8 Temmuz 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30472

YÖNETMELİK

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STAJYER

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ VE ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ

POZİSYONLARINA ATANACAK ADAYLARIN SEÇME SINAVLARINA

DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından istihdam edilecek Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü adaylarının seçme ve sınav işlemlerine yönelik esas ve usulleri belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik sınav komisyonları, ilgili diğer personel ve sınavlara iştirak edecek adaylara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 11/10/2017 tarihli ve 2017/10925 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finasman Programının Tespiti Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asistan hava trafik kontrolörü: Geçerli bir lisansa sahip olan ve derecesi bulunmayan, bir hava trafik kontrolörü nezaretinde hava trafik kontrol hizmetlerinin yürütülmesine yardım eden personeli,

b) Başarı puanı: KPSS, Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı veya Bilgisayar Destekli Seçme Sınavının yapılmadığı durumlarda Yazılı Sınav ve Sözlü Sınavı puanlarının aritmetik ortalaması,

c) Bilgisayar Destekli Sınav: Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış veri tabanı kullanılarak yapılan sınavı,

ç) Genel Müdür: DHMİ Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünü,

e) Hava Trafik Kontrolör Lisansı: ICAO Ek-1’de belirtilen gerekli sağlık şartlarına sahip, hizmet sağlayıcı kuruluşun ünite eğitim ve değerlendirme çalışmalarını başarıyla tamamlayarak derece almaya hak kazanmış asistan hava trafik kontrolörlerine verilen belgeyi,

f) ICAO Ek-1: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından yayınlanan personel lisanslandırılması ile ilgili dokümanı,              

g) KPSS: ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

h) Sesli İletişim Değerlendirmesi: Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü adaylarının sesli iletişimde yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak değerlendirmeyi,

ı) Sınav: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından ilk defa istihdam edilecek stajyer hava trafik kontrolörü, asistan hava trafik kontrolörü, seçme sınavlarını,

i) Sınav Komisyonu: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından ilk defa istihdam edilecek stajyer hava trafik kontrolörü, asistan hava trafik kontrolörü seçme sınavlarını yapmak üzere oluşturulan komisyonu,

j) Stajyer hava trafik kontrolörü: Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı tarafından, hava trafik kontrolörü olarak istihdam edilmek üzere kamu istihdam politikasına uygun olarak yerleştirilen ve temel hava trafik kontrol mesleki kursunu tamamlamamış, hava trafik kontrolörlüğü mesleğine hazırlanan personeli,

k) Yabancı dil sınavı: ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ile ÖSYM Başkanlığı tarafından eşdeğerliliği kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınava Katılacak Adaylarda Aranan Genel ve Özel Şartlar

Sınava katılacak adaylarda aranan şartlar

MADDE 4 – (1) Genel şartlar:

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca geçerli olan KPSS’de, ilanda belirtilen puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

(2) Özel şartlar:

a) Stajyer hava trafik kontrolör adayları için;

1) İlan edilecek Temel Hava Trafik Kontrol Kursu başlangıç tarihi itibariyle 27 yaşından gün almamış olmak.

2) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.

3) ICAO Ek-1 Sınıf 3 hükümlerine uygun geçerli bir sağlık kurulu raporu almak.

4) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak. (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

5) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek.

6) Daha önce disiplin, başarısızlık ve idari yönden kursla veya Genel Müdürlükle ilişiği kesilmemek.

b) Asistan hava trafik kontrolör adayları için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) ICAO Ek-1 Sınıf 3 hükümlerine uygun geçerli bir sağlık kurulu raporu almak.

3) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak. (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

4) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek.

5) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlara ve Atanmaya İlişkin Esaslar

Sınavların türleri

MADDE 5 – (1) İlk defa istihdam edilecek stajyer hava trafik kontrolörü ve asistan hava trafik kontrolörü adaylarının seçme sınavı;

a) Bilgisayar Destekli Seçme Sınavından veya Bilgisayar Destekli Seçme Sınavının herhangi bir nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav ile,

b) Sesli iletişim değerlendirmesini de içeren sözlü sınavdan

oluşur.

Sınav yeri

MADDE 6 – (1) Sınavlar, Genel Müdürlük tarafından belirlenerek ilan edilecek yerde yapılır.

Sınavların yapılma zamanı

MADDE 7 – (1) Sınavlar, pozisyon ihtiyacına göre Genel Müdürlüğün gerekli gördüğü tarihlerde yapılır.

