendislik bölümleri,

veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

ç) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan merkezi sınavdan başvuru ilânında belirtilen asgari puanı almış olmak,

d) Teknik bilgi ve özel uzmanlık gerektiren kadrolar için sınav ilânında belirtilen diğer özel şartları taşımak,

şartları aranır.

Başvuru şekli

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ya da sınav duyurusunda belirtilen diğer yöntemlerle yapılır. Postadaki gecikmeler ve sınav duyurusunda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(2) Başvurular, sınav duyurusunda belirtilen süre içerisinde doldurulan başvuru formu ile yapılır.

Giriş sınavına katılacakların tespit edilmesi

MADDE 8 – (1) Daire Başkanlığı tarafından başvurular incelenerek ilgililerde aranan şartların mevcut olup olmadığı tespit edilir. Aranan şartları haiz adaylar arasından merkezi sınavdan en yüksek puanı alan adaydan başlanmak üzere; yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katı, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde ise en fazla dört katı aday sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kurulun internet sitesinde ilan edilir.

(2) Sınava başvuran adaylara başvuru sonuçları yazılı veya elektronik ortamda bildirilir.

Adayların giriş sınavına kabulü ve adaylardan istenen belgeler

MADDE 9 – (1) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan;

a) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı ya da ilgili öğretim kurumunca veya Kurulca onaylı örneği,

b) Merkezi sınav sonuç belgesi,

c) Adayın özgeçmişi,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf,

istenir.

(2) Giriş sınavına katılacak adaylara sınav yeri ve tarihinin belirtildiği sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

(3) Sınav giriş belgesi verilen adaylardan daha sonra katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Giriş Sınav Komisyonu

MADDE 10 – (1) Giriş Sınav Komisyonu; yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavları yapmak üzere, Başkanvekilinin başkanlığında, Başkan tarafından belirlenecek iki Kurul Üyesi ile bir Genel Müdür ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanından oluşur.

(2) Giriş Sınav Komisyonu, tüm üyelerin katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.

(3) Giriş Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(4) Kurul üyelerinin yedeği diğer kurul üyeleri, Genel Müdür ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanının yedeği, diğer genel müdür ve diğer müstakil daire başkanıdır.

(5) Giriş Sınav Komisyonunun sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, test usulü veya klasik usulde yapılabilir. Yazılı sınav Kurul tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM’ye, üniversitelere ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir. Yazılı sınavın başka bir kuruma yaptırılması halinde, protokolle belirlenecek hükümler çerçevesinde sınavı yapan kurumun sınav ve itiraz usullerine uyulur.

(2) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday başarılı olmuş sayılır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanır.

(3) Yazılı sınav sonuçları, Kurulun internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca adaylara yazılı veya elektronik ortamda bildirilir.

Yazılı sınav konuları

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için aşağıdaki konular arasından yapılır:

a) Anayasa hukuku,

b) 7062 sayılı Kanun,

c)                6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu,

ç) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun,

d) 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu,

e) 2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun,    

f) 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun,

g) 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu,

ğ) İdare hukuku,

h) Borçlar hukuku (genel hükümler),

ı) Medeni hukuk (genel hükümler),

i) Ceza hukuku (genel hükümler),

j) İktisat,

1) Mikro ve makro iktisat.

2) İktisat politikası.

3) Türkiye ekonomisi.

k) Maliye,

1) Kamu maliyesi.

2) Türk vergi sisteminin genel esasları.

3) Maliye politikası.

l)  Kamu Yönetimi Grubu,

1) Yönetim bilimleri.

2) Personel yönetimi.

konularından oluşur.

(2) Yazılı sınav, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için aşağıdaki konulardan yapılır:

a) Genel yetenek ve genel kültür.

b) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak sınav duyurusunda belirlenen alan bilgisi konuları.

(3) Yazılı sınavda soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde, yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puan alan adaydan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanırlar. Sözlü sınavın yeri ve tarihi Kurulun internet sitesinde duyurulur. Adaylara ayrıca yazılı veya elektronik ortamda bildirilir.

(2) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu doldurarak teslim ederler. 

(3) Giriş sınavının sadece sözlü sınav olarak yapılması halinde, belirlenen KPSS puan türüne göre yapılan başvurular arasından en yüksek puanı alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanır.

