7 Temmuz 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30471 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Ekonomi Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ İNSAN

KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Makam tazminatı

MADDE 23/A – (1) Genel sekreter ve yardımcılarına, genel sekreterliğin bulunduğu coğrafi bölge ve şehir gözetilmek suretiyle devlet memurları için uygulanan cari memur maaş katsayısının 26.500 gösterge rakamı ile çarpılmasıyla elde edilecek tutardan fazla olmamak kaydıyla aylık makam tazminatı ödenir. Makam tazminatına ilişkin usul ve esaslar TİM tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/9/2009

27338

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/10/2011

28081

2-

3/4/2012

28253

3-

7/4/2012

28257

4-

15/6/2012

28324

5-

15/2/2013

28560

6-

27/11/2013

28834

7-

12/3/2014

28939

8-

18/11/2014

29179

9-

    30/12/2015

29578

10-

30/12/2017

                  30286 (Mükerrer)