7 Temmuz 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30471

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA

TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDAKİ KANUNUN

UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sicilinin bulunduğu” ibaresi “sicil işleminin yapıldığı herhangi bir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/8/2015

29454