(4) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav duyurusunda belirlenen sınav konularına ilişkin önceden hazırlanmış sorular arasından, aday tarafından çekilecek en az üç soru ile ölçülecek bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(5) Adaylar, Giriş Sınav Komisyonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(6) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) Giriş sınavının başarı sıralaması; yazılı sınav yapıldığı takdirde yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan puanların aritmetik ortalamasına, yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda ise sözlü sınav puanlarına göre yapılır.

(2) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak ve duyuruda belirtilen kadro sayısını aşmamak suretiyle, giriş sınavında başarılı olanlar Kurulun internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Giriş Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayların isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir.

(3) Sonuçlar, adaylara ayrıca yazılı veya elektronik ortamda bildirilir.

Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler

MADDE 15 – (1) Giriş sınavını kazanan adaylar; mal bildirimi, iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte görevini devamlı yapmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmadığına, adli sicil kaydının bulunup bulunmadığına ve erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanlarını belirtilen süre içerisinde Daire Başkanlığına teslim ederler.

Uzman yardımcılığına atanma

MADDE 16 – (1) Giriş sınavında başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylardan süresi içerisinde belgelerini teslim edenlerin uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.

(2) Sınav sonuç listesi ve başarılı olanlardan istenilecek belgeler, sınavın bitimini takip eden on gün içinde sınav kurulunca, Kurulun resmi internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıca yazılı veya elektronik ortamda bildirilir. Sınavı kazananların, ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde istenilecek belgelerle birlikte Kurula başvurmaları gerekir.

(3) Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(4) Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, sınav sonucunun ilanından itibaren altı ay içerisinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere başarı puanı sıralamasına göre atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(5) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılarının Eğitimi ve Yetiştirilmeleri

Uzman yardımcılığı süresi

MADDE 17 – (1) Uzman yardımcılığı süresi, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere adaylıkta geçen süre dâhil en az üç yıldır.

Uzman yardımcılarının yetiştirilme ilkeleri

MADDE 18 – (1) Uzman yardımcısı olarak atananlar, bu kadroda bulundukları sürece uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerler ile kurumsal kültürü kazanmaları amacıyla yetiştirilir.

(2) Uzman yardımcıları;

a) Kurulun teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeni hakkında bilgi edinilmesi,

b) Kurulun çalışmalarına esas teşkil etmek ve analitik düşünebilme kabiliyetini geliştirmek amacıyla rapor yazılması, inceleme ve araştırma yapılması,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılması,

ç) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının edinilmesi,

d) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi,

e) Bilgisayar ve teknoloji kullanım becerilerinin geliştirilmesi,

f) Yurt içi veya yurt dışında görevleriyle ilgili konferans, seminer ve benzeri programlara katılım sağlanarak deneyim kazandırılması,

esasları gözetilerek yetiştirilir.

Yetiştirilme şekli ve esasları

MADDE 19 – (1) Uzman yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik çerçevesinde temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimine tâbi tutulur.

(2) Uzman yardımcıları, temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programlarından sonra görevlendirildikleri alanlarda araştırma ve inceleme ile diğer çalışmalara katılır.

(3) Uzman yardımcıları için adaylık eğitimi dışında Daire Başkanlığınca özel bir çalışma ve yetiştirme programı hazırlanır ve bu program Başkan tarafından onaylanır.

(4) Yetiştirme programı çerçevesinde, uzman yardımcılarına mesleki konularda bilimsel çalışma alışkanlığı ve temsil yeteneğinin kazandırılması ile yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi için gerekli imkân sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Tezi

Tez çalışmasına başlama

MADDE 20 – (1) Uzman yardımcıları, uzman yardımcılığında fiilen iki yılı tamamlamaları halinde uzmanlık tezi çalışmalarına başlarlar.

Tez konusu ve danışmanının belirlenmesi

MADDE 21 – (1) Merkez teşkilatı birim amirleri, Kurulun ve birimlerinin ihtiyaç ve öncelikleri ile uzman yardımcısının görüşünü dikkate alarak birimlerindeki her bir uzman yardımcısı için belirleyecekleri bir tez konusu ve tez danışmanı önerilerini Daire Başkanlığına bildirirler.

(2) Tez danışmanı; Kurul personeli, kurumlarının ve kendilerinin muvafakatiyle, öğretim üyeleri veya diğer kamu personeli arasından belirlenebilir.