Sınav Komisyonu

MADDE 8 – (1) Sınav Komisyonu; ilgili Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında; İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı, Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanı, Havacılık Eğitim Dairesi Başkanı ve Makam Onayı ile belirlenecek bir Daire Başkanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Başkan dışında aynı usulle her üyenin yedeği de tespit edilir. Sınav Komisyonu olarak belirlenen Başkanın olmadığı durumlarda Komisyon Başkanlığına Genel Müdürün belirleyeceği diğer bir Genel Müdür Yardımcısı Başkanlık eder.

(2) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(3) Sınavlara katılması durumunda, Genel Müdür bu Komisyonun tabii Başkanıdır.

Sınav Komisyonunun görevleri

MADDE 9 – (1) Sınav Komisyonu, sınav ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, sınav işlemlerinin yürütülmesi, sınavın yapılması, sınav sonuçlarının ilan edilerek duyurulması, sınav sonuçlarına yapılacak itirazların incelenerek karara bağlanması ve sınava ilişkin diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Bilgisayar destekli seçme sınavları iş ve işlemleri için Komisyon tarafından en az üç personel görevlendirilir.

Sınav ilanı

MADDE 10 – (1) Sınavlara katılma şartları, atama yapılacak pozisyon ve unvan sayısı, atanılacak görev yerleri, sınav için çağrılacak aday sayısı (açıktan atama izni alınmış pozisyon kontenjanının 10 katından fazla olmamak üzere), sınavın şekli, KPSS puan türü ve ilgili diğer hususlar Resmî Gazete, Devlet Personel Başkanlığı ve Genel Müdürlük resmi internet sitesinde sınav tarihinden en az 30 gün önce ilan vermek suretiyle duyurulur.

(2) Başvuru şartlarını taşıyarak sınava katılmaya hak kazanan adayların belirlenmesini müteakip, sınavların yeri ve tarihleri Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden duyurulur. Ayrıca yazılı ve sözlü sınav öncesi adaylara yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır.

Sınav başvuru işlemleri

MADDE 11 – (1) Adaylar sınav başvurularını, Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden temin edecekleri Aday Başvuru Formunu doldurarak, aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapabilecekleri gibi ilanda belirtilmesi halinde elektronik ortamda da yapabilirler.

a) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının aslını ibraz etmek suretiyle fotokopisi.

b) Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti.

c) 4,5x6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf.

ç) KPSS sonuç belgesi.

d) Yabancı dil sınavı sonuç belgesi.

e) Asistan hava trafik kontrolör adayları için Hava Trafik Kontrolör Lisansının fotokopisi.

f) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

Sınav konuları

MADDE 12 – (1) Bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda belirtilen konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde bilgisayar destekli seçme sınavı dışında kalan sınav konularında değişiklik yapılabilir.

(2) Bilgisayar destekli seçme sınavı;

a) Bilgisayar ortamında, önceden hazırlanmış EUROCONTROL veri tabanı kullanılarak yapılır.

(3) Yazılı sınav;

a) Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan oluşur.

(4) Sözlü sınav;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (%10),

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (%10),

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (%10),

ç) Genel yetenek ve genel kültürü (%60),

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (%10)

yönlerinden değerlendirilmesi ve her bir konu grubu için ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Sınavların yapılış şekli

MADDE 13 – (1) Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı;

a) Sınav başlamadan önce, gözetleme ve denetleme ile görevlendirilenler tarafından sınava girmiş olanların isim ve belgeleri incelenir ve aday listesi ile mutabakat sağlanır.

b) Adaylara; sınav başlamadan önce program, uygulamalar, süre ve teçhizat ile kullanım kolaylıklarına ilişkin bir açıklama yapılır.

c) Her bir adaya bir bilgisayar tahsis edilecek olup, aynı anda sınava girecek aday sayısı,  sınav laboratuvarındaki bilgisayar sayısına göre belirlenir.

ç) Sınav laboratuvarında gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra programın başlatıldığı andan itibaren sınav başlatılmış olup, program kendiliğinden sona erene kadar sınav süresi devam eder.

d) Sınav sonunda her bir aday için programdan alınacak yazılı raporlar adaylara imzalatılarak isim listesiyle birlikte tespit edilir, sonuçları değerlendirmek üzere bir tutanakla kapalı ve mühürlü zarf içinde muhafazaya alınır.

e) Sınavın disiplinini bozacak şekilde hareketlerde bulunanların durumları Sınav Komisyonu tarafından bir tutanakla tespit olunur. Bu adaylar sınavdan çıkartılırlar.