(3) Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu; bildirilen tez konularını inceler, kabul edilen tez konularını ve danışmanlarını uzman yardımcılarına bildirir. Tez konuları kabul edilmeyen uzman yardımcıları Daire Başkanlığına bildirilir. Tez konuları kabul edilmeyen uzman yardımcıları için tez konusu belirlenmesinde  bu madde hükümleri uygulanır.

(4) Tez konusu ve tez danışmanının uzman yardımcısına tebliğ tarihi, tez konusunun kesinleştiği tarih olarak kabul edilir. Uzman yardımcıları, bu tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde tezlerini hazırlar ve birimlerine teslim ederler.

(5) Tez konusu veya tez danışmanı, zorunlu durumlarda uzman yardımcısının talebi ve Başkanvekilinin uygun görüşü üzerine bir defaya mahsus değiştirilebilir. Tez konusunun veya tez danışmanının değiştirilmesi tezin teslim süresini uzatmaz.

(6) Uzman yardımcıları, tez konularının ve tez danışmanlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde tez konusu olan çalışmanın planına yönelik bilgileri içeren tez önerisini hazırlarlar. Tez danışmanları, tez önerilerini görüşleri ile birlikte bir hafta içerisinde Daire Başkanlığına gönderirler. Daire Başkanlığı tez önerilerini, tez danışmanının görüşü ile birlikte Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonunun onayına sunar ve uygun bulunması halinde uzman yardımcılarına tebliğ edilir.

(7) Tez danışmanları, tezlerin teslim edildiği tarihe kadar rehberlik ettikleri tez hakkındaki görüşlerini bir rapor halinde Daire Başkanlığına sunarlar. Daire Başkanlığı tarafından bu raporlar, Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonuna gönderilir.

Tez hazırlanmasına ilişkin esaslar

MADDE 22 – (1) Tez, tez danışmanının gözetiminde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanır.

(2) Tezin, bilimsel çalışma etiğine uygun olarak uzman yardımcısının görüş, değerlendirme ve önerilerini içeren özgün bir eser olması gerekir. Tezin başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması gerekir. Aksi durumun tespiti halinde tez geçersiz sayılır.

(3) Tezde yer alan görüş, değerlendirme ve önerilerin içeriği ve özgünlüğü tezi hazırlayan uzman yardımcısına aittir. Tezler, Kurulun kurumsal görüşünü yansıtmaz.

Tez hazırlama süresi ve tezin teslimi

MADDE 23 – (1) Uzman yardımcıları, tez konularının kesinleşmesini takip eden en geç bir yıl içerisinde hazırlamış oldukları tezlerini Daire Başkanlığına teslim ederler. Analık izni, doğum ve askerlik sebebiyle alınan aylıksız izinler ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri uzman yardımcısının talebi üzerine bu süreye dâhil edilmez.

(2) Uzman yardımcılarının hazırlamış olduğu tezler ve tezlerin elektronik ortamdaki kopyaları Daire Başkanlığı tarafından en geç on beş gün içerisinde Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu üyelerine teslim edilir.

(3) Süresi içerisinde tezlerini sunmayan uzman yardımcılarına altı ayı aşmamak üzere Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından ilave süre verilir. Bu durum Daire Başkanlığı tarafından uzman yardımcısına tebliğ edilir. İlave süre içerisinde de tezlerini sunmayanlar hakkında 29 uncu madde hükümleri uygulanır.

Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu

MADDE 24 – (1) Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu; uzman yardımcılarının tezlerini değerlendirmek ve yeterlik sınavlarını yapmak üzere, 10 uncu maddede belirtilen usule göre belirlenir, toplanır ve karar alır.

(2) Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonunun sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Tezin değerlendirilmesi ve kabulü

MADDE 25 – (1) Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu; uzman yardımcıları tarafından hazırlanan tezleri, teslim aldığı tarihten itibaren iki ay içerisinde, tez danışmanlarının raporları ile birlikte bilimsel esaslara uygunluk bakımından inceler ve uzman yardımcılarını tez savunmasına çağırır.

(2) Uzman yardımcısı, Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu önünde tezini sözlü olarak savunur ve tez konusu ile ilgili soruları cevaplandırır.

(3) Uzman yardımcısının tez savunmasından sonra Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu üyeleri oylarını “başarılı” veya “başarısız” şeklinde kullanır.