(2) Yazılı sınav; Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi ÖSYM’ye, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

a) Sınav başlamadan önce, gözetleme ve denetleme ile görevlendirilenler tarafından sınava girmiş olanların isim ve belgeleri incelenir ve aday listesi ile mutabakat sağlanır.

b) Mühürlü zarflar sınava girmiş olanların önünde Sınav Komisyonu Başkanı veya görevlendireceği Komisyon Üyesi tarafından aynı zamanda açılarak durum bir tutanakla saptandıktan sonra sorular dağıtılarak sınava başlanır. Sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava alınmazlar.

c) Sınavın disiplinini bozacak şekilde hareketlerde bulunanların durumları Sınav Komisyonu tarafından bir tutanakla tespit olunur. Bu adaylar sınavdan çıkartılırlar.

ç) Sınav sonunda toplanan sınav kâğıtları ve tutanaklar zarf içine konulur ve zarflar kapatılıp mühürlenip arkası imzalandıktan sonra durum bir tutanakla tespit olunur ve bunlar Sınav Komisyonuna teslim edilir.

(3) Sözlü sınav;

a) Komisyon tarafından Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü adaylarının sesli iletişimde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi hususlar özellikle değerlendirilir.

b) Sözlü sınav konuları önceden belirlenerek kısa bir yazılı açıklama şeklinde kapalı zarflar içine konulur. Adayların zarflardan bir adet seçmesi ile sözlü sınav konuları belirlenerek 100 puan üzerinden değerlendirme yapılır.

(4) Sınavda başarı gösteren stajyer ve asistan hava trafik kontrolör adayları Genel Müdürlüğün resmi internet sitesi aracılığı ile yapılacak duyuruyla sözlü sınava çağrılırlar.

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) Stajyer ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü adayları için;

a) Bilgisayar destekli seçme sınavı sonucunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde alınacak raporda yer alan toplam puan 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 60 puan alanlar başarılı sayılır. Sınav Komisyonu tarafından; raporda yer alan toplam puanı en az 60 ve üzerinde olan adaylardan en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısının üç katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.

b) Yazılı sınav yapılması halinde ise yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır. Sınav Komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısının üç katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.

c) Sözlü sınavda, adayların belirlenmiş sınav konularında 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.

ç) Belirlenmiş olan kontenjan için atamalar adayların, KPSS,  bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınavı ile sözlü sınav başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak tercihlerine göre yapılır.

d) Sınav başarı puanlarında eşitlik olması durumunda KPSS puanı daha yüksek olan, KPSS puanları da eşit ise Bilgisayar Destekli Sınav puanı veya Yazılı Sınav puanı daha yüksek olan, Bilgisayar Destekli Sınav puanları veya Yazılı Sınav puanları da eşit ise diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bu puanların da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

e) Sınavda başarılı olmuş adayın herhangi bir nedenle ilgili pozisyona yerleştirilememesi durumunda; yedek listesinde yer alan sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak boş pozisyon sayısınca adayın kurs başlangıç tarihine kadar çağrılması sağlanır.

f) Atanamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Atama işlemleri

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan hükümlere göre sıralanan stajyer hava trafik kontrolörü ve asistan hava trafik kontrolörü adaylarından aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

b) 4,5x6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf.

c) Asistan hava trafik kontrolör adayları için Hava Trafik Kontrolör Lisansı.

ç) ICAO Ek-1 Sınıf 3’e uygun alınacak sağlık kurulu raporu.

d) Adli sicil kaydı beyanı.

e) Başka kurum ve kuruluşlarda çalışanlar için hizmet belgesi.

Kazananların atamalarının yapılması

MADDE 16 – (1) Sınavları kazanan Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü adaylarının atama ve işe başlama işlemleri, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri çerçevesinde yapılır.

(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 63 üncü maddesi hükümlerine göre ataması yapılan adayların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın ilgili kanunun 62 nci maddesindeki süre içinde işe başlamayanların atamaları iptal edilir.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

MADDE 17 – (1) Sınava giriş belgesi esas olmak üzere; adayın doldurduğu başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu ve sınav esnasında aranan şartları taşımadıkları anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atama onayları iptal edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.