(4) Tezini teslim ettiği halde, geçerli bir mazereti nedeniyle tez savunmasına girememiş olan uzman yardımcısı için Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından ayrı bir savunma tarihi belirlenir. Geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunmasına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

(5) Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından tezi başarısız görülen veya başarısız tez vermiş sayılan uzman yardımcısına tezini düzeltmesi veya yeni bir tez hazırlaması için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

Yeterlik sınavı

MADDE 26 – (1) Uzmanlık tezi başarılı kabul edilen ve uzman yardımcılığında en az üç yıl çalışan uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Bu süreye aylıksız izin ve toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dâhil edilmez.

(2) Yeterlik sınavı, Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından yazılı ve sözlü şekilde yapılır. Yazılı sınav Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından yapılabileceği gibi 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(3) Yeterlik sınavında, uzman yardımcısının;

a) Anayasa hukuku,

b) Seçim mevzuatı ile ulusal ve yabancı ülkeler seçim uygulamaları,

c) İdare hukuku ve idari yargılama hukuku,

ç) Devlet memurlarına ilişkin mevzuat,

d) Devlet teşkilatı,

e) Kamu mali yönetiminin genel esasları,

f) Bilgi edinme ve kamu etik mevzuatı,

g) Mevzuat hazırlama usul ve esasları,

ğ) Resmi yazışma usul ve esasları,

h) Bilgi güvenliği,

konularına ilişkin bilgi düzeyi ile Kurulun görev alanına giren diğer konulara ilişkin yeterliği değerlendirilir.

(4) Yeterlik sınavına ilişkin yazılı ve sözlü sınavlar, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için; yazılı ve sözlü sınavın her birinden yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alınması gerekir.

(5) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içerisinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Yabancı dil

MADDE 27 – (1) Tez savunması ve yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcısı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyi yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde ibraz etmesi şartıyla yabancı dil aşamasında başarılı olmuş sayılır.

Uzmanlığa atanma

MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan ve süresi içerisinde 27 nci maddede belirtilen yabancı dil belgesini ibraz eden uzman yardımcısının uzman olarak ataması yapılır.

Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi

MADDE 29 – (1) Uzman yardımcılarından; verilen ilave süre içerisinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içerisinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kuruldaki durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

ALTINCI BÖLÜM

Görev, Sorumluluk ve Yurtdışında Eğitim

Görev ve sorumluluk

MADDE 30 – (1) Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Başkanın, Başkanvekilinin ve Kurul üyelerinin kendilerine havale ettikleri işleri inceleyerek kurula gerekli açıklamaları yapmak, kendi düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak bildirmek, karar taslaklarını yazmak, gerekli tutanakları düzenlemek ve Başkan, Başkanvekili ve Kurul üyelerinin verecekleri diğer görevleri yerine getirmek.

b) Görev yaptığı birimin amiri tarafından verilecek görevleri yerine getirmek.

c) Çalıştıkları birimin kısa, orta ve uzun vadeli işlerinin planlamasına katkı sağlamak.

ç) Kurulun ve çalıştıkları birimin görev alanına giren mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın hazırlanması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak.

d) Çalıştıkları birimin görev alanına giren uygulamalar ile bu konudaki güncel gelişmeleri takip etmek, özel bir bilgi birikimi ve ihtisas gerektiren konularda politika üretilmesine katkıda bulunacak önerilerde bulunmak ve projeler üretmek.

e) Yurtiçinde, yurtdışında, uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak toplantılar ile çalışmaları takip etmek ve görevlendirilmeleri halinde, kurum içi ve kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmak.

f) Çalıştıkları birimin görev alanları öncelikli olmak üzere, mesleki bilgilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, gerektiğinde bunların özet ve eleştirilerini kapsayan bir raporu çalıştığı birime sunmak.

Yurtdışında eğitim

MADDE 31 – (1) Uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak ve lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurtdışına gönderilebilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İtiraz

MADDE 32 – (1) Giriş sınavı ile yeterlik sınavının Kurul tarafından yapılması halinde, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde itiraz edilebilir. İtirazlar, ilgisine göre Giriş Sınavı Komisyonu veya Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi gün içerisinde sonuçlandırılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Kanun, 7062 sayılı Kanun, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.